Cyfryzacja w Unii Europejskiej – w kierunku zrównoważonego rozwoju?
 
 
Więcej
Ukryj
1
SGH Warsaw School of Economics
 
 
Data nadesłania: 10-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-10-2023
 
 
Data akceptacji: 15-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Teresa Pakulska   

SGH Warsaw School of Economics
 
 
JoMS 2023;52(3):396-415
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej składnia do refleksji nt. jej roli w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju (ZR) w krajach UE, które przyjęły szereg politycznych inicjatyw w kierunku transformacji ekologicznej. Celem artykułu jest próba pokazania zachodzących współzależności pomiędzy ucyfrowieniem, wyrażonym wskaźnikiem DESI a autorskim wskaźnikiem ZR.

Materiał i metody:
Zgodnie z teorią, ZR obejmuje trzy filary: ekologiczny (ślad ekologiczny), społeczny (indeks ludzkiej pomyślności i wpływu na środowisko - WHI) i ekonomiczny (PKP/cap wg PPP). Do pogrupowania państw UE ww. wskaźników wykorzystano metodę Warda (baza danych World Population Review, The World Happiness Report, Gallup, International Monetary Fund, DESI).

Wyniki:
Z badań wynika, że wyższemu poziomowi ucyfrowienia, towarzyszy wyższy poziom rozwoju gospodarczego oraz ZR. Brak jest jednak jednoznacznych powiązań pomiędzy DESI a filarem ekologicznym.

Wnioski:
Uzyskane wyniki wskazują na konieczność szybszej implementacji narzędzi cyfrowych w filarze ekologicznym oraz zmian instytucjonalnych, aby rewolucja cyfrowa nie była nową rewolucją przemysłową prowadzącą do tym razem do cyfrowego nie-zrównoważenia.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top