NAUKI SPOŁECZNE
Zawieszenie organów gminy
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 15-04-2021
 
 
Data akceptacji: 31-05-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;46(1):419-431
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie prawnych przesłanek zastosowania przez Prezesa Rady Ministrów środka nadzorczego w postaci zawieszenia organów gminy. Hipoteza badawcza opiera się na założeniu, że nadzór nad samorządem terytorialnym jest jednym z głównych czynników determinujących legalność działania zdecentralizowanej władzy publicznej. Nadzór ma charakter weryfikacyjny, a jego granice wyznacza zasada działania organów władzy publicznej na podstawie prawa i granicach prawa. W ramach stosunków nadzoru prowadzona jest ocena przestrzeganie norm regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz stosowane są środki korygujące i naprawcze . Wadliwie funkcjonujący samorząd terytorialny przejawia się nie tylko rażącym naruszaniem norm prawnych przez organy administracji samorządowej, ale również nieefektywnym wykonywaniem zadań publicznych.

Materiał i metody:
W pracy została zastosowana metoda opisowa oraz analizy przepisów prawa i orzeczeń sądów

Wyniki:
Celem badań jest potwierdzenie, że zawieszenie organów samorządu zaliczany się do „nadzwyczajnych” środków nadzoru, ponieważ oddziałuje na konstytucyjnie i sądownie gwarantowaną samodzielność działania samorządu terytorialnego. Jest to szczególny, personalny środek nadzoru, stosowany w sytuacji braku metodologicznej i rzeczywistej sprawności organów gminy.

Wnioski:
Wnioskiem końcowym opracowania jest stwierdzenie, że jednym ze środków nadzoru mającym przeciwdziałać braku skuteczności działań jednostek samorządu terytorialnego jest zawieszenie organów jednostki samorządu terytorialnego.

 
REFERENCJE (22)
1.
Alman, T, (2017). Normotvorná činnosť obce – vybrané problémy/ Law-Making of the Municipality – Selected Problems, Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. L. Cíbik (ed.), 30. november 2017, Trnava At: Trnava, Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 
2.
Błaś, A., Boć, J, Jeżewski, J. (2003). Administracja publiczna, Kolonia Limited, s. 17–18. ISBN: 8388166670.
 
3.
Chmielnicki, P. (2004). Nadzór nad działalnością gminną. W: P. Chmielnicki (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, s. 568. ISBN: 8373343040.
 
4.
Dolnicki, B. (2009). Samorząd terytorialny, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 415. ISBN: 9788376014517.
 
5.
Jagielski, J. (1999). Kontrola administracji publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, s. 62. ISBN: 8321907857.
 
6.
Jagielski, J., Gołaszewski, P. (2014). Kierownictwo, czyli co? Refleksje o pojęciu kierownictwa we współczesnym prawie administracyjnym. W: J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, s. 156. ISBN: 9788391699843.
 
7.
Kamiński, M. (2011). Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów organów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego. W: M. Stec, M. Mączyński (red.), Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, s. 18, 30–31, 45. ISBN: 9788326412608.
 
8.
Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 345.
 
9.
Kruk-Ołpiński, M. (1983). Kryteria oceny działalności administracji państwowej, Wrocław: Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, raport serii „PPE”, nr 20.
 
10.
Leoński, Z. (2004). Nauka administracji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 51–52. ISBN: 8373874860.
 
11.
Łukasiewicz, J. (1990). Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej, rozprawa habilitacyjna, Lublin.
 
12.
Lewandowski, M. (1975). Analiza struktur zadań oceniających, „Prakseologia”, nr 3–4.
 
13.
Leszczyński, L. (2001). Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków: Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, s. 154. ISBN 8373330097.
 
14.
Sitek, B. (2016). Interes państwa vs. interes samorządu lokalnego. Konflikt czy współpraca państwa i samorządu?, „Journal of Modern Science”, nr 4/31, s. 137–138. ISSN 1734-2031.
 
15.
Sitek, M., Florek, I., Sitek, B. (2021). The Informatisation of Public Administration in Poland From the Point of View of Industry and Sustainable Local Development, „Regional Formation and Development Studies”, No. 31(2), s. 163–164. DOI: 10.15181/rfds.v31i2.2107.
 
16.
Sitek, M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, „Journal of Modern Science”, nr 1/32, s. 154. ISSN: 1734-2031.
 
17.
Stahl, M. i in. (red.) (2002). Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego. W: M. Stahl (red.), Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa: Difin, s. 338. ISBN: 8372512884.
 
18.
Supernat, J. (1985). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne, nr 857, „Prawo” CXLIII, s. 318–320.
 
19.
Supernat, J., Duniewska, Z., Stahl, M. (red.) (2013). O pojęciu rozliczalności (Accountability) w administracji. W: Odpowiedzialność administracji i w administracji, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 35–41. ISBN: 9788326444241.
 
20.
Wiktorowska, A (2002). Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa: Liber, s. 193, 2015–2216. ISBN: 8372060819.
 
21.
Zieleniewski, J. (1976). Organizacja i Zarządzanie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 197.
 
22.
Zdyb, M. (1991). Interes jednostki w sferze luzów normatywnych (pojęcia nieostre), „Annales UMCS”, nr XXXVIII, s. 354.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top