The assessment of the empowerment level of managerial and specjalist staff - case study
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania
 
 
Submission date: 2022-04-01
 
 
Final revision date: 2022-05-23
 
 
Acceptance date: 2022-06-11
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Halina Czubasiewicz   

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania
 
 
JoMS 2022;48(1):161-182
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Empowerment is currently a very important problem in managing organizations. It determines the success of such organizational solutions and strategies that require innovation and creativity of employees their participation in decisions and talking responsibility. The article presents a tool which diagnosed the level of empowerment in the organization implementing a process organization. The article contains the obtained results of the research, their analysis and assessment of the empowerment level in the analyzed organization and a recommendation for the management board regarding organizational changes.

Material and methods:
W artykule wykorzystano narzędzie wypracowane w związku z podzadaniem w zadaniu 3 projektu „Koncepcja Empowerment’u w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w dystry-bucji energii elektrycznej” Autorzy opracowania: Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz i Prof. zw. dr hab. Piotr Grajewski oraz badaniami w organizacji w związku z wdrażaniem organizacji procesowej.

Results:
Wyniki badań poziomy empowermentu ujęto w tabelach 1, 2, 3 na stronach od 10 do 12 w artykule

Conclusions:
Zdiagnozowany poziom empowermentu upoważnia do przyjęcia, że pracownicy poradzą sobie z działaniem w organizacji procesowej. Wskazano też słabsze obszary wymagające doskonalenia.

 
REFERENCES (4)
1.
Babocock, P. Gove, the Merriam Webster Editorial Staff, (red.),(1999). Webster`s Third International Dictionary.
 
2.
Blanchard, K. (2016). Przywództwo wyższego stopnia, PWN Warszawa.
 
3.
Czubasiewicz, H., Grajewski, P. (2018). Koncepcja empowermentu w zarządzaniu organizacjami, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 538.
 
4.
Koźmiński, A.K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Warszawa: PWN.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top