Proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej w Polsce – wyzwania i perspektywy
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Curie-Sklodowska University
 
2
Ludwig Fresenius Schulen gem. GmbH, Gesundheit und Soziales
 
 
Data nadesłania: 04-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-02-2024
 
 
Data akceptacji: 05-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Anna Kanios   

Maria Curie-Sklodowska University
 
 
JoMS 2024;55(1):191-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było poznanie opinii kadry zarządzającej instytucjami pomocy społecznej na temat procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej

Materiał i metody:
Metodą badań był sondaż diagnostyczny, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety na temat procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej dla kadry zarządzającej instytucjami pomocy społecznej (aut. Anny Kanios). Badania przeprowadzono osobiście w okresie czerwiec-październik 2023 roku. Terenem badań było województwo lubelskie, zaś w sensie instytucjonalnym były to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Wyniki:
Wyniki badań wskazują, iż w ciągu ostatnich lat liczba rodzin zastępczych w Polsce maleje. Wychowankowie najczęściej podejmują decyzje o usamodzielnieniu z powodu chęci opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej /rodziny zastępczej, chęci podjęcia pracy i życia na własny rachunek. PCPR-y jako podmioty organizujące pieczę zastępczą największy problem w procesie usamodzielnienia upatrują w trudnościach w zapewnieniu lokalu mieszkalnego. W Polsce nie funkcjonuje jeden program usamodzielnienia. Każdy powiat go sobie wypracowuje. Opiekunowie usamodzielnienia nie są w stanie wywiązywać się w pełni ze swej funkcji ze względu na zbiurokratyzowanie zadań.

Wnioski:
Konieczne wydaje się zreformowanie systemu pieczy zastępczej. Odciążenie opiekunów usamodzielnienia oraz koordynatorów pieczy zastępczej poprzez zmniejszenie zadań związanych z dokumentacją na rzecz realnej pracy z rodziną i wychowankiem. Ważne wydaje się również prowadzenie monitoringu losów osób usamodzielnionych. Dodatkowym wsparciem warto objąć kadrę oraz rodziców zastępczych poprzez prowadzenie dodatkowych szkoleń, warsztatów, spotkań informacyjnych.

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana ze środków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 
REFERENCJE (24)
1.
BMFSFJ Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz. Dostęp 30.11.2023 z https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/s....
 
2.
Blandow, J. (2004). Pflegekinder und ihre Familien, Geschichte, Situation und Perspektiven des Pflegekinderwesens, 157. Juventa Verlag.
 
3.
BMFSFJ Adoptionen und Adoptionsvermittlung. Dostęp 20.11.2023 z https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/t....
 
4.
Budesministerium der Justiz. (2022). Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Dostęp 20.11.2023 z https://www.gesetze-im-interne....
 
5.
Bundesministerium der Justiz (2023). Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder – und Jugendhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163) § 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen. Dostęp 22.11.2023 z https://www.gesetze-im-interne....
 
6.
Budesministerium der Justiz (2023). Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) § 1688 Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson. Dostęp 23.11.2023 z https://www.gesetze-im-interne....
 
7.
Chrzanowska, P. (2017). Proces usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – wybrane aspekty, Nr 2(50), 159.
 
8.
Destatis, Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 454 vom 27. Oktober 2022. Dostęp 29.11.2023 z https://www.destatis.de/DE/Pre... _454_225. html.
 
9.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2022). Fachlexikon der Sozialen Arbeit. 98. Nomos.
 
10.
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. (2023). Finanzielle Unterstützung von Pflegefamilien für 2023. Dostęp 28.11.2023 z https://www.moses-online.de/ar....
 
11.
Domaradzki, P., Krzyszkowski, J. (2016). Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne, Wydawnictwo UŁ.
 
12.
Ecarius, J. (2007). Handbuch Familie, 580. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 
13.
Giddens, A. (2007). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo PWN.
 
14.
Gierszewska, R. (2011). Instytucje pieczy zastępczej w: Rysz – Kowalczyk B. (red.) Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Elipsa.
 
15.
Harewska, N., Gajewska, G. (2022). Profesjonalizacja rodzinnej pieczy zastępczej teoria i praktyka, Wydawnictwo Impuls.
 
16.
Jamrożek, M. (1996). Rodzina zastępcza – przeobrażenia i stan badań, Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne nr 11, 57. Wydawnictwo UJK.
 
17.
Jerszow, M. (2019). Usamodzielnienie pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace nr 1 (37), 79-86. Wydawnictwo SGH.
 
18.
Ławniczak, D. (2014). Podstawy prawne i system wsparcia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze. Deficyty obowiązujących rozwiązań systemowych. w: Głąbicka K., Gościniewicz M. (red.) Praca socjalna z młodzieżą opuszczającą placówki opiekuńczo – wychowawcze, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
19.
Matejek, J. (2020). Piecza zastępcza nad dzieckiem jako zadanie samorządu terytorialnego, 111. Praca socjalna nr 4(35).
 
20.
Miłoń, M. (2015). Usamodzielnianie się wychowanków pieczy zastępczej, Dziennik kontrola i audyt nr 4(363), 98.
 
21.
Polkowski, T. (2015). Usamodzielnienie wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, Problemy opiekuńczo – wychowawcze nr 8 (8). Wydawnictwo APS.
 
22.
Raczkowska, J. (1983). Wychowanie w domu dziecka, 141-142. WsiP.
 
23.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 
24.
Warzywoda – Kruszyńska, W. (red.), (2012) Bieda dzieci zaniedbanie wykluczenie społeczne, Wydawnictwo UŁ.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top