SOCIAL SCIENCES
The suspension of the municipal authorities
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2021-04-15
 
 
Acceptance date: 2021-05-31
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;46(1):419-431
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this article is to present the legal grounds for the application by the Prime Minister of a supervisory measure in the form of suspension of commune authorities. The research hypothesis is based on the statement that supervision over local government is one of the main factors determining the legality of the operation of decentralized public authority. This supervision is aimed at verification and is limited by the principle of operation of public authorities on the basis of the law and the limits of the law. Compliance with the norms regulating the functioning of local government units is assessed as part of the supervision relations. Corrective and remedial measures are applied in case of irregularities in their activities. Malfunctioning of local government manifests not only in violation of legal norms by local government administration bodies, but also in ineffective performance of public tasks.

Material and methods:
The descriptive method and analysis of legal provisions and court decision were used in the work.

Results:
The research goal is confirmation that as a result of the suspension of organs, the authorities are temporarily deprived of the possibility of exercising power by the organs of local government, and the power is entrusted to the receivership. Suspension of local government bodies is classified as "extraordinary" supervision measures, because it affects the constitutionally and judicially guaranteed independence of local government activities.

Conclusions:
The final conclusion of the study is that one of the supervision measures aimed at counteracting the ineffectiveness of the activities of local government units is the suspension of the bodies of the local government unit.

 
REFERENCES (22)
1.
Alman, T, (2017). Normotvorná činnosť obce – vybrané problémy/ Law-Making of the Municipality – Selected Problems, Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. L. Cíbik (ed.), 30. november 2017, Trnava At: Trnava, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 
2.
Błaś, A., Boć, J, Jeżewski, J. (2003). Administracja publiczna, Kolonia Limited, s. 17–18. ISBN: 8388166670.
 
3.
Chmielnicki, P. (2004). Nadzór nad działalnością gminną. W: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 568. ISBN: 8373343040.
 
4.
Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 415. ISBN: 9788376014517.
 
5.
Jagielski, J. (1999). Kontrola administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, s. 62. ISBN: 8321907857.
 
6.
Jagielski, J., Gołaszewski, P. (2014). Kierownictwo, czyli co? Refleksje o pojęciu kierownictwa we współczesnym prawie administracyjnym. W: J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, s. 156. ISBN: 9788391699843.
 
7.
Kamiński, M. (2011). Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego. W: M. Stec, M. Mączyński (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, s. 18, 30–31, 45. ISBN: 9788326412608.
 
8.
Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 345.
 
9.
Kruk-Ołpiński, M. (1983). Kryteria oceny działalności administracji państwowej, Wrocław: Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, raport serii „PPE”, nr 20.
 
10.
Leoński, Z. (2004). Nauka administracji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 51–52. ISBN: 8373874860.
 
11.
Łukasiewicz, J. (1990). Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, rozprawa habilitacyjna, Lublin.
 
12.
Lewandowski, M. (1975). Analiza struktur zadań oceniających, „Prakseologia”, nr 3–4.
 
13.
Leszczyński, L. (2001). Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, s. 154. ISBN 8373330097.
 
14.
Sitek, B. (2016). Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu?, „Journal of Modern Science”, nr 4/31, s. 137–138. ISSN 1734-2031.
 
15.
Sitek, M., Florek, I., Sitek, B. (2021). The Informatisation of Public Administration in Poland From the Point of View of Industry and Sustainable Local Development, „Regional Formation and Development Studies”, No. 31(2), s. 163–164. DOI: 10.15181/rfds.v31i2.2107.
 
16.
Sitek, M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, „Journal of Modern Science”, nr 1/32, s. 154. ISSN: 1734-2031.
 
17.
Stahl, M. i in. (red.) (2002). Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. W: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa: Difin, s. 338. ISBN: 8372512884.
 
18.
Supernat, J. (1985). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne, nr 857, „Prawo” CXLIII, s. 318–320.
 
19.
Supernat, J., Duniewska, Z., Stahl, M. (red.) (2013). O pojęciu rozliczalności (Accountability) w administracji. W: Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 35–41. ISBN: 9788326444241.
 
20.
Wiktorowska, A (2002). Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa: Liber, s. 193, 2015–2216. ISBN: 8372060819.
 
21.
Zieleniewski, J. (1976). Organizacja i Zarządzanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 197.
 
22.
Zdyb, M. (1991). Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre), „Annales UMCS”, nr XXXVIII, s. 354.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top