Analiza interesariuszy projektu drukowanej 3D ortezy przedramienia firmy Mediprintic sp. z o.o.
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Manufacturing Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, AGH University of Science and Technology in Cracow; Mediprintic sp. z o.o. in Mielec
 
2
Social and Economic Science Faculty, Cardinal Stefan Wyszynski University
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 05-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2024
 
 
Data akceptacji: 06-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Zawada   

Social and Economic Science Faculty, Cardinal Stefan Wyszynski University
 
 
JoMS 2024;55(1):370-387
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel: Celem badań było wykonanie analizy interesariuszy dla projektu badawczo-rozwojowego firmy Mediprintic sp. z o.o. w celu potwierdzenia poprawnie zidentyfikowanych podmiotów do współpracy w ramach projektu 1.1.2 PARP Platformy Startowe. Metody: Do oceny wybranych interesariuszy wykorzystano: narzędzie do identyfikacji interesariuszy i ich interesów, narzędzie do identyfikacji znaczenia i wpływu interesariuszy, analiza ryzyka dla podjętych działań podmiotu realizującego projektu z interesariuszami wraz z ustaleniem niezbędnych wskaźników oceny osiągnięcia kamienia milowego. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań wyselekcjonowano 14 kluczowych interesariuszy dla pomyślności realizacji projektu, które mają istotne znaczenie aby firma Mediprintic sp. z o.o. mogła wprowadzić swój produkt na rynek medyczny. Omówienie: Przeprowadzenie analizy interesariuszy ułatwia proces decyzyjny dla kadry zarządczej w celu priorytetyzacji podejmowanych działań uwzględniając ryzyka współpracy z poszczególnym partnerami biznesowymi.
 
REFERENCJE (24)
1.
Brusha, R., Vavasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: a review. Health Policy and Planning, Volume 15, Issue 3, , Pages 239–246.
 
2.
Cockayne, D. (2019). What is a startup firm? A methodological and epistemological investigation into research objects in economic geography. Geoforum, Volume 107, December 2019, Pages 77-87.
 
3.
Duszczyk, M. Polsce potrzeba przełomowych innowacji. Dostęp 03.01.2024 z https://www.rp.pl/biznes/art96....
 
4.
Frączkiewicz-Wronka, A. (red.). (2009). Przywództwo w ochronie zdrowia idee i instrumenty. w: Frączkiewicz-Wronka, A., Wronka, M., Kotowski, P. Koncentracja na zewnętrznym otoczeniu jednostki ochrony zdrowia – wyznaczanie kierunków działania przez przywódcę. Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, wydanie I, 77-109.
 
5.
Frączkiewicz–Wronka, A., Dyaczyńska, K. (2014). Proces uczenia się o interesariuszach w publicznym podmiocie leczniczym. Potencjał badawczy Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice. Kultura organizacyjna organizacji publicznych 2012-14.
 
6.
Freeman, R.E., Reed, D.J. (1999). Stakeholders and Shareholders: A New perspective on Corporate Governance. California Management Review 1983, Vol. XXV, Nr 2.; I. Koładkiewicz: Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa. Poltext, s. 3543.
 
7.
Graham, P. How to fund a startup. Dostęp 03.01.2024 z https://www.paulgraham.com/sta....
 
8.
Grucza, B., Kapuściński, A. (2018). Zastosowanie koncepcji interesariuszy w praktyce projektu. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka. Research on enterprise in modern economy – theory and practice. Rocznik 2018, numer 3, tom 3.
 
9.
Jabłoński, T. 3 główne powody porażek startupów. Dostęp 03.01.2024 z https://startupacademy.pl/3-gl....
 
10.
Kennon, N., Howden, P., Hartley, M. (2009). Who Really Matters?: A Stakeholder Analysis Tool. Extension Farming Systems Journal, Vol. 5, No. 2, 9-17.
 
11.
Kupor, S. (2019). Tajemnice Sand Hill Road. Zasady rządzące rynkiem venture Capital. w: S. Kupor, Współpraca funduszy VC i ich inwestorów. Wydawnictwo MT Biznes Ltd. 95-117.
 
12.
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Poddziałanie 1.1.2 POPW, konkurs nr 1/2019, runda nr 7 w 2020 r. – Projekty wybrane do dofinansowania. Dostęp 03.01.2024 z https://www.parp.gov.pl/storag....
 
13.
Malec, M. Finansowanie startupów. Źródła. Rundy inwestycyjne. Dostęp 03.01.2024 z https://www.private-equity.pl/....
 
14.
Marmer, M., Herrmann, B.L, Dogrultan, E., Berman, R. Startup Genome Report Extra on Premature Scaling. Dostęp 03.01.2024 z http://blog.startupcompass.co.
 
15.
McGowan, E. What Is a Startup Company, Anyway? Dostęp 03.01.2024 z https://www.startups.com/libra....
 
16.
Nieć, M. Raport Startupy w Polsce 2019. Warszawa 2019. Dostęp 03.01.2024 z https://popw.parp.gov.pl/stora....
 
17.
PN-EN ISO 13485:2016-04 – Wyroby medyczne — Systemy zarządzania jakością — Wymagania do celów przepisów prawnych. Data publikacji 22-04-2016.
 
18.
Roome, N. J. (2006). Stakeholder Power and Organizational Learning in Corporate Environmental Management. Organization Studies, 27(2), pp. 235-263.
 
19.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation). Dostęp 03.01.2024 z https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
20.
Sammut-Bonnici, T., Galea, D. (2015). SWOT Analysis. Wiley Encyclopedia of Management. John Wiley & Sons, Ltd. Volume 12. Strategic Management.
 
21.
Sparviero, S. The Case for a Socially Oriented Business Model Canvas: The Social Enterprise Model Canvas. Journal of Social Entrepreneurship. Volume 10, 2019 – Issue 2, Pages 232-251.
 
22.
Thiel, P. (2014). Zero to One: Notatki o start-upach, czyli jak budować przyszłość. w: P. Thiel (red.), Przewaga ostatniego ruchu Wydawnictwo MT Biznes Ltd. 55-71.
 
23.
Waśkowski, Z. (2015). Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania strategii marketingowej organizacji sportowych. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, vol., nr 13(62), s. 157-170.
 
24.
Wspaniały, Ł. Na UJ stworzono aplikację, która pomaga wskazać głównych interesariuszy. Dostęp 03.01.2024 z https://forumakademickie.pl/ba....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top