HUMANITIES
Religion as a value during the pandemic. Sociological analysis
 
More details
Hide details
1
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 
2
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 
 
Submission date: 2021-01-22
 
 
Final revision date: 2021-04-21
 
 
Acceptance date: 2021-04-22
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Sławomir Henryk Zaręba   

Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
 
 
JoMS 2021;46(1):13-40
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
This work presents the results of sociological research carried out by the staff of the Polish Research Laboratory for the Assessment of Attitudes and Values. Its title is “University Students on Family and Religion 2020” . Within the multi-stranded research applications, one thematic segment pertained to the religious attitudes of university students during the pandemic. From the perspective of religious experience, a component of the sociological model in researching religiosity, this work reveals the attitude of the respondents to religion as a value in general, but also a value which makes sense of human life. Here, we find an answer to the question of bonding with God without the Church as a religious institution, as well as the perception of the pandemic whether as a biological phenomenon or as a punishment for sins.

Material and methods:
Team quantitative research conducted using the CAWI method

Results:
Results: boundary and correlation data (general and partial) based on dependent and independent variables quantitative research carried out using the CAWI method

Conclusions:
The questioned academic youth in the course of the conducted research reacted differently to the statements made, and this differentiation often had its own environmental conditions, e.g. higher urbanization (place of origin) and a higher level of parents' education, accompanied by a greater distance to religion and what it entails. This trend can already be considered permanent. In addition, one can get the impression that religious capital - which consists of values and norms passed on by religious institutions and still by the family circle - no longer has the character of a permanent resource, because with growing up and acquired experience it takes on a labile form.

 
REFERENCES (24)
1.
Berger Peter L. (1989). Modernizacja jako uniwersalizacja herezji. W: B. Mikołajewska (red.), Zjawisko wspólnoty (Wybór tekstów), Warszawa: Wydawnictwo Mini-poligrafia UW, s. 436–442.
 
2.
Borowik I. (2004). Operacjonalizacja pojęcia religijności. W: M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Mariański, (red.), Leksykon socjologii religii. Zjawiska – badania – teorie, Warszawa: VERBINUM Wydawnictwo Księży Werbistów, s. 271–274. ISBN.
 
3.
Borowik I. (2012). Religijność w Polsce okresu transformacji. W: K. Frysztacki, P. Sztompka (red.), Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne, Warszawa: Komitet Socjologii PAN, s. 333–348. ISBN 9788361236184.
 
4.
Bożewicz M. (2020a). Wpływ pandemii na religijność Polaków, „Komunikat z badań CBOS”, nr 74.
 
5.
Bożewicz M. (2020b). Religijność Polaków w warunkach pandemii, „Komunikat z badań CBOS”, nr 137.
 
6.
Casanova J. (2013). Kosmopolitismus, der Kampf der Kulturen und multiple Modernen. W: A. Kreutzer, F. Gruber (hrsg.), Im Dialog. Systematische Theologie und Religionssoziologie, Freiburg im Breisgau, Herder Verlag, s. 162–186. ISBN 9783451022586.
 
7.
Długosz P. (2020). Trauma pandemii koronawirusa wśród krakowian, https://ifis.up.krakow.pl/labo... (dostęp: 3.12.2020).
 
8.
Domagała H., Grzymała-Moszczyńska H., Socha P. (1984). Psychologia religii, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Gadacz T., Milerski B. (red.) (2002). Religia. Encyklopedia, t. 5, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Górny A. (2018). Wspólnotowy i instytucjonalny wymiar życia religijnego. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 217–240. ISBN 9788394701260.
 
11.
Luckmann Th. (1996). Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie, tł. L. Bluszcz, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. ISBN 8385527419.
 
12.
Majka J. (1981). Metodologia nauk teologicznych, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
13.
Mariański J. (2014). Praktyki religijne w Polsce w procesie przemian. Studium socjologiczne, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. ISBN 9788325707675.
 
14.
Norris P., Inglehart R. (2006). Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, tłum. R. Babińska, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS. ISBN 836049018X.
 
15.
Ordon H. (2000). Kara. W: B. Migut (red.), Encyklopedia katolicka, t. VIII, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, kol. 750–753. ISBN 8386668008.
 
16.
Pankowski K. (2020). Postawy wobec epidemii koronawirusa na przełomie maja i czerwca, „Komunikat z badań CBOS”, nr 73.
 
17.
Pickel G. (2012). Religie Niemiec, Polski i Europy w porównaniu. Empiryczny test teorii socjologii religii. W: E. Firlit i in. (red.), Pomiędzy sekularyzacją i religijnym ożywieniem. Podobieństwa i różnice w przemianach religijnych w Polsce i w Niemczech, Kraków: Akademia IGNATIANUM w Krakowie, Wydawnictwo WAM, s. 135–152. ISBN 9788376141176.
 
18.
Pollack D. (2007). Religion und Moderne. Versuch einer Bestimmung ihres Verhältnisses. W: P. Walter (hrsg.), Gottesrede in postsäkularer Kultur, Freiburg im Breisgau: Verlag Herder, s. 19–52. ISBN 9783451022241.
 
19.
Stark R. (1965). A Taxonomy of Religious Experience, „Journal for the Scientific Study of Religion”, nr 1, s. 97–116. ISSN 0021-8294.
 
20.
Turner J.H. (1998). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, tłum. E. Różalska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka. ISBN 8372988447.
 
21.
Zaręba S.H., Zarzecki M. (red). Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. ISBN 9788394701260.
 
22.
Zaręba S.H. i Zarzecki M. (2018). Homo consumens, homo eligens, homo creator – procesy fragmentyzacji życia religijnego w zbiorowości młodzieży akademickiej. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 9–26. ISBN 9788394701260.
 
23.
Zaręba S.H. (2008). W kierunku jakiej religijności? Studia nad katolicyzmem polskiej młodzieży, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISBN 9788385945147.
 
24.
Zaręba S.H. (2018). Uczestnictwo w kulcie jako kanał komunikacji z sacrum w projekcie płynnej nowoczesności. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badanie religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998–2005–2017, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 139–160. ISBN 9788394701260.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top