NAUKI HUMANISTYCZNE
Religia jako wartość w czasie pandemii. Analizy socjologiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 
2
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 
 
Data nadesłania: 22-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-04-2021
 
 
Data akceptacji: 22-04-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Henryk Zaręba   

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 
 
JoMS 2021;46(1):13-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest prezentacja wyników najnowszych badań socjologicznych dotyczących religii, religijności i aksjologii.

Materiał i metody:
Zespołowe badania ilościowe przeprowadzone metodą CAWI

Wyniki:
Wyniki: dane brzegowe oraz korelacyjne (ogólne i cząstkowe) oparte na zmiennych zależnych i niezależnych

Wnioski:
Indagowana młodzież akademicka w trakcie realizowanych badań różnie reagowała na postawione stwierdzenia, przy czym to zróżnicowanie posiadało często swoje uwarunkowania środowiskowe, np. wyższej urbanizacji (miejsce pochodzenia) i wyższemu poziomowi wykształcenia rodziców towarzyszy większy dystans do religii i tego, co ona ze sobą niesie. Trend ten można już dziś uznać za trwały. Dodatkowo można odnieść wrażenie, iż kapitał religijny - na który składają się wartości i normy przekazywane przez instytucje religijne oraz wciąż jeszcze przez krąg rodzinny - nie posiada już charakteru zasobów trwałych, bowiem wraz z dorastaniem i nabywanym doświadczeniem przybiera postać labilną. Dodać do nich trzeba tradycję religijną, a zwłaszcza aktywność religijną zarówno tę indywidualną, jak i zbiorową, które w życiu codziennym ujawniają się obecnie częściej w postaci incydentalnej niż zbiorowej manifestacji wiary.

 
REFERENCJE (24)
1.
Berger Peter L. (1989). Modernizacja jako uniwersalizacja herezji. W: B. Mikołajewska (red.), Zjawisko wspólnoty (Wybór tekstów), Warszawa: Wydawnictwo Mini-poligrafia UW, s. 436–442.
 
2.
Borowik I. (2004). Operacjonalizacja pojęcia religijności. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, Warszawa: VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, s. 271–274. ISBN.
 
3.
Borowik I. (2012). Religijność w Polsce okresu transformacji. W: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa: Komitet Socjologii PAN, s. 333–348. ISBN 9788361236184.
 
4.
Bożewicz M. (2020a). Wpływ pandemii na religijność Polaków, „Komunikat z badań CBOS”, nr 74.
 
5.
Bożewicz M. (2020b). Religijność Polaków w warunkach pandemii, „Komunikat z badań CBOS”, nr 137.
 
6.
Casanova J. (2013). Kosmopolitismus, der Kampf der Kulturen und multiple Modernen. W: A. Kreutzer, F. Gruber (hrsg.), Im Dialog. Systematische Theologie und Religionssoziologie, Freiburg im Breisgau, Herder Verlag, s. 162–186. ISBN 9783451022586.
 
7.
Długosz P. (2020). Trauma pandemii koronawirusa wśród krakowian, https://ifis.up.krakow.pl/labo... (dostęp: 3.12.2020).
 
8.
Domagała H., Grzymała-Moszczyńska H., Socha P. (1984). Psychologia religii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Gadacz T., Milerski B. (red.) (2002). Religia. Encyklopedia, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Górny A. (2018). Wspólnotowy i instytucjonalny wymiar życia religijnego. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 217–240. ISBN 9788394701260.
 
11.
Luckmann Th. (1996). Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie, tł. L. Bluszcz, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. ISBN 8385527419.
 
12.
Majka J. (1981). Metodologia nauk teologicznych, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
13.
Mariański J. (2014). Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. ISBN 9788325707675.
 
14.
Norris P., Inglehart R. (2006). Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, tłum. R. Babińska, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. ISBN 836049018X.
 
15.
Ordon H. (2000). Kara. W: B. Migut (red.), Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, kol. 750–753. ISBN 8386668008.
 
16.
Pankowski K. (2020). Postawy wobec epidemii koronawirusa na przełomie maja i czerwca, „Komunikat z badań CBOS”, nr 73.
 
17.
Pickel G. (2012). Religie Niemiec, Polski i Europy w porównaniu. Empiryczny test teorii socjologii religii. W: E. Firlit i in. (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, Kraków: Akademia IGNATIANUM w Krakowie, Wydawnictwo WAM, s. 135–152. ISBN 9788376141176.
 
18.
Pollack D. (2007). Religion und Moderne. Versuch einer Bestimmung ihres Verhältnisses. W: P. Walter (hrsg.), Gottesrede in postsäkularer Kultur, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, s. 19–52. ISBN 9783451022241.
 
19.
Stark R. (1965). A Taxonomy of Religious Experience, „Journal for the Scientific Study of Religion”, nr 1, s. 97–116. ISSN 0021-8294.
 
20.
Turner J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, tłum. E. Różalska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. ISBN 8372988447.
 
21.
Zaręba S.H., Zarzecki M. (red). Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. ISBN 9788394701260.
 
22.
Zaręba S.H. i Zarzecki M. (2018). Homo consumens, homo eligens, homo creator – procesy fragmentyzacji życia religijnego w zbiorowości młodzieży akademickiej. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 9–26. ISBN 9788394701260.
 
23.
Zaręba S.H. (2008). W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISBN 9788385945147.
 
24.
Zaręba S.H. (2018). Uczestnictwo w kulcie jako kanał komunikacji z sacrum w projekcie płynnej nowoczesności. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 139–160. ISBN 9788394701260.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top