PL EN
Wartości religijne człowieka informatycznego
 
Więcej
Ukryj
1
WPiA UWM w Olsztynie
 
2
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 21-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-02-2024
 
 
Data akceptacji: 05-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Wacław Krajewski   

WPiA UWM w Olsztynie
 
 
JoMS 2024;55(1):54-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest spojrzenie na duchowy aspekt życia człowieka w dobie informatyzacji życia, która z pewnością jest jednym z największych osiągnięć ludzkiego rozumu; która dokonuje przełomu w życiu jednostek i całej zbiorowości ludzkiej. Fascynacja produktem jest do tego stopnia wielka, że zaciera chłodną kalkulację zysków i kosztów oraz zdroworozsądkowe działanie mieszczące się w granicach bezpieczeństwa, również tego duchowego. Ciekawość pobudza fantazję, a ta rodzi pytania i niepokój. Wszechobecność i niezbędność informatyki wprawia człowieka w zachwyt. Ale co z ryzykiem całkowitego „zanurzenia się” w technologię z jednoczesnym „odklejaniem” się od istoty – co prawda duchowego, aczkolwiek przecież rzeczywistego wymiaru – człowieczeństwa?

Materiał i metody:
W pracy wykorzystano materiały opublikowane przez autorów krajowych i zagranicznych, dokumenty Kościoła.

Wyniki:
Media elektroniczne są zatem nową płaszczyzną ludzkiej aktywności, również w sferze intymności duchowej. Poprzez ułatwiony dostęp do źródeł, poprzez możliwość bezpośredniego i osobistego kontaktu, pozwalają na poszukiwanie, odbieranie i analizowanie najróżniejszych treści, ale bezpośrednio zmusić do ich przyswojenia nie mogą. Można to odbierać jako zagrożenie dla tradycyjnych form przekazu i nauczania o wartościach i religii. I pewnie tak jest , ale stwarza też szansę dotarcia z tym przekazem tam, gdzie do niedawna było to całkiem niemożliwe.

Wnioski:
Media elektroniczne są płaszczyzną aktywności, również w sferze intymności duchowej. Pozwalają na poszukiwanie, odbieranie i analizowanie najróżniejszych treści, również religijnych. Mogą stanowić swoiste zagrożenie dla tradycyjnych form przekazu i nauczania o wartościach i religii lub platformę dla ich przekazywania i propagowania.

 
REFERENCJE (15)
1.
d’Arienzo, M. (2022). Coscienza, valori e identità religiosa, w: Annali della Facoltà Giuridica AFG-on line. Università di Camerino, 11, s. 1-6. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://afg.unicam.it/sites/af... (10.03.2022).
 
2.
d’Arienzo, M. (2019). Diritto e Religioni nell’era digitale. Zuckerberg ci salverà?, w: I-lex. Scienze giuridiche, scienze cognitive e Intelligenza Artificiale, z. 12, 1-3, s. 245-258. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.i-lex.it/articles/v... (10.03.2022).
 
3.
Bartnik, C. (1995). Historia filozofii.Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium.
 
4.
Cucci, G. (2022), Europa e valori cristiani. Un binomio incompatibile?, w: La Civiltà Cattolica, vol 1, z. 4120, s. 326 – 338.
 
5.
Domaszek, A. (2008). Media – nowe drogi ewangelizacji w nauczaniu Kościoła i w prawie kanonicznym, w: R. Sztychmiler, Media-wartości-prawo, Wydawnictwo UWM.
 
6.
Jan Paweł II. (1998). Fides et ratio.
 
7.
Kłoczowski, J.A. (2004). Religia, w: B. Szlachta (red.), Słownik społeczny, Wydawnictwo WAM.
 
8.
Kubinski, Ż. (2001). Sacrum i profanum w Internecie, w: E. Przybył (red.) Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język i religia, https://depot.ceon.pl/bitstrea... (13.03. 2022).
 
9.
Mondin, B. (1985). I valori fondamentali, Dino Editore.
 
10.
Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu. (2002). Etyka w Internecie, https://opoka.org.pl/bibliotek... (9.03.2022).
 
11.
Picardal, E.B., Jornales, J.C. (2023). Spiritualità: un grande pezzo di cultura e affermazione religiosa: Valori culturali umani, Roma 2023.
 
12.
Słowikowska, A. (2008). Ochrona przekazu wiary w mediach. Aspekt kanoniczny, w: R. Sztychmiler, Media-wartości-prawo, Wydawnictwo UWM.
 
13.
Stuś, J. (1997). Spiritualitá, w: J.M. Prellezzo (red.), Dizionario di scienze dell’educazione, ELLE DI CI, LAS, S.E.I.
 
14.
Szymański, M.J. (2012). Wartości i antywartości – Aspekt edukacyjny, w: Ruch Pedagogiczny, nr. 2, s. 18-28.
 
15.
Zduniak, A. (2016). Duchowość w epoce mediów elektronicznych, w: R. Sierocki, M. Sokołowski, A. Zduniak, Media i religia. Nowy kontekst komunikacji, Adam Marszałek.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top