Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 27-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Walczyna   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):181-201
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Określenie poziomu stosowania praktyk zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 231 przedsiębiorstw z użyciem kwestionariusza ankiety obejmującego pięć wymiarów: społeczny, psychologiczno-etyczny, ekologiczny, ekonomiczny oraz strategiczny. Badaniem objęto małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Wyniki:
Otrzymane wyniki wskazują, że w badanych przedsiębiorstwach stosowane są praktyki zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi we wszystkich wyróżnionych wymiarach. Ich poziom jest jednak zróżnicowany ze względu na wielkość przedsiębiorstwa. Zróżnicowanie dotyczy wymiarów ekologicznego, ekonomicznego i strategicznego. Zidentyfikowano także wpływ poziomu realizacji wymiaru psychologiczno-etycznego na wymiar strategiczny w przedsiębiorstwach małych i dużych oraz społecznego i ekologicznego w przedsiębiorstwach średniej wielkości.

Wnioski:
Przyjęte hipotezy dotyczące zróżnicowania zakresu działań w poszczególnych wymiarach zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi ze względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz wpływu tych działań w wymiarze społecznym, psychologiczno-etycznym, środowiskowym i ekonomicznym na wymiar strategiczny zostały częściowo potwierdzone. Wyniki badań wskazują przedsiębiorstwom obszary wymagające pogłębionych działań na rzecz zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi.

 
REFERENCJE (38)
1.
Accenture. (2013). Defining Success – 2013: Global Research Results. Dostęp 18.11.2023 z Accenture Research Finds Most Professionals Believe They Can Have It All.
 
2.
Almarzooqi, A. H., Khan, M., Khalid, K. (2019). The role of sustainable HRM in sustaining positive organizational outcomes, 68(7), 1272–1292. International Journal of Productivity and Performance Management. DOI: https://doi.org/10.1108/IJPPM-....
 
3.
Anuszewska, I., Podlejska, K., Jackiewicz, A., Filipek, M. (2011). Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw: Raport z badania. Warszawa. Dostęp 23.11.2023 z Zrównoważona produkcja w działalności przedsiębiorstw – PARP – Centrum Rozwoju MŚP.
 
4.
Bombiak, E. (2019). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi jako wsparcie zrównoważonego rozwoju organizacji. W: Ekonomičeskie i finansovye mehanizmy innovacionogo razvitiâ cifrovoj ekonomiki : sbornik naučnyh statej v dvuh častâh. Č. 2 (s. 75–79). Minsk: Institut biznesa BGU. Dostęp 28.09.2023 z https://core.ac.uk/download/pd....
 
5.
Bradbury, H. (2003). Sustaining Inner And Outer Worlds: A Whole-Systems Approach To Developing Sustainable Business Practices In Management, 27(2), 172–187. Journal of Management Education. DOI: https://doi.org/10.1177/105256....
 
6.
Chirkowska-Smolak, T. (2008). Równowaga między pracą a życiem osobistym, 70(1), 235–249. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Dostęp 23.10.2023 z: http://hdl.handle.net/10593/50....
 
7.
Cohen, E., Taylor, S., Muller-Camen, M. (2012). HR’s Role in Corporate Social Responsibility and Sustainability (HRM Foundation’s Effective Practice Guidelines Series). Dostęp 22.11.2023 z https://www.shrm.org/hr-today/....
 
8.
Ehnert, I. (2009). Sustainable human resource management: A conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective. Contributions to Management Science. Berlin, Heidelberg: Pysica-Verlag, a Springer Company. Dostęp 12.10.2023 z Sustainable Human Resource Management: A conceptual and exploratory analysis from a paradox perspective (Contributions to Management Science) (usp.br).
 
9.
Ehnert, I., Parsa, S., Roper, I., Wagner, M., Muller-Camen, M. (2016). Reporting on sustainability and HRM: a comparative study of sustainability reporting practices by the world’s largest companies, 27(1), 88–108. The International Journal of Human Resource Management DOI: https://doi.org/10.1080/095851....
 
10.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2016). Rola Równowagi: strategiczne podejście do work-life balance. Warszawa. Dostęp 3.11.2023 z https://odpowiedzialnybiznes.p....
 
11.
Fritz, C. O., Morris, P. E., Richler, J. J. (2012). Effect size estimates: current use, calculations, and interpretation, 141(1), 2–18. Journal of experimental psychology. General. DOI: https://doi.org/10.1037/a00243....
 
12.
GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014. Warszawa.
 
13.
Hajec, M. (2023). Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku. Dostęp 22.11.2023 z Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku – wynagrodzenia.pl.
 
14.
Hart, S. L. (1997). Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World, 75(1), 66–76. Harvard Business Review.
 
15.
HRK S.A. (2021). Stres w pracy: Raport 2021. Dostęp 20.11.2023 z https://hrk.pl/hrk/files/repor....
 
16.
Jaszcz, Ł. (2016). Wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach różnej wielkości. Dostęp 06.11.2023 z Wynagrodzenia osób zatrudnionych w firmach różnej wielkości – wynagrodzenia.pl.
 
17.
Kołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, 92 – 93(3-4), 113–125. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HRM92-93).
 
18.
Kramar, R. (2014). Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach?, 25(8), 1069–1089. The International Journal of Human Resource Management. DOI: https://doi.org/10.1080/095851....
 
19.
Liebowitz, J. (2010). The Role of HR in Achieving a Sustainability Culture, 3(4), 50–57. Journal of Sustainable Development, DOI: https://doi.org/10.5539/jsd.v3....
 
20.
Mariappanadar, S. (2003). Sustainable human resource strategy, 30(8), 906–923. International Journal of Social Economics DOI: https://doi.org/10.1108/030682....
 
21.
Mazur, B. (2015). Managing Cultural Diversity as a Societal Approach to Sustainable Human Resource Management, 89(3), 8–18. Social Sciences. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ss....
 
22.
Mazur, B. (2016). Green Human Resource Management. w: B. Kożuch, K. Sienkiewicz-Małyjurek (red.), Faces of contemporary managment. Proceedings of the Contemporary Management Conference 2015 (s. 11–22). Krakow: Jagiellonian University Press.
 
23.
Mazur, B., Walczyna, A. (2020). Bridging Sustainable Human Resource Management and Corporate Sustainability, 12(21), 8987. Sustainability. DOI: https://doi.org/10.3390/su1221....
 
24.
Mazur, B., Zimnoch, K. (2022). Kultura organizacyjna przedsiębiorstw społecznych, (8), 14–21. Przegląd Organizacji.
 
25.
Nugrahanti, R. B., Armanu, Irawanto, D. W., Hadiwidjojo, D. (2023). The Effect of Environmental Dynamism Due to Covid-19 on Sustainable HRM: A Systematic Literature Review. w: A. F. Wijaya, F. Amin, Mohammad Iqbal (red.), Advances in Social Science, Education and Humanities Research: nr. 764. Proceedings of the Fifth Annual International Conference on Business and Public Administration (AICoBPA 2022) (wyd. 1, nr. 764, s. 642–655). Paris: Atlantis Press SARL. DOI: https://doi.org/10.2991/978-2-....
 
26.
Pabian, A. (2015). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – zarys problematyki, (17), 7–16. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie.
 
27.
Pabian, A. (2017). Godziwa płaca w zrównoważonym zarządzaniu zasobami ludzkimi, 28(1), 7–12. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie.
 
28.
Pabian, A., Pabian, B. (2015). Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa oparta na wartościach sustainability, (4), 65–72. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa.
 
29.
Piwowar-Sulej, K., Bąk-Grabowska, D., Grzesik, K., Zając, C. (red.). (2023). Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wybrane zagadnienia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
30.
Pocztowski, A. (2016). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, 14(2, cz. 1), 303–314. Zarządzanie i Finanse.
 
31.
Renwick, D., Redman, T., Maguire, S. (2008). Green HRM: A review, process model, and research agendaield Management School White Discussion Paper No. 2008.01 (April). The University of Sheffield.
 
32.
Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: Z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (Wyd. 3, zm. i popr). Kraków: StatSoft.
 
33.
Stankeviciute, Z., Savaneviciene, A. (2013). Sustainability as a Concept for Human Resource Management, 18(4), 837–846. Economics and Management. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.em....
 
34.
Stankeviciute, Z., Savanevicienė, A. (2018). Designing Sustainable HRM: The Core Characteristics of Emerging Field, 10(12), 4798. Sustainability. DOI: https://doi.org/10.3390/su1012....
 
35.
Staszewska, J. (2020). Burnout among Employees of Small and Medium-Sized Enterprises, 21(4), 187– 196. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie. DOI: https://doi.org/10.5604/01.300....
 
36.
Tutar, H., Nam, S., GüLer, S. (2023). Development of Sustainable Human Resources in the Period 2000-2021: A Bibliometric Review, 14(1), 117–139. Journal of Chinese Human Resource Management. DOI: https://doi.org/10.47297/wspch....
 
37.
Wysocki, J. (2018). Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce – wyniki badań. w: K. Poznańska (red.), Nowe formy innowacji (s. 82–109). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa. Dostęp 9.11.2023 z Działalność proekologiczna dużych przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce (sgh.waw.pl).
 
38.
Zaleśna, A., Wyrzykowska, B. (2017). Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w praktyce przedsiębiorstw w Polsce, (1), 151–165. Organizacja i Kierowanie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top