Odrzucanie mistrzów… i co dalej? – o roli mistrzów w trudnych czasach
 
Więcej
Ukryj
1
UKSW
 
2
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów
 
 
Data nadesłania: 12-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2023
 
 
Data akceptacji: 23-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Chrobak   

UKSW
 
 
JoMS 2023;52(3):253-268
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Na przestrzeni lat postać mistrza uległa znacznym przeobrażeniom. Przyczyny bywają różne. Zapowiedzianym tytułem pragniemy zatem zaproponować Czytelnikowi refleksję nad potrzebą mistrza we współczesnej edukacji oraz namysł nad identyfikacją współczesnych wyzwań w tym zakresie. Wszystko to może stanowić szansę na ponowne odkrycie potrzeby mistrza w obecnej rzeczywistości szkolnej i akademickiej.

Materiał i metody:
Osoba mistrza jest przedmiotem zainteresowania nauk społecznych, a przede wszystkim pedagogiki. Podstawowym zatem materiałem badawczym w niniejszej pracy jest literatura odnosząca się do osoby mistrza. Dla interesującej nas tutaj problematyki zastosowano analizę treści oraz podejście hermeneutyczne polegające na interpretacji tekstu, uwzględniając przesłanki teoretyczne, konteksty kulturowe oraz wyzwania pedagogiczne.

Wyniki:
Podstawowym wyrazem troski o przyszłe pokolenia jest wychowanie i edukacja. Mistrzem jednak nie zostaje się na kredyt ani na próbę. Mistrz oznacza zatem osobę uczącą innych przez przekazywanie wiadomości (treści), wprowadzającą w świat wartości oraz kształtującą kompetencje i umiejętności, w tym uczenia się przez całe życie.

Wnioski:
W wychowaniu i edukacji wiele zależy tu od samych nauczycieli-wychowawców. Gdy będą autentycznymi mistrzami, wówczas łatwiej im będzie przyciągać młodzież, gdy zaś będą tylko wykonywać swój zawód, trudno spodziewać się pozytywnych wyników ich pracy. Bycie sobą i bycie nauczycielem (mistrzem) nie kolidują ze sobą. Relacja mistrza i ucznia jest zawsze relacją osobową.

 
REFERENCJE (35)
1.
Bennewicz, M. (2015). Zabić coacha. O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 
2.
Brągiel, J. (2023). Relacja mistrz – uczeń. Czy współcześnie jest możliwa?, t. 3, nr 5, 57-72. Pedagogika SpołecznaNova.
 
3.
Brezinka, W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
4.
Brezinka, W. (2007). Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
5.
Bukowski, J. (1987). Zarys filozofii spotkania. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.
 
6.
Chudy, W., Burski K. (2008). Mistrz. w: E. Ziemann (red.), Encyklopedia katolicka, t. 12, 1281-1282. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 
7.
Cyceron, (1960). Pisma filozoficzne, t. 2: O państwie. O prawach. O powinnościach. O cnotach, tłum. W. Kornatowski. Warszawa: PWN.
 
8.
Dawid, J. W. (1962). O duszy nauczycielstwa, w: W. Okoń (opr. i wstęp), Osobowość nauczyciela: rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Baleya, 41-63. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 
9.
Delsol, C. (2018). Kamienie węgielne. Na czym nam zależy?, tłum. i posłowie M. Kowalska. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
10.
Gałkowski, S. (2016). Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie. Wydawnictwo WAM.
 
11.
Górniewicz, J. (2017). Mistrz, nauczyciel, wychowawca pokoleń, 2(64), 9-32. Pedagogika Społeczna.
 
12.
Grzegorzewska, M. (2002). Listy do Młodego Nauczyciela. Cykl I-III. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
13.
Heschel, A. J. (2001). Prosiłem o cud. Antologia duchowej mądrości, przeł. Aleksander Gomola. Poznań: W Drodze.
 
14.
Kerth, M. (2020). Jak przetrwać hejt. Jak rozpoznać, czy Twoje dziecko hejtuje lub jest hejtowane. Warszawa: Wydawnictwo SBM.
 
15.
Kwiatkowska, H. (2008). Pedeutologia. Pedagogika wobec współczesności. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
16.
Kwieciński, Z. (2019). Grzęzawisko. Eseje z pedagogiki społecznej i krytycznej socjologii edukacji. Stary Toruń: Studio KROPKA dtp – Piotr Kabaciński.
 
17.
Laeng, M. (1987). Maestro, w: G. Flores d`Arcais (a cura di), Nuovo Dizionario di Pedagogia, 767-774. Milano: Edizioni Paoline.
 
18.
Lewowicki, T. (2018). O inteligencji i Inteligencie/Pedagogu w świecie post(?)inteligencji, w: M. Chrost, M. Jakubiak (red.), Wychowanie – Socjalizacja – Edukacja. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Dr hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. Rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej, 87-100. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie.
 
19.
Marszałek, L. (2022). Nie ma edukacji bez relacji, 12, 2, 275-288. Forum Pedagogiczne.
 
20.
Olbrycht, K. (2019). Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
21.
Ostrowska, K. (2004). Mistrz, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, 320-321. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
22.
Salmonowicz, S. (1998). Między hierarchicznością, feudalizmem a brakiem dobrych obyczajów w nauce, w: H. Żytkowicz (red.), Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, 53-61. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
23.
Schleicher, A. (2019). Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku, tłum. Karolina Kwiatosz. Warszawa: Evidence Institute – Związek Nauczycielstwa Polskiego.
 
24.
Skarga, B. (2007). Człowiek to nie jest piękne zwierzę. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
25.
Sowa, K. Z. (2009). Gdy myślę uniwersytet… Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
26.
Stróżewski, W. (1992). W kręgu wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
27.
Sztompka, P. (2022). Dylematy wiarygodności w nauce, 3, 7–16. Nauka.
 
28.
Szulakiewicz, W. (2021). Mistrz-nauczyciel i jego powinności, 24, 3, 71-95. Studia Paedagogica Ignatiana.
 
29.
Szulakiewicz, W. (red.). (2018). Nauczyciele. Zasłużeni – niedocenienie – zapamiętani. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
30.
Śliwerski, B. (2022). Kultura rywalizacji i współpracy w szkole. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
31.
Śnieżyński, M. (2020). Roztropność nauczycielska. Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 
32.
Tischner, J. (2000a). Etyka solidarności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
33.
Tischner, J. (2000b). Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
34.
Wilkin, J. (2020). Znaczenie uniwersytetów w epoce postprawdy, 1, 67–81. Nauka.
 
35.
Ziemiński, J. (2009). Sumienie nauki. O roli mistrza w kształceniu akademickim, 1-2(85-86), 70-78. Ethos.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top