Zarządzanie gospodarstwem domowym w warunkach zagrożenia
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
3
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Filia w Mławie Wydział Nauk Technicznych i Społecznych
 
 
Data nadesłania: 09-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2023
 
 
Data akceptacji: 04-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Bogdan Nogalski   

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 
 
JoMS 2023;52(3):132-151
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Gospodarstwo domowe jest podstawowym podmiotem w strukturze państwa i powinno być najważniejszym przedmiotem zainteresowania wszystkich nauk. Celem badań jest diagnoza zarządzania gospodarstwem domowym w warunkach stabilnych i zagrożenia oraz identyfikacja czynników mogących negatywnie wpłynąć na jego funkcjonowanie.

Materiał i metody:
Badaniami objęto dysponowanie przez gospodarstwo domowe produktami niezbędnymi w warunkach zagrożenia, szczególnie czynnikami przyrodniczymi oraz wojną. Badania przeprowadzono w ponad 200 gospodarstwach domowych metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety anonimowej wśród pracujących studentów. Zastosowanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy.

Wyniki:
Przeprowadzone badania dowodzą, że gospodarstwa domowe nie są przygotowane do funkcjonowania w warunkach zagrożenia wojną oraz oddziaływania przyrody powodującej podtopienia, brak prądu czy zakłócenia w korzystaniu z komunikacji publicznej. Uznano, że podstawową przyczyną zagrożeń jest przede wszystkim brak wiedzy o zasadach postępowania w sytuacji zagrożenia.

Wnioski:
Tworząc system zarządzania zapewniający bezpieczeństwo gospodarstw domowych i obywateli niezbędna jest krytyczna analiza lokalnych i ponadlokalnych programów bezpieczeństwa, w tym technologii zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W oparciu o taką analizę powinny zostać zbudowane lokalne i ponadlokalne plany zachowań i udziału wszystkich obywateli i organizacji zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa. W rekomendacjach odniesiono się do kwestii posiadania broni, emigracji oraz stopnia zorganizowania społeczności lokalnej w sytuacji zagrożenia. Uznano też, że podstawową kwestią zapewniająca bezpieczeństwo jest wiedza obywateli o możliwych zagrożeniach i zasadach postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 
REFERENCJE (33)
1.
Beliczyński, J. (2018). Rozwój myśli z zakresu zarządzania w okresie przednaukowym – od Kartezjusza do Fredericka W. Taylora. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 37, nr 1, s. 35-51.
 
2.
Błochowiak, M. [red.] (2022). Biała księga pandemii koronawirusa .Fundacja Ordo Medicus.
 
3.
Bochenek, M. (2004). Szkice o ekonomii i ekonomistach. Wydawnictwo MADO, Toruń.
 
4.
Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Dąbrowska, K., Warcholak, K. (2018). Znaczenie wiedzy finansowej gospodarstw domowych we współczesnej gospodarce, Europa Regionum , nr 1, tom XXXIV, s. 15–25.
 
6.
Fayol, H. (1947). Administracja przemysłowa i ogólna oraz Nauka o administracji w zastosowaniu do państwa. Księgarnia Wilak Wł., Poznań.
 
7.
Głombiowski, K. (1993). Ksenofont. Żołnierz i pisarz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 
8.
Gostkowska-Dźwig, S., Kempa, E., Mrozik ,M., Królik, R.. (2021). Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem na rynku. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
9.
Griffin, R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
10.
Grzybowska, A. (2012). Gospodarstwo domowe jako podmiot współczesnej bankowości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 31/2012, s. 79-89.
 
11.
Kamerschen, D. R., McKenzie, R. B., Nardinelli, C. (1991). Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk.
 
12.
Kasprzak, J. (2013). Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji. Problematyka prawno-kryminalistyczna. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
13.
Kopaliński, (właściwie) Sterling, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa.
 
14.
Kotarbiński, T. (2019). Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Łódź.
 
15.
Kowalska, M. (2019). Ewolucja teorii zarzadzania. Wiedza Obronna, Towarzystwo Wiedzy Obronnej, nr1-2, s.171-187.
 
16.
Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2011). Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym. Wybrane zagadnienia. Pracownia Wydawnicza ElSet Olsztyn dla Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, Piła.
 
17.
Kozłowski, A. J. (2012). Kwalifikacje radnych a zarządzanie zasobami gminy. Identyfikacja – Diagnoza – Kierunki zmian. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 
18.
Koźmiński, A. K., Piotrowski, W. (2023). Zarządzanie – teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
19.
Krajewski, S. (2005). Aneks. Charakterystyka gospodarki centralnie planowanej. Proces transformacji polskiej gospodarki. [w:] Podstawy Ekonomii, [red.] R. Milewski; E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
20.
Milewski, R., Kwiatkowski, E. (2005). Podstawy ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Nasiłowski, M. (2016). System rynkowy. System rynkowy Podstawy mikro – i makroekonomii. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 
22.
Nogalski, B., Kozłowski, A. J., Czaplicka-Kozłowska, I. Z. (2021). Bezpieczeństwo finansowe a wiedza o pieniądzu i finansach – jako element podnoszenia jakości zarządzania finansami, [w:] Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: rozwiązania i dylematy, Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Elżbiety Skrzypek. [red.] S. Tkaczyk, T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
23.
Nordhaus, S. (1995). Ekonomia 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
24.
Osterholm, M.T. (2020). Wirus. Jak przewidziano pandemię, Wyd. Bez fikcji, Oświęcim .
 
25.
Raport Fundacji Instytut Ochrony Praw Konsumentów. https://archive.vn/dIQfb#selec... (2022-12-20).
 
26.
Schwab, K., Malleret, T. (2020). Covid-19: The great reset. Forum Publishing.
 
27.
Smaga, M. (2018). Początki ekonomii. [w:] Instytucje gospodarki rynkowej. [red.] T. Włudyka, M. Smag. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
28.
Taylor, F. W. (1926). Zarządzanie warsztatem wytwórczym (Shop Management). Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa.
 
29.
Taylor, F.W. (1972). Zasady naukowego zarządzania (The Principles of Scientific Management), [w:] Twórcy naukowych podstaw organizacji [red.] J. Kurnal. PWE, Warszawa.
 
30.
Włudyka, T., Smaga ,M. (2018). Definicja ekonomii, [w:] Instytucje gospodarki rynkowej. [red.] T. Włudyka, M. Smaga, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 
31.
Xenofonta. (1857). Ekonomik, przekład z Greckiego Bronikowski A. Księgarnia Konstantego Zemmour E., Francuskie samobójstwo, Wyd. Biały Kruk Sp. z o.o., Kraków 2022. Księgarnia J.K. Żupańskiego, Poznań. (http://www.ekologiasztuka.pl/p....
 
32.
Zdański, J. (2019). Polityka poprawy bezpieczeństwa publicznego po 1989 roku, Res Politicae. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza W Częstochowie, t. XI, s. 67–79.
 
33.
Zieleniewski, J. (1972). Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. PWN, Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top