Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naukach społecznych i humanistycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Data nadesłania: 04-07-2017
 
 
Data akceptacji: 06-12-2017
 
 
Data publikacji: 26-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dariusz Brakoniecki   

Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wiejska 36, 18-400 Stara Łomża przy Szosie, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):221-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo i porządek publiczny jako dobro pożądane przez człowieka i całe społeczności, każdej epoki i każdej długości geograficznej, równolegle stało się nieustającym przedmiotem dociekań doktryny. Specyfika każdego z obszarów nauk, a następnie dziedzin nauk, cech dla nich właściwych i pożądanych elementów sprawiły, iż definiowanie tych wartości, w zależności od dyscypliny naukowej, przybrało różny kształt. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w naukach prawnych, w sposób najbardziej czytelny wyraża się w materii prawa administracyjnego materialnego, a w dalszej kolejności także w prawie konstytucyjnym oraz prawie karnym materialnym. O doniosłości tej problematyki świadczy utworzenie, uchwałą Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r., nowej dyscypliny – nauki o bezpieczeństwie, która dedykowana tej materii, omawia tytułowe zagadnienie w sposób wielowątkowy i wielopłaszczyznowy. Specyfika bezpieczeństwa, jego subiektywne odczuwanie oraz stan rzeczywisty, zmusza do analizy tego pojęcia również z perspektywy psychologii i socjologii oraz filozofii. Z kolei dla głębszego zbadania tego zjawiska, poznania genezy jego rozwoju, a także formułowania tendencji przyszłościowych, istotnym jest zbadanie tego zjawiska za pomocą instrumentów właściwych dla historii.
 
REFERENCJE (32)
1.
Antonowicz, M. Łukasik, K. (2011). Bezpieczeństwo publiczne. Warszawa: WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskie.
 
2.
Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar". ISBN 8373690050.
 
3.
Bolesta, S. (1972). Pozycja prawna MO w systemie organów PRL. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
4.
Brzozowski, P. (2002). Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwarza. Roczniki psychologiczne 5/2002. ISSN 1507-7888.
 
5.
Dobkowski, J. (2008). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej (wybrane uwagi). w: E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza : Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 9788392640592.
 
6.
Filaber, J. (2009). Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi). w: M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie”, Wrocław. ISSN 1689-8974.
 
7.
Glaser, S. (1933). Polskie prawo karne w zarysie. Kraków: Księg. Powszechna,.
 
8.
Klamut, R. (2002). Cel – czas – sens życia. Lublin: TNKUL. ISBN 8373060855.
 
9.
Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne 2012/4, Rzeszów. ISSN 1234-3684.
 
10.
Marek, A. (2007). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ISBN 9788375263251.
 
11.
Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation, „Psychological Review”, 50/1943. ISSN 033-295X.
 
12.
Misiuk, A. (2011). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zadania prawno-ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501887.
 
13.
Misiuk, A. (2013). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa: Difin.ISBN 9788376419916.
 
14.
Moczuk, E. (2009). Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 9788373384378.
 
15.
Moczuk, E. (2013). Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej. Ius et Administratio 3/2013. ISSN 1732-7318.
 
16.
Nęcka, E. Orzechowski, J. Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS. ISBN 9788301145866.
 
17.
Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373383388.
 
18.
Pieprzny, S. (2012). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373387317.
 
19.
Pikulski, S. (2000). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. w: W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Olsztyn: Wydaw. UW-M. ISBN 8372990433.
 
20.
Pływaczewski, E. (1985). Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Toruń: UMK. ISBN 8323100160.
 
21.
Pokruszyński, W. Straszewski, K. Terlikowski, T. (1996). System bezpieczeństwa publicznego Polski. Warszawa.
 
22.
Pomykała, M. (2010). Bezpieczeństwo – w poszukiwaniu definicji. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing 2010/17, Rzeszów. ISSN 1234-3706.
 
23.
Pomykała, M. (2012). Bezpieczeństwo jako kategoria prawa, w: A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.) Państwo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374623216.
 
24.
Popielski, K. (1996). Społeczno-religijne odniesienia poczucia sensu życia i psychoterapii. w: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8322805233.
 
25.
Siek, S. (1986). Struktura osobowości. Warszawa.
 
26.
Świniarski, J. (2011). Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu filozoficznym. w: L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom I, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374623056.
 
27.
Turner, J. (1985). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301140724.
 
28.
Ura, E. (1974). Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Państwo i Prawo 1974(2). ISSN 0031-0980.
 
29.
Ura, E. (1997). Prawo administracyjne. Część druga. Rzeszów: "Fosze". ISBN 838628272X.
 
30.
Ura, E. Pieprzny, S. Pado, T. (2007). Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym. w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa.
 
31.
Wojtyczek, K. (1999) Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków: "Zakamycze". ISBN 8388114093.
 
32.
Zaborowski, J. (1977). Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top