NAUKI HUMANISTYCZNE
Hybrydalna wędrówka między wymiarami
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Data nadesłania: 19-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-07-2021
 
 
Data akceptacji: 02-07-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Jaskuła   

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
JoMS 2021;46(1):41-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tytułowa hybrydalna wędrówka pomiędzy wymiarami odwołuje się do koncepcji poszerzonego współcześnie świata obecności człowieka, w którym obok wymiaru realnego istnieje wymiar wirtualny. Te dwie przestrzenie wzajemnie uzupełniając się i wchodząc w korelacje tworzą świat hybrydalny, który jest stale konstruowany, udoskonalany i przekształcany. Celem artykułu jest ukazanie mało badanych chociaż stanowiących tak technologiczną, jak i kulturową innowację, hybrydalnych form mobilności współczesnego człowieka. Obecny zakres jego wędrówki znacznie się powiększył. Nie odbywa się ona już tylko w obszarze realnym lub wirtualnym, ale dokonuje się również pomiędzy tymi wymiarami. Zachodzące w świecie hybrydalnym procesy o różnej prędkości, intensywności, rytmie i tempie stają się podstawą powstawania nowych form mobilności o niespotykanej dotąd strukturze, rolach i funkcjach czy intensywności. Istniejący stan badań koncentruje się na przemianach mobilności społecznej zasadniczo w jej wymiarze klasycznym oraz coraz częściej wirtualnym nie analizując ich form synergetycznych pojawiających się we wszystkich sferach życia i stanowiących przedmiot zarówno pozytywnych, jak i krytycznych komentarzy. Na podstawie analizy literatury, opisów nowych praktyk technologicznych i społecznych w zaawansowanych społeczeństwach cywilizacji medialnej podzielono artykuł na dwie główne części. Pierwsza z nich opisuje transformacje w samej przestrzeni obecności człowieka i implikacje tych modyfikacji. Druga to rozważania nad cechami współczesnej wędrówki w świecie hybrydalnym.
 
REFERENCJE (31)
1.
Augé, M. (1995). Non-Places, London: Verso.
 
2.
Bargh, J.A., McKenna, K.Y.A. (2004). The Internet and Social Life, „Annual Review of Psychology”, No. 55, s. 1–23.
 
3.
Batorski, D. (2013). Polacy wobec technologii cyfrowych – uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport [Special issue], „Contemporary Economics”, No. 7, s. 328–352.
 
4.
Bauman, Z. (2007). Płynne życie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
5.
Castells, M. (2000). The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford: Blackwell.
 
6.
Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
7.
Ćwiek, M. (2018). Wykluczenie cyfrowe w Polsce na tle Unii Europejskiej, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 131(2), s. 217–224.
 
8.
Fromm, E. (2011). Ucieczka od wolności, Warszawa: Czytelnik.
 
9.
Game, A. (1991). Undoing the Social, Milton Keynes: Open University Press.
 
10.
Heim, M. (1991). The erotic ontology of cyberspace. W: M. Benedikt (ed.) Cyberspace, Cambridge: MIT Press, s. 59–80.
 
11.
Haythornthwaite, C., Wellman, B. (2002). The Internet in everyday life. An introduction. W: C. Haythornthwaite, B. Wellman (eds.), The Internet in Everyday Life, Oxford: Bllackwell, s. 291–324.
 
12.
Jaskuła, S. (2012). Symbioza i odrębność dwóch światów, „Politeja”, nr 20(2), s. 45–62.
 
13.
Jaskuła, S. (2020). Wolność w przestrzeni wirtualnej. W: P. Walewski (red.), Wolność dana i zadana, Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 
14.
Jaskuła, S., Korporowicz, L. (2014). Kultury narodowe w procesie wirtualizacji, „Politeja”, nr 5(31/1), s. 7–30.
 
15.
Jastrzębska, A., Jastrzębska, W. (2012), Wykluczenie cyfrowe – przyczyny, zagrożenia i bariery jego pokonania. Studium przypadku, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 25, s. 91–104.
 
16.
Kraut, R. i in. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?, „American Psychologist”, No. 53(9), s. 1017–1031.
 
17.
Kujawski, J. (2018). Wykluczenie cyfrowe jako forma wykluczenia społecznego. Przypadek Polski, „Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo. Komunikacja. Semiologia. Socjologia mediów. Media a pedagogika”, nr 9.
 
18.
Lyon, D. (2001). Surveillance Society. Monitoring Everyday Life, New York: Open University Press.
 
19.
Nie, N.H., Erbring L. (2002). Internet and Society: A Preliminary Report, „IT & Society”, No. 1(1), s. 275–283.
 
20.
Nowak, A., Krejtz, K. (2006). Internet z perspektywy nauk społecznych. W: D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa: Wydawnictwo SWP Academica, s. 5–22.
 
21.
Pankowska, K. (2008). Rzeczywistość zapośredniczona – nowe problemy wzrastania dziecka w przestrzeni medialnej. W: J. Izdebska (red.), Media elektroniczne – kreując obraz rodziny, Białystok: Trans Humana, s. 26–35.
 
22.
Pink, D. H. (2005). A whole new mind. Moving from the Information Age to the Conceptual Age, New York: Riverhead Books.
 
23.
Reid, E. (2000). Hierarchy and power. W: M.A. Smith, P. Kollock (eds.), Communities in Cyberspace, London: Routledge, s. 107–132.
 
24.
Rudnicki, S. (2013). Ciało i tożsamość w internecie. Teoria – dyskurs – codzienność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
25.
Tischner, J. (2015). Nieszczęsny dar wolności, Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
26.
Turkle, S. (1999). Identity in the Age of the Internet. W: H. Mackay, T. Sulliyan (eds.), The Media reader: Continuity and transformation, London: Sage.
 
27.
Turkle, S. (1997). Life on the Screen. Identity in the Age of the Internet, New York: Touchstone.
 
28.
Turkle, S. (2001). Tożsamość w epoce internetu. W: Z. Rosińska-Blaustein (red.), Koncepcje odbioru mediów, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i s-ka.
 
29.
Urry, J. (2009). Socjologia mobilności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Wallace, P. (2000). Psychologia Internetu, Poznań: Rebis.
 
31.
Van Dijk J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top