Transformacja cyfrowa w skali lokalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Jan Kochanowski University in Kielce
 
2
University of Agriculture Hugo Kołłątaj in Krakow
 
 
Data nadesłania: 23-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-10-2023
 
 
Data akceptacji: 11-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Anna Kusto   

Jan Kochanowski University in Kielce
 
 
JoMS 2023;52(3):113-131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jak należy rozumieć transformację cyfrową samorządu terytorialnego? Dlaczego wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (jst) powinny wejść na drogę tej transformacji? Jaki wpływ ma transformacja cyfrowa na wykonywanie zadań przez samorząd terytorialny? Celem opracowania jest też ocena poziomu zaawansowania procesu transformacji cyfrowej samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym oraz wskazanie barier, które utrudniają ten proces.

Materiał i metody:
W artykule zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, którą uznano za najlepszą z punktu widzenia postawionych pytań, a także ukazano wyniki sondażu diagnostycznego przeprowadzonego przy pomocy elektronicznej ankiety zawierającej 25 pytań skierowanych do sekretarzy gmin województwa świętokrzyskiego.

Wyniki:
Stwierdzono niewystarczające przygotowanie gmin województwa świętokrzyskiego do procesu transformacji cyfrowej. Głównymi barierami były brak wystarczającego sprzętu ale też poziom i brak kompetencji pracowników.

Wnioski:
1. Większość badanych gmin posiada stały dostęp do Internetu, który jest podstawą do wdrażania rozwiązań cyfrowych. Jednak są też jednostki, które tego dostępu nie posiadają. 2. Braki w wyposażeniu w sprzęt, zwłaszcza w urządzenia mobilne, mocno ogranicza świadczenie usług w sposób zdalny. Problemem jest też brak kadry, która ma być odpowiedzialna za proces transformacji cyfrowej urzędów. 3. Najczęściej wskazywanymi barierami transformacji cyfrowej był brak środków finansowych, ale też poziom kompetencji i postawa pracowników wobec nowych rozwiązań. Istotną barierą były niskie kompetencje odbiorców tych usług. Rozwiązania związane z transformacją cyfrową na szczeblu lokalnym powinny objąć nie tylko administrację samorządową, ale również mieszkańców.

 
REFERENCJE (21)
1.
Alvarenga, A., Matos, F., Godina, R., Matias, J. C. O. (2020). Digital transformation and knowledge management in the public sector. Sustainability, 12(14), 5824. DOI:10.3390/su12145824.
 
2.
Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations. (2011). MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting. Dostęp 18.05.2023 z Digital_Transformation__A_Road-Map_for_Billion-Dollar_Organizations.pdf (capgemini.com).
 
3.
Chen, Y.C., Gant, J. (2001), Transforming Local e-Government Services: The Use of Application Service Providers, Government Information Quarterly, Vol. 18,T. Janowski, M. Janssen (eds.), Elsevier, s. 343-355.
 
4.
Dillon, S., Deakins E., Hofmann S., Räckers M., Kohlborn T. (2015). A Longitudinal Study of Local E Government Development: The Policy Maker Perspective (w:) ECIS 2015 Completed Research Papers, ECIS 2015 Proceedings, Association forInformation Systems (AIS), Twenty-Third European Conference on InformationSystems (ECIS), Münster, Germany, s. 1-16.
 
5.
Grodzka, D. (2007). E-administracja w Polsce. Infos, 18. 1-4.
 
6.
Hossain, M.S., Zander P.O., Jonasen T.S. (2014). An Evaluation of the State of Local e-Governance in Bangladesh (w:) M. Janssen, F. Bannister, O. Glassey, H. Scholl, E. Tambouris, M. Wimmer, A. Macintosh (eds.), Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2014 and EPart 2014, IOS Press, Amsterdam, s. 267-275.
 
7.
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Dostęp 21.05.2023 z https://digital-strategy.ec.eu....
 
8.
Kaczorowska, A. (2013). E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania procesami. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/7525 – 932-2. 17.
 
9.
Kaczyńska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2021). Transformacja cyfrowa z punktu widzenia samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 65 (1/2021) DOI: 10.15584/nsawg.2021.1.2 ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780. 27.
 
10.
Kuzionko-Ochrymiuk, E. (2018). Informatyzacja administracji publicznej w województwach Polski.1(91). 162. Optimum Economic Studies.
 
11.
Klimek, P., Celiński, P., Dudek, Ł., Prudel, K., Dziubicki, Sz. (2021). Cyfryzacja w Polsce. Stowarzyszenie Koliber. Warszawa. 4-6.
 
12.
Miazga, A., Dziadowicz, K., Pistelok, P. (2022). Cyfryzacja urzędów miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Warszawa-Kraków. 6-9.
 
13.
Monarcha-Matlak, A. (2008). Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa. 177.
 
14.
Nabafu, R., Maiga, G. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local e-Government in Uganda, The Electronic Journal of e-Government, Vol. 10, Iss. 1, F. Bannister (ed.), Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. 31-46.
 
15.
Perdał, R. (2014). Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce.. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.147.
 
16.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dostęp 20.05.2023 z https://cppc.gov.pl/po-polska-....
 
17.
Słownik języka polskiego. Cyfryzacja. Dostęp 2..05.2023 z https://sjp.pwn.pl/so/on-line;....
 
18.
Rodríguez-Bolívar, M.P. (2014). The Need for Analyzing e-Government Efficiency: An Introduction (w:) M.P. Rodríguez-Bolívar (ed.), Measuring E-government Efficiency, Springer, New York, s. 1-7.
 
19.
Sroka, K. (2009). Zarządzanie informacją w administracji publicznej, 1, 33. Studia Administracyjne.
 
20.
Stolterman, E., Fors, A. (2004). Information Technology and the Good Life. Proceedings from IFIP 8.2 Manchester Conference. 687–692.
 
21.
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2020 roku GUS Dostęp 25.05.2023 z https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top