Myślenie cyfrowe polskich przedsiębiorstw w świetle badań
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
2
WSB Merito University Poznań
 
3
Częstochowa University of Technology
 
 
Data nadesłania: 03-12-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Artur Piotr Paździor   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):618-634
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Identyfikacja kluczowych atrybutów myślenia cyfrowego oraz identyfikacja luk w zakresie cyfrowego sposobu myślenia, jakie obserwowane są w polskich przedsiębiorstwach.

Materiał i metody:
W pracy wykorzystano wyniki własnych badań ankietowych, które skupiały się na ocenie świadomości cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Badania te zostały wykonane w okresie czerwiec-wrzesień 2023 roku na losowej próbie 1000 przedsiębiorstw. W kontekście oceny stopnia zaawansowania myślenia cyfrowego w kwestionariuszu użyto 24 stwierdzeń, które respondenci oceniali w oparciu o 7-mio stopniową skalę Likerta. Dane zbierano poprzez system CAWI w oparciu o kwestionariusz, w którym respondenci reprezentujący firmy wyrażali swoje opinie dotyczące: własnego postępowania, stosunku przełożonych, a w efekcie i warunków jakie stworzyła firma dla podejmowania określonych działań.

Wyniki:
Badania empiryczne pozwoliły na stwierdzenie, że w polskich przedsiębiorstwach widoczne są luki w zakresie myślenia cyfrowego. Chociaż na tym etapie badań trudno określić ich poziom, stwierdzić można, że dotyczą wszystkich objętych badaniami obszarów. Są one jednak szczególnie niepokojące w zakresie: gotowości pracowników do akceptacji zmian, skłonności przedsiębiorstw do akceptacji ryzyka, oraz tworzenia warunków do samodzielnego a zarazem odpowiedzialnego działania.

Wnioski:
Świadomość cyfrową utożsamiać można z kompetencjami cyfrowymi pod warunkiem rozszerzenia ich zakresu o kompetencje mentalne, a więc pewne cechy osobowościowe czy dyspozycje behawioralne. U podstaw tak rozumianych kompetencji leży sposób myślenia cyfrowego, które jest ukierunkowane na rozwój. To w perspektywie firmy wymusza m.in.: myślenie w kategoriach wartości klienta, otwartość na współpracę, gotowość uczenia się i zdobywania doświadczeń, odwagę działania, czy innowacyjność.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top