Discarding masters… then what? – about the role of masters in difficult times
 
More details
Hide details
1
UKSW
 
2
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
 
 
Submission date: 2023-06-12
 
 
Final revision date: 2023-10-04
 
 
Acceptance date: 2023-10-23
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Stanisław Chrobak   

UKSW
 
 
JoMS 2023;52(3):253-268
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Over the years, the figure of the master has undergone significant transformations. The reasons vary. With the announced title, we would like to offer the reader a reflection on the need for a master in contemporary education and a reflection on the identification of contemporary challenges in this area. All this may be an opportunity to rediscover the need for a master in the current school and academic reality.

Material and methods:
The person of the master is the subject of interest in social sciences and, above all, in pedagogy. Therefore, the basic research material in this work is the literature relating to the person of the master. For the issues we are interested in here, content analysis and a hermeneutical approach were used to interpret the text, taking into account theoretical premises, cultural contexts and pedagogical challenges.

Results:
The basic expression of care for future generations is upbringing and education. However, you don't become a champion on credit or on trial. Therefore, a master means a person teaching others by passing on messages (content), introducing them to the world of values ​​and shaping competences and skills, including lifelong learning.

Conclusions:
In upbringing and education, much depends on the teachers-educators themselves. When they are true champions, it will be easier for them to attract young people, and when they only practice their profession, it is difficult to expect positive results from their work. Being yourself and being a teacher (master) do not interfere with each other. The relationship of master and disciple is always a personal relationship.

 
REFERENCES (35)
1.
Bennewicz, M. (2015). Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
2.
Brągiel, J. (2023). Relacja mistrz – uczeń. Czy współcześnie jest możliwa?, t. 3, nr 5, 57-72. Pedagogika SpołecznaNova.
 
3.
Brezinka, W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
4.
Brezinka, W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
5.
Bukowski, J. (1987). Zarys filozofii spotkania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 
6.
Chudy, W., Burski K. (2008). Mistrz. w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, 1281-1282. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
7.
Cyceron, (1960). Pisma filozoficzne, t. 2: O państwie. O prawach. O powinnościach. O cnotach, tłum. W. Kornatowski. Warszawa: PWN.
 
8.
Dawid, J. W. (1962). O duszy nauczycielstwa, w: W. Okoń (opr. i wstęp), Osobowość nauczyciela: rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya, 41-63. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
9.
Delsol, C. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?, tłum. i posłowie M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
10.
Gałkowski, S. (2016). Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM.
 
11.
Górniewicz, J. (2017). Mistrz, nauczyciel, wychowawca pokoleń, 2(64), 9-32. Pedagogika Społeczna.
 
12.
Grzegorzewska, M. (2002). Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I-III. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
13.
Heschel, A. J. (2001). Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, przeł. Aleksander Gomola. Poznań: W Drodze.
 
14.
Kerth, M. (2020). Jak przetrwać hejt. Jak rozpoznać, czy Twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
 
15.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
16.
Kwieciński, Z. (2019). Grzęzawisko. Eseje z pedagogiki społecznej i krytycznej socjologii edukacji. Stary Toruń: Studio KROPKA dtp – Piotr Kabaciński.
 
17.
Laeng, M. (1987). Maestro, w: G. Flores d`Arcais (a cura di), Nuovo Dizionario di Pedagogia, 767-774. Milano: Edizioni Paoline.
 
18.
Lewowicki, T. (2018). O inteligencji i Inteligencie/Pedagogu w świecie post(?)inteligencji, w: M. Chrost, M. Jakubiak (red.), Wychowanie – Socjalizacja – Edukacja. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Dr hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. Rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej, 87-100. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 
19.
Marszałek, L. (2022). Nie ma edukacji bez relacji, 12, 2, 275-288. Forum Pedagogiczne.
 
20.
Olbrycht, K. (2019). Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
21.
Ostrowska, K. (2004). Mistrz, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, 320-321. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
22.
Salmonowicz, S. (1998). Między hierarchicznością, feudalizmem a brakiem dobrych obyczajów w nauce, w: H. Żytkowicz (red.), Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, 53-61. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
23.
Schleicher, A. (2019). Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku, tłum. Karolina Kwiatosz. Warszawa: Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 
24.
Skarga, B. (2007). Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
25.
Sowa, K. Z. (2009). Gdy myślę uniwersytet… Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
26.
Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
27.
Sztompka, P. (2022). Dylematy wiarygodności w nauce, 3, 7–16. Nauka.
 
28.
Szulakiewicz, W. (2021). Mistrz-nauczyciel i jego powinności, 24, 3, 71-95. Studia Paedagogica Ignatiana.
 
29.
Szulakiewicz, W. (red.). (2018). Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenienie – zapamiętani. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
30.
Śliwerski, B. (2022). Kultura rywalizacji i współpracy w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
31.
Śnieżyński, M. (2020). Roztropność nauczycielska. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 
32.
Tischner, J. (2000a). Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
33.
Tischner, J. (2000b). Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
34.
Wilkin, J. (2020). Znaczenie uniwersytetów w epoce postprawdy, 1, 67–81. Nauka.
 
35.
Ziemiński, J. (2009). Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu akademickim, 1-2(85-86), 70-78. Ethos.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top