PL EN
Samorząd terytorialny i jego rola w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 
 
Data nadesłania: 02-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-01-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Serowaniec   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 
 
JoMS 2023;50(1):168-186
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konflikty zbrojne, jako podstawowe zagrożenia dla ludzkiej egzystencji i jej spokojnego, harmonijnego rozwoju, obligują zarówno społeczność międzynarodową, jak i poszczególne organizmy państwowe do m.in. zbudowania otoczenia prawnego, które w sytuacji konfliktów zbrojnych czy innych klęsk pozwolą, jeżeli nie na eliminowanie, to przynajmniej minimalizowanie skutków tego typu wydarzeń. Rzeczpospolita Polska, jako jedno z państw będących bezpośrednim sąsiadem areny działań zbrojnych, stanęło przed wyzwaniem przygotowania rozwiązań prawnych adekwatnych do występujących obecnie, bądź mogących wystąpić w przyszłości zagrożeń. Niniejsze opracowanie ma na celu udzielnie odpowiedzi na pytanie jaką rolę powinien odegrać samorząd terytorialny w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego. Inspiracją dla takiego wyboru stał się oczywiście konflikt zbrojny za wschodnią granicą naszego kraju, a także, co zbiegło się w czasie, dyskusja publiczna oraz uchwalenie ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
 
REFERENCJE (15)
1.
Booth, K. (2007). Theory of World Security, Cambridge: Cambridge University Press.
 
2.
Gołębiowska, A., Zientarski P.B. (2017). Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. W: A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.). Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
3.
Izdebski, H. (2006). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
4.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
5.
Kitler, W. (2007). Funkcje administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym. W: Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierd (red.). Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 
6.
Matwiejuk, J. (2022). Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny jako ustawa wykonawcza do konstytucyjnej regulacji problematyki bezpieczeństwa państwa. W: B. Przywora, A. Rogucka-Łukasik, K. Skotnicki (red.). Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
 
7.
Oleksiejuk M. (2022). Najważniejsze założenia Ustawy o obronie Ojczyzny, https://pulaski.pl/komentarz-p..., (dostęp?).
 
8.
Rączka, P. (1999). Nadzór nad samorządem zawodowym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 
9.
Serowaniec, M. (2016). Bezpieczeństwo jako przesłanka działania organów państwa w sytuacjach kryzysowych. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Serowaniec, M., Włoch, W (2016). Kategoria bezpieczeństwa w ujęciu prawno-filozoficznym. Studia Iuridica Toruniensia, 18. DOI:10.12775/SIT.2016.0009.[proszę o link i dostęp].
 
11.
Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2010). Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, Samorząd Terytorialny, 7–8.
 
12.
Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Starościak, J. (1960). Decentralizacja administracji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
14.
Witkowska-Chrzczonowicz, K., Serowaniec, M. (2017). The security of the Visegrad Group countries in the light of interests of the European Union and the remaining member states, Kultura i Edukacja, 2. DOI:10.15804/kie.2017.02.05. [proszę o link i wpisanie dostępu po linku].
 
15.
Witkowski, Z., Szewczyk, M., Serowaniec, M. (2018). Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top