Historia jako istotny determinant wychowania dzieci i młodzieży
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 30-01-2024
 
 
Data akceptacji: 18-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Akademia Nauk Stosowanych WSGE im. A. De Gasperi w Józefowie
 
 
JoMS 2024;55(1):9-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania jest analiza zjawiska współczesnej edukacji historycznej dzieci i młodzieży. Edukacja ta odbywa się w zmiennym otoczeniu technologicznym, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych oraz w zmiennym otoczeniu światopoglądowym politycznym czy ekonomicznym. W konsekwencji powstają nowe możliwości edukacji historycznej. Celem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na serię pytań jakie cisną się do głowy w kontekście nadchodzących zmian w edukacji człowieka. Nie sposób jest na nie wszystkie odpowiedzieć. Niemniej najważniejszym z nich jest : jak uczyć historii? Jakie miejsce zajmuje nauczanie historii w procesie edukacji młodzieży? Czy istnieje możliwość obiektywnego poznania historii? W pracy wykorzystano metodę analizy zdarzeń wywołanych nowymi możliwościami technicznymi. Do tych zdarzeń należy zaliczyć wprowadzenie poprawności politycznej w przekazie medialnym, ograniczanie nauczania historii do świadomości płynącej z postów. Wynikiem prowadzonych badań jest wyrażenie niepokoju o los nauczania historii. Ta bowiem często jest popularyzowana przez osoby nieprzygotowane, a dobór faktów do analizy historycznej dokonuje się pod kątem zapotrzebowania politycznego czy ideologicznego.
 
REFERENCJE (22)
1.
Barańska-Szmitko, A. (2021). Dyskurs historyczny a dyskurs popularnonaukowy w serwisie YouTube na przykładzie wybranych kanałów, 46, 160-187. Kultura-Media-Teologia.
 
2.
Carretero, M., et al. (2022), History education in the digital age, w: Carretero, M., et al. (red.), History Education in the Digital Age. Cham: Springer International Publishing. 1-26.
 
3.
Ciunajcis, D. (2011). Rewolucja francuska a dwudziestowieczna historiografia pojęć politycznych, 4, 91-103. Studia Europaea Gnesnensia.
 
4.
Florek IB. (2021). Europa – Wspólnota wartości. Współczesne rozumienie idei i dziedzictwa Alcide De Gasperi. 1(46), 325-336. Journal of Modern Science.
 
5.
Habielski, R. (2009). Przeszłość i pamięć historyczna w życiu kulturalnym PRL. Kilka wstępnych uwag, w: P. Skibiński (red.), Polityka czy propaganda. PRL wobec historii, Muzeum Historii Polskie, Warszawa.
 
6.
Harvey, D. (2015). Historia przeciw teorii: komentarz do Marksowskiej metody z Kapitału, 2(16), 16-53. Praktyka Teoretyczna.
 
7.
Markowska, B. Stryjek, T. (2021). Wprowadzenie, w: B. Markowska (red.), Dyskurs historyczny w mediach masowych: reprezentacje przeszłości w polskiej i ukraińskiej sferze medialnej. Vol. 13. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 
8.
Mazurek, S. (2017). Filozofia wobec doświadczenia bezprecedensowego zła–od rewolucji francuskiej do Holokaustu, 62.62, 139-154. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej.
 
9.
Michalski K, Gądek-Hawlena T. (2022). Zdalna edukacja a bezpieczeństwo studentów w sieci Internet, 1(48), 141-159. Journal of Modern Science.
 
10.
Mrozewicz, L. (2016). Damnatio memoriae w rzymskiej kulturze politycznej, w: R. Gałaj-Dempniak, D. Okoń, M. Semczyszyn (red.), Damnatio memoriae w europejskiej kulturze politycznej, IPN, Szczecin.
 
11.
Nalaskowski, F. (2012). Poprawność polityczna–ten zły, który nie istnieje, 2(88), 211-222. Kultura i Edukacja.
 
12.
Robinson, O.F. (2007). Penal practice and penal policy in ancient Rome. Routledge, London, New York.
 
13.
Salmonowicz, S. (1990). Rewolucja Francuska: blaski i cienie dziedzictwa, 1-2(81), 75-85. Przegląd Historyczny.
 
14.
Sitek B, Bednarek W. (2014). Konstytucyjna ochrona rodziny a ideologia nowego ładu społecznego. 1(2014), 207-220. Journal of Modern Science.
 
15.
Sitek M, Such-Pyrgiel M. (2018). Wpływ cyberkultury na prawa człowieka. 4(39), 201-215. Journal of Modern Science.
 
16.
Southgate, B. (2002). History: what and why?: ancient, modern and postmodern perspectives. Routledge, London.
 
17.
Stinia, M. (2023). Problemy zachowania równowagi pomiędzy nabywaniem przez uczniów wiadomości i umiejętności a realizacją współczesnych standardów wymagań w nauczaniu historii, 4, 37-46. Edukacja Kultura Społeczeństwo.
 
18.
Szulakiewicz, W. (2013). Ego-dokumenty i ich znacznie w badaniach naukowych, 16(1), 65-84. Przegląd Badań Edukacyjnych.
 
19.
Terlikowski, T. (2022). Półprawdy, uproszczenia i metoda zdartej płyty. Tak polscy biskupi „bronią” papieża w sprawie wykorzystywania nieletnich. Dostęp 18.11.2022 z https://wiadomosci.onet.pl/rel....
 
20.
White, H. (2010). Struktura narracji historycznej, 1, 9-27. Białostockie Studia Literaturoznawcze.
 
21.
Zielińska, B., Szaban, D. (2011). Metodologiczne problemy w badaniach pokoleń. Wybrane zagadnienia, 37(2), 33-47. Rocznik Lubuski.
 
22.
Żoch, M. (2021). Fake news jako narzędzie dezinformacji, 19, 219-234. Cywilizacja i Polityka.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top