Samotność w grupie. Rozważania na temat izolacji, braku relacji i poczucia osamotnienia w czasie Covid-19 na przykładzie badań przeprowadzonych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
Data nadesłania: 23-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-09-2023
 
 
Data akceptacji: 29-09-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Klonowska   

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 
 
JoMS 2023;52(3):82-100
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem badań w obszarze pytań zarządczych było poznanie opinii respondentów na temat funkcjonowania uczelni w pandemii COVID-19 pod kątem wypracowanych i wprowadzonych rozwiązań

Materiał i metody:
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Wykorzystano technikę anonimowej ankiety (dwie wersje językowe: polską i angielską). Kwestionariusz ankiety powstał w formie on-line, do której dostęp był w oparciu o utworzony link. W artykule autorka zaprezentowała część wyników badań naukowych przeprowadzonych w latach 2020/2022 roku zarówno wśród policjantów i pracowników zatrudnionych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (n=181 osób), w ramach realizacji kierowanego zadania badawczego, finansowanego z subwencji MSWiA

Wyniki:
Pandemia Covid-19 zmieniła świat. Spowodowała jego swoiste zatrzymanie, zmusiła do zamknięcia się ludzi w domach. Nauczanie przeniosła do świata wirtualnego. Wpłynęła na rodzaj i ilość relacji międzyludzkich. Większość kontaktów bezpośrednich musiała zostać ograniczona do minimum lub zupełnie przestać istnieć. Szczególnie dotkliwe i odczuwalne było funkcjonowanie w czasie Covid-19 w uczelni takiej jak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Artykuł odnosi się w szczególności do funkcjonowania uczelni resortowej jaką jest WSPol w czasie pandemii Covid-19, przyjętych przez nią rozwiązań i ewentualnych konsekwencji odczuwanych przez słuchaczy, studentów i pracowników

Wnioski:
Szczególną uwagę skoncentrowano na pytaniach dotyczących tempa wprowadzonych zmian w Uczelni i ich oceny przez pryzmat funkcjonowania Szkoły, rozwiązań które zdaniem badanych winny pozostać w uczelni pomimo zakończenia pandemii poczucia sprawstwa i wpływu na przebieg procesów jakie wprowadzono w WSPol oraz katalogu konkretnych rozwiązań zastosowanych i wdrożonych w poszczególnych komórkach organizacyjnych badanych

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top