NAUKI SPOŁECZNE
Rola administracyjno-prawnych przesłanek wdrażania wybranych procesów jakości w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 17-02-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-04-2021
 
 
Data akceptacji: 22-04-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;46(1):377-392
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy jest przybliżenie odbiorcy administracyjno-prawnych warunków wdrażania procesów jakości w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Przybliżona zostanie charakterystyka różnych poziomów jakości, z wyszczególnieniem usług publicznych, a także przeprowadzenia samooceny w ramach funkcjonującej w jednostce samorządu terytorialnego kontroli zarządczej.

Materiał i metody:
Wśród sposobów i metod badawczych, jakimi się posłużono, znaczną rolę odegrała metoda opisowa. W celu wnioskowania na podstawie poczynionych obserwacji, a także dokonanych badań, wykorzystano metodą weryfikacji. W procesie badawczym wykorzystano analizę retrospektywną (ex post) a także wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną, której głównym celem była interpretacja przepisów prawa oraz przeglądu dostępnej literatury przedmiotu.

Wyniki:
Przeprowadzone założenia wskazują, że w obszarach oceny jakości coraz bardziej uwidacznia się zapotrzebowanie na wysoką jakość świadczonych usług. Bardzo pozytywnym efektem otrzymanych wyników jest zwiększająca się dość szybko wśród obywateli świadomość, że rozwój technologiczny, przestrzeganie prawa, czy dyscyplina samych urzędników, przyczynia się do zwiększenia jakości wielu procesów i zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski:
Kluczowe wnioski płynące z analizy i przeprowadzonych badań, skierowane są na zintensyfikowaną politykę informacyjną i edukacyjną w zakresie jakości wszelkich procesów wdrażanych w jednostkach samorządu terytorialnego. Zwiększająca się przy tym świadomość obywatelska na temat korzyści jakie dają wdrażane procesy jakości w prawidłowym funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego, bez wątpienia przyczyniają się do większego zainteresowania usługami publicznymi i ich jakością pracy.

 
REFERENCJE (26)
1.
Bugdol M. (2001). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ISBN 8388796429.
 
2.
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (2011). Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, „Biuletyn”, nr 1.
 
3.
Fleszer D. (2011). Jakość usług administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, s. 65–79. ISSN 1899-8658.
 
4.
Grudzewski W.M., Hajduk I. (2003). Zarządzanie wiedzą wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr l, s. 3–9. ISSN 0860-6846.
 
5.
Hamrol A. (2007). Zarządzanie jakością z przykładami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301174668.
 
6.
Hamrol A., Mantura W. (2002). Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149949.
 
7.
Kolman R., Tkaczyk T. (1996). Jakość usług, Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. ISBN 8386827343.
 
8.
Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. MF z 2009 r. nr 15, poz. 84).
 
9.
Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. MF z 2011 r. nr 2, poz. 11).
 
10.
Kowalczyk L. (2003). Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu organizacjami publicznymi. W: Zarządzanie w sektorze publicznym, Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie. ISBN 8372515794.
 
11.
Kożuch B. (2004). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Warszawa: Wydawnictwo PLACET. ISBN 8385428895.
 
12.
Krajewska M. (2016). Samoocena kontroli zarządczej jako narzędzie sprawnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 6/84, cz. 2, s. 103–109. ISSN 1640-6818.
 
13.
Kumpiałowska A. (2011). Jak przygotować jednostkę do wdrożenia systemu kontroli zarządczej. W: E. Sławińska-Tomtała (red.), Teczka kontroli zarządczej w jednostkach sektora publicznego. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788380921276.
 
14.
Lange O. (1967). Ekonomia polityczna, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 
15.
Opolski K., Modzelewski P. (2004). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej – wnioski z doświadczeń międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny”, nr 10,s. 48–54. ISSN 0867-4973.
 
16.
Osborne D., Gaebler T. (1994). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań: Media Rodzina of Poznań. ISBN 8372781508.
 
17.
Payne A. (1997). Marketing usług, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320810507.
 
18.
Perło D. (2009). Zarządzanie jakością w administracji. W: B. Kudrycka, B. Guy Peters, P.J. Suwaj (red.), Nauka administracji, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326400018.
 
19.
Rogoziński K. (2000). Usługi rynkowe, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8387152919.
 
20.
Sitek B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów: Wydawnictwo WSGE. ISBN 9788362753789.
 
21.
Sitek M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, „Journal of Modern Science”, nr 1, t. 32, s. 145–159. ISSN 1734-2031.
 
22.
Such-Pyrgiel M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 163–169. ISBN 9788366220966.
 
23.
Szymańska W. (2016). Monitorowanie jakości usług publicznych problemem administracji samorządowej na przykładzie Słupska, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, nr 30/2, s. 171–185. ISSN 2080-1653.
 
24.
Tomaszewska M. (2020). Zapewnienie jakości w kontroli, w tym przeprowadzanie samooceny i oceny zewnętrznej, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora publicznego”, nr 9/157, s. 29–36. ISSN 2449-6960.
 
25.
Van Looy B., Van Dierdonck R., Gemmel P. (1998). Service Management. An Integrated Approach, „Financial Times Management”. ISBN 0273635255.
 
26.
Wasilewski L. (1999). Rozważania o jakości, Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 8386661151.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top