Digital transformation on a local scale
 
More details
Hide details
1
Jan Kochanowski University in Kielce
 
2
University of Agriculture Hugo Kołłątaj in Krakow
 
 
Submission date: 2023-06-23
 
 
Final revision date: 2023-10-09
 
 
Acceptance date: 2023-10-11
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Barbara Anna Kusto   

Jan Kochanowski University in Kielce
 
 
JoMS 2023;52(3):113-131
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study is also to assess the level of advancement of the process of digital transformation of local government at the local level, and identification of barriers that hinder this process.

Material and methods:
The article uses the method of analysis and criticism in literature, which was considered the best from the point of view of the questions posed, and also showed the results of a diagnostic survey carried out by means of an electronic survey containing 25 questions addressed to the secretaries of municipalities of Świętokrzyskie voivodship.

Results:
The study found that the communes of the Świętokrzyskie voivodeship were insufficiently prepared for the digital transformation process. The main barriers were the lack of sufficient equipment, but also the level and lack of competence of employees.

Conclusions:
1. Most of the surveyed communes have constant access to the Internet, which is the basis for implementing digital solutions. However, there are also units that do not have this access. 2. Deficiencies in equipment, especially in mobile devices, strongly limit the provision of services remotely. Another problem is the lack of staff responsible for the process of digital transformation of offices. 3. The most frequently indicated barriers to digital transformation were the lack of financial resources, but also the level of competence and the attitude of employees towards new solutions. A significant barrier was the low competence of the recipients of these services. Related solutions digital transformation at the local level should cover not only local government administration, but also residents.

 
REFERENCES (21)
1.
Alvarenga, A., Matos, F., Godina, R., Matias, J. C. O. (2020). Digital transformation and knowledge management in the public sector. Sustainability, 12(14), 5824. DOI:10.3390/su12145824.
 
2.
Digital transformation: A roadmap for billion-dollar organizations. (2011). MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting. Dostęp 18.05.2023 z Digital_Transformation__A_Road-Map_for_Billion-Dollar_Organizations.pdf (capgemini.com).
 
3.
Chen, Y.C., Gant, J. (2001), Transforming Local e-Government Services: The Use of Application Service Providers, Government Information Quarterly, Vol. 18,T. Janowski, M. Janssen (eds.), Elsevier, s. 343-355.
 
4.
Dillon, S., Deakins E., Hofmann S., Räckers M., Kohlborn T. (2015). A Longitudinal Study of Local E Government Development: The Policy Maker Perspective (w:) ECIS 2015 Completed Research Papers, ECIS 2015 Proceedings, Association forInformation Systems (AIS), Twenty-Third European Conference on InformationSystems (ECIS), Münster, Germany, s. 1-16.
 
5.
Grodzka, D. (2007). E-administracja w Polsce. Infos, 18. 1-4.
 
6.
Hossain, M.S., Zander P.O., Jonasen T.S. (2014). An Evaluation of the State of Local e-Governance in Bangladesh (w:) M. Janssen, F. Bannister, O. Glassey, H. Scholl, E. Tambouris, M. Wimmer, A. Macintosh (eds.), Electronic Government and Electronic Participation: Joint Proceedings of Ongoing Research, Posters, Workshop and Projects of IFIP EGOV 2014 and EPart 2014, IOS Press, Amsterdam, s. 267-275.
 
7.
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Dostęp 21.05.2023 z https://digital-strategy.ec.eu....
 
8.
Kaczorowska, A. (2013). E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania procesami. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/7525 – 932-2. 17.
 
9.
Kaczyńska, A., Kańduła, S., Przybylska, J. (2021). Transformacja cyfrowa z punktu widzenia samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 65 (1/2021) DOI: 10.15584/nsawg.2021.1.2 ISSN 1898-5084, eISSN 2658-0780. 27.
 
10.
Kuzionko-Ochrymiuk, E. (2018). Informatyzacja administracji publicznej w województwach Polski.1(91). 162. Optimum Economic Studies.
 
11.
Klimek, P., Celiński, P., Dudek, Ł., Prudel, K., Dziubicki, Sz. (2021). Cyfryzacja w Polsce. Stowarzyszenie Koliber. Warszawa. 4-6.
 
12.
Miazga, A., Dziadowicz, K., Pistelok, P. (2022). Cyfryzacja urzędów miast. Instytut Rozwoju Miast i Regionów. Warszawa-Kraków. 6-9.
 
13.
Monarcha-Matlak, A. (2008). Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warszawa. 177.
 
14.
Nabafu, R., Maiga, G. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local e-Government in Uganda, The Electronic Journal of e-Government, Vol. 10, Iss. 1, F. Bannister (ed.), Academic Publishing International Ltd, Reading, UK, s. 31-46.
 
15.
Perdał, R. (2014). Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce.. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań.147.
 
16.
Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dostęp 20.05.2023 z https://cppc.gov.pl/po-polska-....
 
17.
Słownik języka polskiego. Cyfryzacja. Dostęp 2..05.2023 z https://sjp.pwn.pl/so/on-line;....
 
18.
Rodríguez-Bolívar, M.P. (2014). The Need for Analyzing e-Government Efficiency: An Introduction (w:) M.P. Rodríguez-Bolívar (ed.), Measuring E-government Efficiency, Springer, New York, s. 1-7.
 
19.
Sroka, K. (2009). Zarządzanie informacją w administracji publicznej, 1, 33. Studia Administracyjne.
 
20.
Stolterman, E., Fors, A. (2004). Information Technology and the Good Life. Proceedings from IFIP 8.2 Manchester Conference. 687–692.
 
21.
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w 2020 roku GUS Dostęp 25.05.2023 z https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top