Zasady etyczne
 

W praktyce, czasopismo Journal of Modern Science stosuje procedury określone przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)1.

Redakcja „Journal of Modern Science” musi:

1. Bronić i promować wolność wypowiedzi.

2. Utrzymywać integralność zapisu akademickiego.

3. Wykluczyć potrzeby komercyjne, które naruszają standardy intelektualne i etyczne.

4. Zapewnić, że wszystkie publikowane raporty i opinie z badań zostały zweryfikowane przez odpowiednio
wykwalifikowanych recenzentów (w tym statystycznego, w stosownych przypadkach).

5. Zapewnić, że dla zgłoszonych materiałów wybierani są odpowiedni recenzenci (czyli osoby, które są w stanie ocenić pracę i są wolne od dyskwalifikujących ich konkurencyjnych interesów).

6. Zaadaptować systemy do wykrywania plagiatów, w złożonych materiałach.


Odpowiedzialność Redakcji

1. Aktywne poszukiwać opinii autorów, czytelników, recenzentów i członków rad redakcyjnych na temat sposobów poprawy procesów wydawniczych czasopisma.

2. Przyjąć systemy weryfikacji autorstwa lub współautorstwa, które promują dobre praktyki (czyli takie systemy, które rzeczywiście określałyby, kto stworzył artykuł) oraz zapobiegałyby nadużyciom (np.: zjawiskom "ghostwritting" i "guest authorship").

3. Redaktorzy odpowiadają za ogólną jakość publikacji.

4. Redaktorzy powinni opierać swoje decyzje jedynie na znaczeniu tematu, jakości pracy (włączając w to strukturę artykułu i jasność wypowiedzi), mocy i znaczeniu argumentów, oryginalność argumentów, wkładu w budowę teorii i zasobie wiedzy w dziedzinie mediów i komunikacji, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej ich autorów.

5. Redaktorzy odpowiadają za odpowiedni dobór recenzentów i rzetelny nadzór nad poprawnym procesem recenzowania.

6. Redaktorzy powinni zadbać o zachowanie anonimowości recenzentów.

7. Redaktorzy powinni przeciwdziałać wystąpieniu konfliktu interesów.

8. Redaktorzy powinni upewnić się, że cały publikowany materiał badawczy jest zgodny z wytycznymi etycznymi.

9. Redaktorzy powinni podejmować prze, jeśli podejrzewają o wykroczenia w obszarze podejmowania decyzji, co do akceptacji lub odrzucenia publikacji materiału i podjąć wszelkie możliwe racjonalne próby rozwiązania problemu.

10. Redaktorzy są odpowiedzialni za dotrzymanie terminów publikacji i powinni współpracować z wydawnictwem na każdym etapie procesu publikacji.

11. Redaktorzy powinni zapobiegać powstawaniu wszelkich konfliktów interesów pomiędzy autorami, recenzentami i członkami Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego.


Bibliografia:

1 "Podstawowe praktyki" - Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031