The concept of public safety and order in the social and the humanities Sciences
 
More details
Hide details
1
Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 
 
Submission date: 2017-07-04
 
 
Acceptance date: 2017-12-06
 
 
Publication date: 2018-10-26
 
 
Corresponding author
Dariusz Brakoniecki   

Instytut Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wiejska 36, 18-400 Stara Łomża przy Szosie, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):221-236
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Public safety and public order are a main welfare desirable by man and the entire community, in every epoch and every longitude, parallely has become the constant object of doctrinal inquiries. The specificity of each area of science and next many other fields of science, their qualities and the desirable elements made the definition of these values, depending on the discipline of science, which adopted a different shape. Security and public order in the legal sciences are mostly expressed in the matter of substantive administrative law and subsequently also in constitutional law and substantive criminal law. The importance of this issue is evidenced by the creation of a new discipline - the Security Science, dedicated to this subject, by the resolution of the Central Commission for Degrees and Titles of 28 January 2011, which discusses the title issue in a multi-threaded and multifaceted manner. The specificity of security, its subjective perception and the state of reality, forces the concept to be analyzed also from the perspective of psychology and sociology and philosophy. On the other hand, for a deeper investigation of this phenomenon, the origin of its development and the formulation of future trends is important to examine this phenomenon by the historical instruments.
 
REFERENCES (32)
1.
Antonowicz, M. Łukasik, K. (2011). Bezpieczeństwo publiczne. Warszawa: WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskie.
 
2.
Bańka, A. (2002). Społeczna psychologia środowiskowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar". ISBN 8373690050.
 
3.
Bolesta, S. (1972). Pozycja prawna MO w systemie organów PRL. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
 
4.
Brzozowski, P. (2002). Uniwersalność struktury wartości: Koncepcja Shaloma H. Schwarza. Roczniki psychologiczne 5/2002. ISSN 1507-7888.
 
5.
Dobkowski, J. (2008). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego wobec integracji europejskiej (wybrane uwagi). w: E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza : Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 9788392640592.
 
6.
Filaber, J. (2009). Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym (wybrane uwagi). w: M. Sadowski, P. Szymaniec (red.), Prace prawnicze, administratywistyczne i historyczne, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Studenckie”, Wrocław. ISSN 1689-8974.
 
7.
Glaser, S. (1933). Polskie prawo karne w zarysie. Kraków: Księg. Powszechna,.
 
8.
Klamut, R. (2002). Cel – czas – sens życia. Lublin: TNKUL. ISBN 8373060855.
 
9.
Klamut, R. (2012). Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne 2012/4, Rzeszów. ISSN 1234-3684.
 
10.
Marek, A. (2007). Kodeks karny. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ISBN 9788375263251.
 
11.
Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation, „Psychological Review”, 50/1943. ISSN 033-295X.
 
12.
Misiuk, A. (2011). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zadania prawno-ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. ISBN 9788360501887.
 
13.
Misiuk, A. (2013). Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego. Warszawa: Difin.ISBN 9788376419916.
 
14.
Moczuk, E. (2009). Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski. ISBN 9788373384378.
 
15.
Moczuk, E. (2013). Bezpieczeństwo jako kategoria analizy socjologicznej. Ius et Administratio 3/2013. ISSN 1732-7318.
 
16.
Nęcka, E. Orzechowski, J. Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN : Academica Wydawnictwo SWPS. ISBN 9788301145866.
 
17.
Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373383388.
 
18.
Pieprzny, S. (2012). Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788373387317.
 
19.
Pikulski, S. (2000). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego. w: W. Bednarek, S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. Olsztyn: Wydaw. UW-M. ISBN 8372990433.
 
20.
Pływaczewski, E. (1985). Przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Toruń: UMK. ISBN 8323100160.
 
21.
Pokruszyński, W. Straszewski, K. Terlikowski, T. (1996). System bezpieczeństwa publicznego Polski. Warszawa.
 
22.
Pomykała, M. (2010). Bezpieczeństwo – w poszukiwaniu definicji. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Zarządzanie i Marketing 2010/17, Rzeszów. ISSN 1234-3706.
 
23.
Pomykała, M. (2012). Bezpieczeństwo jako kategoria prawa, w: A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.) Państwo – Administracja – Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Szczytno: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374623216.
 
24.
Popielski, K. (1996). Społeczno-religijne odniesienia poczucia sensu życia i psychoterapii. w: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. ISBN 8322805233.
 
25.
Siek, S. (1986). Struktura osobowości. Warszawa.
 
26.
Świniarski, J. (2011). Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu filozoficznym. w: L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki rozwoju. Studia i materiały. Tom I, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. ISBN 9788374623056.
 
27.
Turner, J. (1985). Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301140724.
 
28.
Ura, E. (1974). Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Państwo i Prawo 1974(2). ISSN 0031-0980.
 
29.
Ura, E. (1997). Prawo administracyjne. Część druga. Rzeszów: "Fosze". ISBN 838628272X.
 
30.
Ura, E. Pieprzny, S. Pado, T. (2007). Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym. w: J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006 r., Warszawa.
 
31.
Wojtyczek, K. (1999) Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP. Kraków: "Zakamycze". ISBN 8388114093.
 
32.
Zaborowski, J. (1977). Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Warszawa: Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego MSW.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top