Ocena poziomu empowermentu kadry kierowniczej i specjalistycznej - opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Halina Czubasiewicz   

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania
Data nadesłania: 01-04-2022
Data ostatniej rewizji: 23-05-2022
Data akceptacji: 11-06-2022
Data publikacji: 31-07-2022
 
JoMS 2022;48(1):161–182
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule zaprezentowano narzędzie, którym zdiagnozowano poziom empowermentu w organizacji wdrażającej organizację procesową. Artykuł zawiera uzyskane wyniki badań ich analizę i ocenę poziomu empowermentu w badanej organizacji oraz rekomendację dla zarządu w związku ze zmianami organizacyjnymi prowadzonymi w organizacji.

Materiał i metody:
W artykule wykorzystano narzędzie wypracowane w związku z podzadaniem w zadaniu 3 projektu „Koncepcja Empowerment’u w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w dystry-bucji energii elektrycznej” Autorzy opracowania: Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz i Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski oraz badaniami w organizacji w związku z wdrażaniem organizacji procesowej.

Wyniki:
Wyniki badań poziomy empowermentu ujęto w tabelach 1, 2, 3 na stronach od 10 do 12 w artykule

Wnioski:
Zdiagnozowany poziom empowermentu upoważnia do przyjęcia założenia, że pracownicy poradzą sobie z działaniem w organizacji procesowej. Wskazano też słabsze obszary wymagające doskonalenia.

 
REFERENCJE (4)
1.
Babocock, P. Gove, the Merriam Webster Editorial Staff, (red.),(1999). Webster`s Third International Dictionary.
 
2.
Blanchard, K. (2016). Przywództwo wyższego stopnia, PWN Warszawa.
 
3.
Czubasiewicz, H., Grajewski, P. (2018). Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 538.
 
4.
Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031