The legal naute of supervisory decisiopns of the Counsil of Scientific Eexellence.
 
 
More details
Hide details
1
Brak instytucji naukowej
 
 
Submission date: 2022-04-04
 
 
Final revision date: 2022-05-23
 
 
Acceptance date: 2022-05-26
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Artur Woźniak   

Brak instytucji naukowej
 
 
JoMS 2022;48(1):183-205
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Supervision over entities performing public tasks is one of the most important elements of the proper functioning of the state. The decentralization of state power, consisting in assigning public tasks to certain entities, in particular in the specialized social sphere, such as the system of scientific promotions, including the authorization to establish internal law within this system, is inextricably linked with the need to supervise them. In this system, the legislator has provided for special supervisory powers for the institution that performs the function of the central government administration body in the field of proceedings conducted by it, which is the Council of Scientific Excellence. Due to the complexity of the system of scientific promotions, including the procedures for scientific promotion themselves, the nature of supervision over them is varied. Thus, as part of this work, an attempt was made to analyze the applicable legal provisions related to the supervision by the Council of Scientific Excellence over doctoral entities and habilitation entities, taking into account the scope of the activity in question and the types of decisions taken within its framework. Bearing the above in mind, the hypothesis was decided that the provisions of the do not exhaustively regulate the supervisory powers of the Council of Scientific Excellence, under which the issued decisions, understood as legal forms of public administration, have a different legal nature.

Material and methods:
Research methods: legal-dogmatic and legal-empirical. Materials: literature on the subject, legal acts, regulations of doctoral and postdoctoral entities

Results:
Confirmation of the research hypothesis.

Conclusions:
confirmation of the research hypothesis

 
REFERENCES (19)
1.
Adamiak, B. (2020). Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego administracyjnego. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 
2.
Antonowicz, D. (2020). Organy uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych. W: D. Antonowicz, A. Machnikowska, A. Szot (red.), Innowacje i konserwatyzm 2.0. Polskie uczelnie w procesie przemian. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
3.
Chróścielewski, W., Tarno, J.P. (2009). Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
4.
Garlicki, L. (1999). Komentarz do art. 70. W: L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t, III. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 
5.
Izdebski, H. (2020). Komentarz do art. 236. W: H. Izdebski, M. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
6.
Kędziora, R. (2015). Ogólne postępowanie administracyjne. Warszawa: C.H. Beck.
 
7.
Kierznowski, Ł. (2021). Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz. Warszawa: Difin.
 
8.
Kmieciak, Z. (2001). Akty kolegium regionalnej izby obrachunkowej w świetle wymagań prawa procesowego. „Samorząd Terytorialny” nr 6.
 
9.
Lang, W., Wróblewski, J., Zawadzki, S. (1979). Teoria państwa i prawa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Leszczyński, L. (2017). System prawa w ujęciu teoretycznym. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Vol. LXIV.
 
11.
Przyńska, A. (2020). Zadania nadzorcze Państwowej Komisji wyborczej w polskim prawie wyborczym. Warszawa: C.H. Beck.
 
12.
Sieniuć, M. (2019). Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
13.
Szewczyk E. (2012). Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu nadzorczym prowadzonym przez wojewodę oraz regionalną izbę obrachunkową. „Studia Lubuskie”, t. VIII, nr 8.
 
14.
Wierzbowski, M. (2017). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
15.
Wierzbowski, M., Wiktorowska, A. (2013). Nadzór, kontrola, koordynacja, kierownictwo. W: M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
16.
Wojtuń, M. (2021). Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniach awansowych. „Państwo i Prawo”, nr 2.
 
17.
Zaradkiewicz, K. (2016). Komentarz do art. 70. W: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86. Warszawa: C.H. Beck.
 
18.
Zimmermann, J. (1991). Elementy procesowe nadzoru i kontroli NSA nad samorządem terytorialnym. „Państwo i Prawo”, nr 10.
 
19.
Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top