The teacher in the changing social and educational reality
 
More details
Hide details
1
Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte in Gdynia
 
2
Pomeranian University in Słupsk
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-08-30
 
 
Final revision date: 2024-02-27
 
 
Acceptance date: 2024-03-04
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Elżbieta Krystyna Gaweł-Luty   

Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte in Gdynia
 
 
JoMS 2024;55(1):171-190
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the article is to analyze the functioning of the teacher in the contemporary social and educational reality.

Material and methods:
Literature analysis method

Results:
The authors pointed to the theories of analysis of the social structure, the social role of the teacher, professional identity, competence, and attitude to educational policy. The authors also highlighted selected reasons for teachers' insecurity in creating their professional role.

Conclusions:
Modern education faces both problems related to its location within the changing social structure, as well as in defining the social role of the teacher, his sense of professional identity, competence or attitude to educational policy. Hence, the call for continuous research covering the functioning of the educational environment especially in terms of: - proper management of educational changes; - analysis of the social effects of changes in the educational system; - forecasting the desired directions of education in connection with the needs of the labor market; - diagnosing the sources of teacher job insecurity; - optimization of activities in the creation of the education system by analyzing the reported needs of teachers, students, their parents and other stakeholders.

FUNDING
The article funded by the Pomeranian University in Słupsk
 
REFERENCES (36)
1.
Ameyaw Domfeh, H., Hunsaker, W.D. (2020). The Effect of Job Security on the Commitment of Teachers in Ghana: The Mediating Role of Career Satisfaction, 17, 164-171. WSEAS Transactions on Business and Economics. https://doi.org/10.37394/23207....
 
2.
Banach, Cz. (2004). Nauczyciel. w: T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 3, 548-553.Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
3.
Bascia, N., Rottmann, C. (2011). What’s so important about teachers’ working conditions? The fatal flaw in North American educational reform, 26(6), 787-802. Journal of Education Policy. https://doi.org/10.1080/026809....
 
4.
Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Scholar.
 
5.
Buchner, A., Fereniec-Błońska, K., & Wierzbicka, M. (2021). Między pasją a zawodem. Raport o statusie nauczycielek i nauczycieli w Polsce 2021. Dostęp 29.08.2023 z https://fundacja.orange.pl/app....
 
6.
Cazes, S., Hijzen, A., & Saint-Martin, A. (2015), Measuring and Assessing Job Quality: The OECD Job Quality Framework, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 174, OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/5jrp02....
 
7.
Center, D. B., Steventon, C. (2001). The EBD Teacher Stressors Questionnaire, 24(3), 323–335. Education and Treatment of Children.
 
8.
Chang, M.L. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: Examining the emotional work of teachers, 21(3), 193-218. Educational Psychology Review. https://doi.org/10.1007/s10648....
 
9.
Ciegis, R., Ramamaleskiena, J., & Strartieme, G. (2009). Theoretical reasoning of the use of indiacators and indices for development assessment, 3(63), 33-40. Engineering Economics.
 
10.
Dobrołowicz, J. (2022). Deprecjacja zwodu nauczyciela w polskim dyskursie prasowym z okresu zdalnej edukacji, 14(50), 21-34. Roczniki Pedagogiczne. https://doi.org/10.18290/rped2....
 
11.
Dylak, S. (1995). Wizualizacja w kształceniu nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
12.
Gałkowski, J. (2002), Zasady etyki zawodowej – etyka biznesu. w: M. Borkowski, J. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, 13-42. TN KUL.
 
13.
Gaweł-Luty, E. (2021). Nauczyciel wobec współczesnej rzeczywistości społecznej. w: A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.), Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, 23-37. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
14.
Gaweł-Luty, E. (2022). Contemporary labour market as a place of creating a professional identity, 23, 188-199. School-Profession-Labour.
 
15.
Gulczyńska, A. (2020). Współpraca nauczycieli z rodzicami – systemowe propozycje rozwiązań, 39(2), 181-193. Lubelski Rocznik Pedagogiczny. https://doi.org/10.17951/lrp.2....
 
16.
Jarymowicz, M. (2000). Psychologia tożsamości. w: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, 107-125. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Jarymowicz, M. (2008). Szkic o rozwoju tożsamościowych podstaw identyfikowania się z innymi ludźmi. w: P. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura, 147-176. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
18.
Kotusiewicz, A. (2000). Trzy kategorie edukacyjne w myśleniu i działaniu nauczyciela. w: G. Koć-Seniuch, A. Cichocki (red.), Nauczyciel i uczniowie w dyskursie edukacyjnym. Trans Humana.
 
19.
Kwaśnica, R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. w: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, 291-319. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Lamri, J. (2021). Komepetencje XXI wieku. Wolters Kluwer.
 
21.
Leek, J., Góralska, R. & Kosiorek, M. (2022). (Un)Sustainable Development in Poland’s Teacher Education Programme: Experiences from a Post-communist Country. w: M. Öztürk, (red.), Engagement with Sustainable Development in Higher Education. Universities as Transformative Spaces for Sustainable Futures, 39-50. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
22.
Lewowicki, T. (1995). O badaniach społeczności pogranicza – od parcjalnych opisów ku elementom Teorii Zachowań Tożsamościowych. w: J. Nikitorowicz (red.). Edukacja międzykulturowa. W kręgu potrzeb, oczekiwań i stereotypów, 13-27. Trans Humana.
 
23.
Łukasik, J. (2011). Komunikacja a relacje w gronie nauczycieli: o rzeczywistości wykorzenionej z ideału, 4, 54-59. Debata Edukacyjna.
 
24.
Madalińska-Michalak, J. (2021). Pedeutologia. Prawno-etyczne podstawy zawodu nauczyciela. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
25.
Maslow, A. (2017). Motywacja i osobowość. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
26.
MEN, Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024. Dostęp 27.02.2024 z https://www.gov.pl/web/edukacj....
 
27.
Młynarczyk-Sokołowska, A., Szostak-Król, K. (2022). Polska szkoła wobec wyzwań wynikajacych z nowego kontekstu przymusowej migracji. Ku metodyce wspierajacej edukację I integrację uczniów pochodzących z Ukrainy. w: Z. Zbróg (red.), Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych, 233-246. Kieleckie Towarzystwo Naukowe.
 
28.
Pękala, J.L, Białożyt-Wielonek, K. (2021). Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
29.
Piekarski, G., Piotrów, E. (2022). Styles of coping with stressful situations and the phenomenon of Professional burnout of special educators, 2(46), 59-78. Colloquium. https://doi.org/10.34813/14col....
 
30.
Vasilea, C., Margaritoiub, A. & Eftimiec, S. (2011). Security needs among teachers, 29, 1251-1256. Procedia – Social and Behavioral Sciences. https://doi.org/10.1016/j.sbsp....
 
31.
Wiatrowski, Z. (2007a). Praca jako wartość uniwersalna i jako problem XXI wieku. w: W. Furmanek (red.), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, 51-62. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
32.
Wiatrowski, Z. (2007b). Działalność zawodowa jako sposób określenia swojej tożsamości, 51,65-69. Pedagogika Pracy.
 
33.
Wiłkomirska, A. (2005). Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 
34.
Wołoszyn, S. (1997). Nauczyciel. w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, 439-445. Fundacja Innowacja.
 
35.
Yilmaz, F., Ilhan, M. (2017). Who are teachers? A study of identify hierarchy, 4(1), 1384638.Cognet education. https://doi.org/10.1080/233118....
 
36.
Zalewska-Bujak, M. (2022). Źródła i przestrzenie deficytów satysfakcji zawodowej nauczycieli, 21(59), 21-31. Horyzonty Wychowania. https://doi.org/10.35765/hw.20....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top