O czasopiśmie
 
Szanowni Autorzy, Czytelnicy i Recenzenci,
pragniemy poinformować, że na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski (Komunikat z dn. 18 grudnia 2019) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalnika „Journal of Modern Science” przyznawane jest 20 pkt. do dorobku naukowego autorów.

Kwartalnik „Journal of Modern Science” (ISSN 1734-2031) zawiera opracowania obejmujące wymianę wiedzy i doświadczeń o nowych zjawiskach w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Takimi zjawiskami są te, które występują od niedawna lub podlegają ciągłym zmianom spowodowanym zmianami globalnymi lub lokalnymi, zwłaszcza w obszarze wychowania, organizacji procesami zarządzania społeczeństwem, bezpieczeństwa i kultury. Wymusza to permanentną analizę skutków tych zmian dla człowieka, społeczeństwa oraz współczesnego świata.
W czasopiśmie publikowane są artykuły w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, słowackim, ukraińskim lub włoskim oraz sprawozdania z konferencji i seminariów oraz recenzje publikacji naukowych.

Autorami są polscy i światowi specjaliści w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie i obronności, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogiki, politologii, psychologii, socjologii, ekonomii, nauk prawnych, stosunków międzynarodowych, filozofii, kulturoznawstwie .

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polski (Komunikat z dn. 18 grudnia 2019) za artykuły naukowe publikowane na łamach kwartalnika „Journal of Modern Science” przyznawane jest 20 pkt. do dorobku naukowego autorów. Czasopismo wydawane jest od 2005 r., od roku 2010 jako kwartalnik (4 numery w roku).

Wszystkie artykuły są publikowane ze streszczeniem w języku angielskim w wersji papierowej oraz dostępne nieodpłatnie w całości na stronie internetowej czasopisma www.jomswsge.com . Przed publikacją wszystkie artykuły są recenzowane.

Journal of Modern Science jest to czasopismo w wolnym dostępie (Open Access) na licencji CC-BY-SA.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031