The process of becoming independent of foster care pupils in Poland – challenges and prospects
 
More details
Hide details
1
Maria Curie-Sklodowska University
 
2
Ludwig Fresenius Schulen gem. GmbH, Gesundheit und Soziales
 
 
Submission date: 2023-12-04
 
 
Final revision date: 2024-02-02
 
 
Acceptance date: 2024-02-05
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Anna Kanios   

Maria Curie-Sklodowska University
 
 
JoMS 2024;55(1):191-213
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of this study was to find out the opinions of managers of social welfare institutions on the process of empowerment of foster care alumni.

Material and methods:
The research method was a diagnostic survey, and the research tool was a survey questionnaire on the process of empowerment of foster care alumni for managers of social welfare institutions (by Anna Kanios). The research was conducted in person in June-October 2023. The research area was the Lubelskie Voivodeship, while in institutional terms it was the District Family Assistance Centers.

Results:
The results of the study indicate that in recent years the number of foster families in Poland has been decreasing. Alumni most often make decisions to become independent due to the desire to leave the care facility / foster family, the desire to take a job and live on their own. PCPRs, as entities organizing foster care, see the biggest problem in the process of becoming independent as the difficulty of securing housing. There is no single program for emancipation in Poland. Each county develops it for itself. Guardians of emancipation are not able to perform their function fully due to the bureaucratic nature of the tasks.

Conclusions:
It seems necessary to reform the foster care system. To relieve the burden on guardians of emancipation and foster care coordinators by reducing tasks related to documentation in favor of real work with the family and the foster child. It also seems important to conduct monitoring of the fate of those who become independent. Additional support is worth extending to staff and foster parents by conducting additional training, workshops, informational meetings.

FUNDING
The article funded by the Maria Curie-Sklodowska University of in Lublin
 
REFERENCES (24)
1.
BMFSFJ Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz. Dostęp 30.11.2023 z https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/s....
 
2.
Blandow, J. (2004). Pflegekinder und ihre Familien, Geschichte, Situation und Perspektiven des Pflegekinderwesens, 157. Juventa Verlag.
 
3.
BMFSFJ Adoptionen und Adoptionsvermittlung. Dostęp 20.11.2023 z https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/t....
 
4.
Budesministerium der Justiz. (2022). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Dostęp 20.11.2023 z https://www.gesetze-im-interne....
 
5.
Bundesministerium der Justiz (2023). Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder – und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) § 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen. Dostęp 22.11.2023 z https://www.gesetze-im-interne....
 
6.
Budesministerium der Justiz (2023). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1688 Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson. Dostęp 23.11.2023 z https://www.gesetze-im-interne....
 
7.
Chrzanowska, P. (2017). Proces usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – wybrane aspekty, Nr 2(50), 159.
 
8.
Destatis, Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 454 vom 27. Oktober 2022. Dostęp 29.11.2023 z https://www.destatis.de/DE/Pre... _454_225. html.
 
9.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2022). Fachlexikon der Sozialen Arbeit. 98. Nomos.
 
10.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2023). Finanzielle Unterstützung von Pflegefamilien für 2023. Dostęp 28.11.2023 z https://www.moses-online.de/ar....
 
11.
Domaradzki, P., Krzyszkowski, J. (2016). Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo UŁ.
 
12.
Ecarius, J. (2007). Handbuch Familie, 580. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 
13.
Giddens, A. (2007). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo PWN.
 
14.
Gierszewska, R. (2011). Instytucje pieczy zastępczej w: Rysz – Kowalczyk B. (red.) Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Elipsa.
 
15.
Harewska, N., Gajewska, G. (2022). Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej teoria i praktyka, Wydawnictwo Impuls.
 
16.
Jamrożek, M. (1996). Rodzina zastępcza – przeobrażenia i stan badań, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne nr 11, 57. Wydawnictwo UJK.
 
17.
Jerszow, M. (2019). Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace nr 1 (37), 79-86. Wydawnictwo SGH.
 
18.
Ławniczak, D. (2014). Podstawy prawne i system wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze. Deficyty obowiązujących rozwiązań systemowych. w: Głąbicka K., Gościniewicz M. (red.) Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
19.
Matejek, J. (2020). Piecza zastępcza nad dzieckiem jako zadanie samorządu terytorialnego, 111. Praca socjalna nr 4(35).
 
20.
Miłoń, M. (2015). Usamodzielnianie się wychowanków pieczy zastępczej, Dziennik kontrola i audyt nr 4(363), 98.
 
21.
Polkowski, T. (2015). Usamodzielnienie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, Problemy opiekuńczo – wychowawcze nr 8 (8). Wydawnictwo APS.
 
22.
Raczkowska, J. (1983). Wychowanie w domu dziecka, 141-142. WsiP.
 
23.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
24.
Warzywoda – Kruszyńska, W. (red.), (2012) Bieda dzieci zaniedbanie wykluczenie społeczne, Wydawnictwo UŁ.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top