Początki odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy polskiej policji
 
Więcej
Ukryj
1
John Paul II Catholic University of Lublin
 
2
Cardinal Stefan Wyszyński University
 
 
Data nadesłania: 20-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-10-2023
 
 
Data akceptacji: 12-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Waldemar Bednaruk   

John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
JoMS 2023;52(3):285-299
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Początki odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy polskiej policji sięgają okresu jeszcze przed utworzeniem niepodległego państwa polskiego, zaś pierwsze regulacje zostały wydane dekretem Rady Regencyjnej w czerwcu 1918 roku. Tworzeniu struktur państwowych towarzyszył ogromny entuzjazm narodu, ale też naturalny w takiej sytuacji chaos, umożliwiający zatrudnianie jednostek nieodpowiednich, które w kolejnych latach istnienia policji usuwano z jej szeregów na mocy przepisów dyscyplinarnych. Prezentowany tekst przedstawia proces narodzin policji państwowej, ale przed wszystkim tworzenie i stosowanie wobec jej funkcjonariuszy norm prawa umożliwiającego pociąganie ich do odpowiedzialności służbowej.

Materiał i metody:
Tekst powstał w oparciu o materiały źródłowe, do których analizy użyto w pierwszej kolejności metody dogmatyczno - prawnej i historycznej.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonych badań powstał artykuł o doniosłym znaczeniu dla polskiej nauki.

Wnioski:
Ambicją elit politycznych odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego było utworzenie sprawnego, zdyscyplinowanego, skutecznego i przyjaznego obywatelom korpusu funkcjonariuszy publicznych. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu miał być wysoce wydolny system wykrywania i ścigania deliktów dyscyplinarnych. Uważano, iż tylko uczciwa i w doskonałym stopniu moralna kadra urzędnicza może zapewnić właściwą obsługę obywatelom państwa wytęsknionego przez wiele pokoleń Polaków. Szczególną rolę w tym systemie pełnili funkcjonariusze policji państwowej, dlatego im poświęcano wiele uwagi i wysiłku. Zmierzano do realizacji tego celu konsekwentnie i już w pierwszych latach istnienia państwowości polskiej stworzono sprawnie działający organizm skutecznie usuwający z szeregów urzędniczych nieodpowiednie jednostki.

 
REFERENCJE (14)
1.
Bednaruk, W. (2020). Początki odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy państwowych, w: Journal of Modern Science, 44 (1), 125 – 134. Józefów, Wydawnictwo WSGE.
 
2.
Bek ,D., Hanc J., Jaworska – Wieloch A. (2019). Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materialnoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych. Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 
3.
Długocki, W., (1923). Sprawy dyscyplinarne funkcjonariuszów policji w stosunku do postanowień ustawy z dnia 17.2.1922 r. (Dz. Ust. Rzp. Nr. 21, poz. 165), w: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 39, 10 – 10.
 
4.
Ewidencja kar dyscyplinarnych. (1920). w: Gazeta Policji Państwowej, 41, 8.
 
5.
Grabowiecki, E. (1925). Organizacja Policji Państwowej Okręgu Wileńskiego i jej historia, w: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 1, 34 – 34.
 
6.
Grabowiecki, E. (1923). Ruch służbowy w Policji, w: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 6, 7 – 7.
 
7.
Grabowiecki, E. (1924). Wykaz statystyczny kar dyscyplinarnych, wymierzonych wyższym funkcjonariuszom P.P. za czas od 1.I do 31.XII 1923 r., w: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 1, 19.
 
8.
Grabowiecki, E. (1924). Wykaz statystyczny kar dyscyplinarnych, wymierzonych urzędnikom służby wewnętrznej P.P. za czas od 1.I.23 r. do 31. XII1923 r., w: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 2, 17.
 
9.
Mączyński, M. (1997). Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno – prawne podstawy funkcjonowania. Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu.
 
10.
Misiuk, A. (2019). Dwie konstytucje policyjne II Rzeczypospolitej. Od ustawy z 24 lipca 1919 r. do rozporządzenia Prezydenta RP z 22 marca 1928 r., w: Studia Politologiczne, 51(1), 15 – 33.
 
11.
Misiuk, A. (2015). Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji i służb w latach 1764 – 1990. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 
12.
Pepłoński, A. (1991). Policja Państwowa w systemie organów bezpieczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Szczytno, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 
13.
Przemówienie Komendanta Okręgu Lubelskiego z dnia 25 listopada 1920 r. na zjeździe komendantów policji państwowej okręgu lubelskiego. (1921), w: Gazeta Policji Państwowej, 3, 8.
 
14.
Ratajski, C. (1925). Odezwa Ministra Spraw Wewnętrznych do podległych mu urzędników, w: Gazeta Administracji i Policji Państwowej, 1, 25.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top