Wychowanie do wartości w społeczeństwie niepewnych wartości
 
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 24-08-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-12-2017
 
 
Data akceptacji: 16-01-2018
 
 
Data publikacji: 19-04-2018
 
 
Autor do korespondencji
Anna Krajewska   

WSGE, Olsztyńska 63, 11-001 Dywity, Polska
 
 
JoMS 2018;36(1):27-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przybliżenie problemu i, jeśli to możliwe, dotarcie do każdego, komu jakość życia obecnych, a jeszcze bardziej przyszłych pokoleń, nie jest obojętna

Materiał i metody:
Metoda opisowa, analityczna

Wyniki:
Wyniki w postaci wniosków i konstatacji zawarte w końcowej części artykułu

Wnioski:
Mówienie dziś o wartościach jest nie tyle kwestią mody co konieczności. W obliczu zacierania znaczenia wartości najwyższych, towarzyszących cywilizacji zachodniej od zarania, przypominanie ich staje się obowiązkiem indywidualnym i instytucjonalnym. Zrelatywizowana prawda, dobro, miłość, życie, uczciwość, sprawiedliwość stają się hasłami słownikowymi nieznajdującymi odzwierciedlenia w życiu jednostki i społeczeństwa. To jednak nikogo nie zwalnia z obowiązku czuwania i – na ile to możliwe – naprawiania w młodych pokoleniach tego, co inni i my sami zaniedbaliśmy. Szczególna rola w wypełnianiu tego zadania, tj. wychowywania do wartości, przypada jak zawsze rodzicom i predysponowanym ku temu instytucjom.

 
REFERENCJE (11)
1.
Brezinka, W. (1986). Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft Beiträge zur Praktischen Pädagogik, przeł. L. Pusci (Konstanz 1989), L’educazione in una società disorientate, Roma: Armando. ISBN 9783497012350.
 
2.
Brezinka, W. (1992). Glaube, Moral und Erziehung, przeł. O. Angelucci von Bogdandy (Konstanz 1992), Morale ed educazione, Roma: Armando Editore. ISBN 9783497606788.
 
3.
Ferszt-Piłat, K. (2014). Dewiacje wśród uczniów a bezpieczeństwo w szkole oraz informowanie nauczycieli, „Journal of Modern Science” 1/20, s. 85–104. ISSN 1734-2031.
 
4.
Łażewska, D. (2016). Postmetafizyczny klimat ponowoczesnej konsumpcji. Rzecz o (nie)zrównoważonym rozwoju człowieka, „Journal of Modern Science” 1/28, s. 11–26. ISSN 1734-2031.
 
5.
Mondin, B. (1985). I valori fondamentali. Definizione e classificazione dei valori, Roma: Dino Editore.
 
6.
Mondin, B. (1983). Il valore uomo, Roma: Dino Editore.
 
7.
Nanni, C. (1997). Valori, [w:] J.M. Prellezo, Dizionario di scienze dell’educazione, Torino: Elle Di Ci, LAS, SEI, s. 1155–1158. ISBN 9788821306709.
 
8.
Novikova, K. (2014). Urok niebezpieczeństwa: niebezpieczne mody wśród młodzieży i dzieci, [w:] „Journal of Modern Science” 4/23, s. 11–24. ISSN 1734-2031.
 
9.
Podrez, E. (2004). Cnota, [w:] B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Kraków: WAM, s. 87–95. ISBN 8373182594.
 
10.
Scheler, M. (1954). Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik: neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus, [w:] M. Scheler, Gesammelte Werke, Band 2, Bern: Francke Verlag.
 
11.
Szejniuk A. (2014). Bezpieczeństwo wewnętrzne warunkiem równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym, „Journal of Modern Science” 4/23, s. 157–174. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top