NAUKI SPOŁECZNE
Rola edukacji w zakresie kształtowania świadomości społeczeństwa na wypadek zagrożeń terrorystycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
 
Data nadesłania: 07-04-2021
 
 
Data akceptacji: 31-05-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Izabella Helena Grabowska-Lepczak   

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
 
JoMS 2021;46(1):393-417
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest wskazanie istoty i roli edukacji w zakresie prewencji terrorystycznej. Istotne wydaje się wypracowanie kompleksowego systemu prewencyjnego, który będzie wdrażany za pośrednictwem edukacji formalnej, nieformalnej, incydentalnej i autoedukacji.

Materiał i metody:
Aby osiągnąć założony cel, zaprojektowano badania w zakresie oceny stanu wiedzy i umiejętności społeczeństwa na temat edukacji antyterrorystycznej. Hipoteza postawiona w badaniach zakłada, iż edukacja ta jest nie tylko niezbędna, ale jest jedną z najbardziej efektywnych form przeciwdziałania zagrożeniom. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza obejmującego kategorie pytań z wiedzy i sprawdzenia umiejętności w odniesieniu do logarytmów postępowania. Istotne było sprawdzenie źródeł i sposobów pozyskiwania wiedzy.

Wyniki:
Wyniki badań będą stanowić punkt wyjścia do rozważań nad koncepcją kompleksowego systemu edukacji dla bezpieczeństwa w Polsce, której jednym z ważniejszych elementów będzie prewencja terrorystyczna. Wyniki wskazują, iż poziom wiedzy na temat prewencji terrorystycznej jest na wysokim poziomie, natomiast umiejętności wymagają zaprojektowania systemu szkoleń i dalszej edukacji.

Wnioski:
Analiza literatury, dostępnych badań oraz przedstawione wyniki badań wskazują na konieczność podejmowania działań z edukacji antyterrorystycznej, która stanowi najbardziej efektywną formę przeciwdziałania zagrożeniom. Skuteczność tej edukacji w zakresie zagrożeń terrorystycznych zależy od systemowego podejścia który nie tylko wprowadzałby wcześniej te zagadnienia do procesu edukacji, ale również zakładałby kontynuację w ciągu całego okresu edukacji oraz obejmował osoby dorosłe, znajdujące się już poza procesem edukacji szkolnej.

 
REFERENCJE (14)
1.
Bossong, R. (2013). EU cooperation on terrorism prevention and violent radicalization: frustrated ambitions or new forms of EU security governance?, Cambridge Review of International Affairs, Europe University Viadrina, published online: 11 Nov. 2013, s. 66–79.
 
2.
Breitkopf, B. (2019). Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa, Szkoła ponadpodstawowa, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum i branżowa szkoła I stopnia, 1 klasa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, s. 10.
 
3.
Durodie, B. (2015). Securitising Education to Prevent Terrorism or Losing Direction?, „British Journal of Educational Studies”, nr 64 (1), s. 21–35. DOI: 10.1080/00071005.2015.1107023.
 
4.
Grabowska-Lepczak, I. (2017). Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, s. 8. ISBN: 9788388446894.
 
5.
Hołyst, B. (2015). Bezpieczeństwo społeczeństwa, Warszawa: PWN, s. 492–493. ISBN: 9788301181277.
 
6.
Kozerska, A. (2005). Autoedukacja jako jeden z wymiarów edukacji ustawicznej, Częstochowa: Prace naukowe AJD, Pedagogika 14, s. 221–227. ISBN 8370989349.
 
7.
Lesiński, L.S. (2019). Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, III etap edukacyjny – zakres podstawowy, opracowany w ramach projektu. Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, Warszawa: Programu Operacyjny Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój.
 
8.
Paraskevas, A., Arendell, B.A. (2007). Strategic framework for terrorism prevention and mitigation in tourism destinations, „Tourism Management”, Vol. 28, Iss. 6, s. 1560–1573. DOI: 10.1016/j.tourman.2007.02.012.
 
9.
Ropski, J. (2013). Dydaktyka szczegółowa edukacji dla bezpieczeństwa, Katowice: Wydawnictwo Akademii wychowania Fizycznego, s. 185–192. ISBN : 9788364036187.
 
10.
Szafrańska, E., Szafrański, J. (2014). Edukacja na rzecz bezpieczeństwa, „Journal of Modern Science”, nr 21(2), s. 211–233. ISSN: 1734-2031.
 
11.
Szafrański, J. (2017). Nie jesteśmy bezradni. W: K. Jałoszyński, A. Letkiewicz (red.), Edukacja antyterrorystyczna. Konieczność i obowiązek naszych czasów, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, s. 75–80. ISBN: 9788374626156.
 
12.
Thomas, P. (2016). Youth, terrorism and education: Britain’s Prevent programme, „International Journal of Lifelong Education”, International Journal of Lifelong Education, Volume 35, 2016 - Issue 2: Youth, Social Crisis and Learning, DOI: 10.1080/02601370.2016.1164469, s. 1-15.
 
13.
William, V., Pelfrey, J.R. (2007). Local law enforcement terrorism prevention efforts:A state level case study, Department of Criminal Justice, University of Wisconsin-Milwaukee, Milwaukee, WI 53201, United States, „Journal of Criminal Justice”, No. 35, s. 313–321. DOI: 10.1016/j.jcrimjus.2007.03.007.
 
14.
Welch, A.L. (2006). Terrorism awareness and education as a prevention strategy for first responders, California: Naval Postgraduate School Monterey, s. 27–36.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top