Biopolityka i etyka przyjmowania. Pedagogika wobec migracji
 
Więcej
Ukryj
1
WPiA UWM w Olsztynie
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 27-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-10-2023
 
 
Data akceptacji: 01-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Wacław Krajewski   

WPiA UWM w Olsztynie
 
 
JoMS 2023;52(3):62-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zrozumienie, a zarazem szukanie wsparcia dla rozważań nad niepokojącym zjawiskiem intensyfikacji migracji; trudności związane z ich przyjmowaniem/adaptacją i w końcu również w podejmowaniu trudnych, a zarazem koniecznych decyzji, które powinny interesować odpowiedzialnych pedagogów i przedstawicieli innych zawodów szukających wsparcia w etyce i przepisach prawa.

Materiał i metody:
Dostępne pozycje ze zbiorów bibliotecznych i z Internetu traktujące o problemie migracji i migrujących oraz problemów z ich przyjmowaniem / akulturacją. Analiza i opis zjawiska z poszukiwaniem rozwiązań mogących znalezć zastosowanie w praktycznej szeroko zakrojonej społecznej polityce imigracyjnej.

Wyniki:
Pedagogika przyjmowania może być realizowana poprzez zaangażowanie edukacji międzykulturowej. W jakiejś mierze, powinno się to odbywać poprzez konkretne programy rozwijające umiejętności psychologiczne i pedagogiczne pomagające pokonywać konkretne przeszkody.

Wnioski:
Pedagogika przyjmowania powinna być włączana w konkretne projekty polityczne, nastepnie prawno-administracyjne/organizacyjne, a te z kolei, realizowane przez szkołę i środowisko edukacyjno-wychowawcze, jakim jest rodzina.

 
REFERENCJE (19)
1.
Biernath, M. (2008). Różnorodność integracji. Wymiary i mechanizmy procesu integracji, w: A. Grzymała-Kozłowska, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa, s. 196-199.
 
2.
Chistolini, S. (1997). Educazione interculturale, w: Dizionario di scienze dell’educazione. Torino, s. 355-356.
 
3.
Chrzanowska, I., Jachimczak, B. (2018). Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski, w: Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej, Nr 21, s. 87-102.
 
4.
Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok, s. 63-64.
 
5.
Europejska Sieć Migracyjna. Polskie akty prawne, https://www.gov.pl/web/europej..., (8.01.2023).
 
6.
Foucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa. Warszawa, s. 238-239.
 
7.
Grzymała-Kozłowska, A. (2008). Integracja – próba rekonstrukcji pojęcia, w: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Warszawa, s. 29-50.
 
8.
Isidori, E., Migliorati, M., Maulini, C. (2017). Tra biopolitica e ospitalità: per una pedagogia critica delle migrazioni, w: Formazione Lavoro Persona, Nr 22, s. 87-100. https://forperlav.unibg.it/ind..., (15.01.2023).
 
9.
Jarosz, S., Klaus, W. (red.). (2022). Polska Szkoła Pomagania. Przyjęcie osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce w 2022 roku. Warszawa, https://www.migracje.uw.edu.pl..., (29.09.2023).
 
10.
Jasiński, K. (2017). Wielość kultur a polityka uznania, w: J. Garbula, J. Pawlik, Religia i edukacja w styczności z różnorodnością kulturową. Olsztyn, s. 145-155.
 
11.
Kamińska, K. (2019). Edukacja dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskiej szkole – problemy i wyzwania. Edukacja 3(150), s. 18-28.
 
12.
Kozłowski, P. (2023). Niemieccy nauczyciele wzywają do wprowadzenia limitów dzieci migrantów w szkołach. https://edukacja.dziennik.pl/a... (29.09.2023).
 
13.
Lemke, T. (2010). Biopolityka. Warszawa.
 
14.
Nikitorowicz, J. (2003). Edukacja międzykulturowa, w: T. Plich (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa, t. 1, s. 934-942;.
 
15.
Nikitorowicz, J. (2003). Etnocentryzm, w: T. Plich (red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Warszawa, t. 1, s. 1059-1062.
 
16.
Paleczny, T. (2004). Migracje, w: Słownik społeczny. Kraków, s. 660-671.
 
17.
Pawlik, J. (2017). Edukacja międzykulturowa w Europie Zachodniej, w: J. Garbula, J. Pawlik, Religia i edukacja w styczności z Różnorodnością kulturową. Olsztyn, s. 145-155.
 
18.
Sobecki M. (1999). Kształtowanie postaw wobec odmienności jako nowe zadanie wychowania, w: J. Nikitorowicz, M. Sobecki, Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok, s. 91-98.
 
19.
Stec, J. (2018). Dzieci imigrantów w szkołach, Monitor Dyrektora Szkoły. https://www.monitorszkoly.pl/a... (1.10.2023).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top