Prawo Unii Europejskiej jako gwarancja swobody działalności samorządowej i biznesowej
 
Więcej
Ukryj
1
University of Szczecin
 
 
Data nadesłania: 21-06-2023
 
 
Data akceptacji: 27-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Bałaban   

University of Szczecin
 
 
JoMS 2023;52(3):101-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
nie dotyczy

Materiał i metody:
nie dotyczy

Wyniki:
nie dotyczy

Wnioski:
Prezentowany esej jest napisany w oparciu o studia Autora z różnych okresów rozwoju Wspólnot Europejskich. Jego cel to poszukiwanie podstawowych elementów rozwoju i stabilności państwa w warunkach globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej. Poszukując mechanizmów napędowych państwa wskazać trzeba przede wszystkim na wolną działalność gospodarczą oraz racjonalną gospodarkę samorządową (w wersji gminnej i regionalnej). To one właśnie są niedoceniane przez państwo, gdy zmierza do centralizacji zarządzania i ubezwłasnowolnienia samorządów w celu zwiększenia „siły państwa”, a w istocie władzy polityków, którzy niszczenie demokracji uznają za szybki „sukces.” Metoda analizy stosowana w tekście to konfrontacja tradycyjnej doktryny państwa na pograniczu autorytaryzmu stale obecnej w Polsce do roku 1989 z nową doktryną uwspólnotawiania państw. Najlepszą gwarancją która zapobiega starym i nowym zagrożeniom degeneracją funkcji państwowych jest obecnie prawo unijne z zestawem jego cech i środków egzekucji. Polska Konstytucja szeroko otwiera się na tę metodę wzmacniania państwa i prawa.

 
REFERENCJE (11)
1.
Bałaban, A. (2011). Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe.
 
2.
Bałaban, A. (2013). The appropriation of competences by using national legal terms: (on the unsolved ambiguities on the system of the sources of law shown in the draft of Constitutional Treaty of the European Union) [W:] Constituzione, Economia, Globalizzazione : liber amicorum in onore di Carlo Amirante. Neapol, Edizioni Scientifiche Italiane.
 
3.
Bałaban, A. (2020). Unijne środki ochrony jednostek i podmiotów gospodarczych [W:] Konstytucjonalizm polski : refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej profesora Andrzeja Szmyta, red. Gajda A., Grajewski K., Rytel-Warzocha A., Uziębło P., Wiszowaty M. M., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 481-489.
 
4.
Bałaban A. (2021) Komentarz do Konstytucji RP. Difin, Warszawa.
 
5.
Bałaban, A., Milczarek, E. (2018). Region europejski jako forma podziału terytorialnego UE. Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4/2018, 145-165, https://doi.org/10.15804/ppk.2....
 
6.
Holko, M. (2016). Dezintegracja Unii Europejskiej. Journal of Modern Science, 29(2), 199-236.
 
7.
Lenaerts, K., Nuffel, P. (2017). European Union Law, London : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters.
 
8.
Sitek, B. (2020). Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa. Difin, Warszawa.
 
9.
Sitek, M. (2016). Agencje wykonawcze. W poszukiwaniu nowych narzędzi zarządzania (governance) integracją w Unii Europejskiej. Journal of Modern Science, 29(2), 95-108.
 
10.
Tabaszewski, R. K. (2019). Dopuszczalność egzekwowania klauzuli homogeniczności Unii Europejskiej w świetle zasady suwerenności państwa członkowskiego. Journal of Modern Science, 41(2), 141-156. https://doi.org/10.13166/jms/1....
 
11.
Wróbel, A. (red.) (2005). Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Zakamycze Kraków.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top