Ocena społeczna władz samorządowych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
Data nadesłania: 19-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-03-2024
 
 
Data akceptacji: 26-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Maciejewska-Mieszkowska   

University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 
 
JoMS 2024;55(1):388-404
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
_Inne
 
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest wskazanie głównych nurtów w percepcji społecznej władz samorządowych w aspekcie ich partycypacji wyborczej w 2014 i 2018 r.

Materiał i metody:
Analiza została przeprowadzona w oparciu o komunikaty z badań Centrum Badania Opinii Społecznej. W celu zweryfikowania postawionej hipotezy zastosowano następujące metody badawcze: porównawczą, opisową i analizę danych zastanych.

Wyniki:
Pomimo, że dopiero w 2018 r. frekwencja w wyborach samorządowych w Polsce przekroczyła ponad 50%, istotny jest fakt, że w trakcie kolejnych kampanii następował powolny, ale sukcesywny wzrost partycypacji wyborczej w procesie głosowania. Na podstawie przedstawionych danych należy też stwierdzić, że nie tylko wzrosła liczba osób wskazujących na wysoką rangę wyborów samorządowych i pozytywnie oceniających działania władz, ale że ocena ta przekłada się na decyzje wyborcze takie jak udział w wyborach i to na kogo wyborcy zagłosują. Rozpoznawalność kandydatów i zadowolenie z dotychczasowej ich działalności jako władz samorządowych była swoistego rodzaju katalizatorem dla ponownego poparcia ich w wyborach.

Wnioski:
Społeczna percepcja władz samorządowych w ujęciu ogólnym jest pozytywna i wyraźnie wynika z rozpoznawalności, postrzegania i oceny władz gminnych: rady gminy/miasta i wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jednak występują deficyty w kwestii wiedzy na temat działalności i kompetencji władz samorządowych na poziomie powiatów i województwa. Pozytywnym czynnikiem dla rozwoju świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym, a w konsekwencji dalszego rozwoju demokracji lokalnej byłoby zwiększenie zainteresowania inicjatywami i działaniami władz samorządowych wyższego szczebla, a także rozpoznawalności osoby marszałka województwa.

 
REFERENCJE (11)
1.
Cześnik, M., Żerkowska-Balas, M., Kotnarowski, M. (2013). Voting as a habit in new democracies – Evidence from Poland, 46, 95-107. Communist and Post-Communist Studies.
 
2.
Gendźwiłł, A. (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, 40 (2), 99-120. Studia Regionalne i Lokalne.
 
3.
Gendźwiłł, A., Żółtak, T. (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002–2010, 47 (1), 102-121. Studia Regionalne i Lokalne.
 
4.
Górecki, M. A., Bartnicki, S., Alimowski, M. (2021), Local voting at local elections revisited: ‘Friends and neighbors voting’ at mayoral elections in rural Poland, 94 (8), 102-109. Political Geography.
 
5.
Holbrook, A. L., Krosnick, J. A. (2010). Social Desirability Bias in Voter Turnout Reports: Tests Using the Item Count Technique. 74 (1), 37–67. Public Opinion Quarterly.
 
6.
Majcherkiewicz, T. (2017). Marszałkowie województw jako politycy regionalni. 16 (3), 79–103. Studia Humanistyczne AGH.
 
7.
Putnam, R. D. (2008). Samotna gra w kręgle. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
8.
Ratalewska, M. (2013). Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji międzyludzkiej, 11, 159-168. Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego.
 
9.
Skarżyńska, K. (1995). Potoczna percepcja i ewaluacja rzeczywistości społeczno-politycznej. w: J. Reykowski (red.), Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo IP PAN.
 
10.
Turska-Kawa, A., Wojtasik, W. (2020). Incumbency Advantage in the Context of Electoral Manipulation. Experiences of Local Elections in Poland, 18 (4), 647-674. Lex Localis – Journal of Local Self-Government.
 
11.
Wojtasik, W. (2012). Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top