Współpracować i konkurować w szkolnictwie wyższym – czy to ma sens?
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańska
 
 
Data nadesłania: 18-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-10-2023
 
 
Data akceptacji: 02-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Marek Leja   

Politechnika Gdańska
 
 
JoMS 2023;52(3):269-284
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem głównym artykułu jest wykazanie, że współpraca i pozycja konkurencyjna uczelni są ze sobą powiązane. Celem szczegółowym jest wykazanie, że sukces, jakim jest uzyskanie finansowania projektu badawczego jest powiązany z poziomem współpracy międzynarodowej konkurujących uczelni, a także z relacją liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich.

Materiał i metody:
W artykule przyjęto metodę ilościową, której elementem jest analiza danych statystycznych dotyczących wybranych typów uczelni publicznych w Polsce. Zakres badań obejmował projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), publikacje w bazie Scopus, których współautorami były osoby z afiliacją zagraniczną oraz dane zgromadzone w ramach projektu Europen Tertiary Education Register (ETER). Zakres czasowy badań to lata 2011-2020.

Wyniki:
W poszczególnych uczelniach przeanalizowano zależności procentowego udziału publikacji indeksowanych w Scopusie i liczby projektów badawczych finansowanych przez NCN, a także w zależności od relacji liczby studentów przypadających na nauczyciela akademickiego. Analizy przeprowadzano odrębnie dla uczelni uczestniczących w projekcie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) i pozostałych wybranych uczelniach publicznych.

Wnioski:
Przeprowadzone analizy wykazały związek współpracy międzynarodowej i pozycji konkurencyjnej w zakresie pozyskiwania projektów badawczych w szkolnictwie wyższym. Związek ten, a także zależność sukcesu, jakim jest uzyskanie finansowania projektu badawczego od relacji liczby studentów do liczby nauczycieli akademickich różnią się od siebie w uczelniach badawczych i pozostałych. Zasadne jest pogłębianie horyzontalnej dywersyfikacji szkolnictwie wyższym w Polsce.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top