Zasady publikacji

 

Redakcja Journal of Modern Science wymaga od autorów, recenzentów i redaktorów przestrzegania zasad polityki etycznej czasopisma na wszystkich etapach prac wydawniczych.
Proces publikacji w Journal of Modern Science przebiega zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).


Artykuły niezgodne z niniejszymi zasadami zostaną zwrócone do poprawy już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (przed recenzjami).

Autor, składając artykuł do publikacji w Journal of Modern Science, jest zobowiązany do wniesienia opłaty w terminie 7 dni od daty zamieszczenia w systemie, na konto wydawnictwa dostępne na internetowej stronie czasopisma, zakładka "Kontakt"
Do czasu potwierdzenia wpływu środków, jakiekolwiek czynności publikacyjne nie będą podejmowane. Brak potwierdzenia wpłaty spowoduje wycofanie pracy.

 1. Opłata za publikację artykułu wynosi 1000,00 złotych (publikacja w wydaniach od numeru 3/2024).
  W przypadku odrzucenia/wycofania artykułu z procesu publikacyjnego, opłata zostaje w całości zwrócona (decyzja Kolegium Redakcyjnego z 26.09.2023 r.).

 2. Artykuł należy nadesłać na adres:  https://www.editorialsystem.com/jms . Nie można nadsyłać artykułów do redakcji czasopisma „Journal of Modern Science” w jekiejkolwiek innej postaci tzn. ani pocztą tradycyjną ani pocztą elektroniczną.

 3. Otrzymany artykuł zostaje poddany wewnętrznej recenzji kwestii formalnych i merytorycznych. Oświadczenie o prawach autorskich musi być podpisane odręcznie, przez wszystkich twórców dzieła a Umowa licencyjna musi zawierać odręczny podpis co najmniej jednego autora. Wszelkie braki w dokumentacji jak również niedostosowanie do wymogów czasopisma, spowodują odesłanie pracy Autorowi korespondencyjnemu w celu uzupełnienia/ poprawy.

 4. Każda nowa praca, weryfikowana jest przez profesjonalny system zapobiegający plagiatowi. Wysokie współczynniki prawdopodobieństwa wystąpienia plagiatu mogą spowodować wycofanie pracy (czyt. Antyplagiat.pl – WP1 > 50%, WP2 > 5%).

 5. O publikacji artykułu w danym numerze decydują pozytywne recenzje. W przypadku dużej ilości artykułów w danym numerze, redakcja zastrzega sobie prawo do przeniesienia manuskryptu do numerów kolejnych. Dodatkowym kryterium określającym wybór tekstu do publikacji w danym numerze, jest data jego zamieszczenia w systemie.

 6. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz dokonywania korekty przyjętych prac.

 7. Ostateczna decyzja o akceptacji pracy do publikacji, akceptacja publikacji pod warunkiem dokonania korekty lub w przypadku uwag, o odrzuceniu pracy, nie podlega odwołaniu.

 8. W razie wymogu wykonania korekty pracy, Autor zobowiązany jest wykonać poprawę zgodnie z sugestią recenzentów a także uwzględnić w niej wszelkie uwagi redakcji.

 9. Podczas poprawy Autor nie może dokonywać zmian, które przekraczają 3% objętości manuskryptu, chyba że zmiany te zostały skonsultowane z redakcją. Zmiany polegające między innymi na dodawaniu nowych akapitów do tekstu lub zastępowaniu ich nowymi akapitami tekstu są dopuszczalne tylko za zgodą redakcji.

 10. Po dokonaniu korekty, Autor ma obowiązek zamieścić poprawioną wersję artykułu w systemie Editorial w wyznaczonym terminie.

 11. Jeżeli po dwukrotnym wezwaniu, Autor nie wprowadzi poprawek lub naruszy którykolwiek punkt niniejszej Instrukcji, praca zostanie zwrócona autorowi.

 12. Autor ponosi odpowiedzialność za jakość techniczną (zgodnie z niniejszą instrukcją), stylistykę i poprawność gramatyczną złożonego tekstu.

 13. Dozwolona jest jedna publikacja autora w roku (jedna publikacja we współautorstwie w roku).

 14. Za rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w publikowanych materiałach odpowiada wyłącznie Autor. Redakcja czasopisma „Journal of Modern Science” nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.

 15. Autor zgłaszający materiał wieloautorski, ponosi główną odpowiedzialność za publikowaną pracę. Jego obowiązkiem jest ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji. Wszyscy współpracujący Autorzy zobowiązani są do złożenia pisemnej deklaracji o rzetelności ujawnionego wkładu poszczególnych autorów, w której potwierdzą (odręcznym podpisem), iż zgodnie z ich wiedzą, w publikacji, w sposób rzetelny i zgodny z prawdą, oznaczono wkład pracy współautorów.

 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top