PL EN
Rdzeń procesu rozpowszechniania przez konsultantów wzorów doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi
 
Więcej
Ukryj
1
University of Economics in Katowice
 
 
Data nadesłania: 07-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2024
 
 
Data akceptacji: 29-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Janusz Antoni Strużyna   

University of Economics in Katowice
 
 
JoMS 2024;55(1):313-328
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
1. identyfikacja rdzenia tytułowego procesu oraz jego porównanie ze znanymi typami wzorów zmian doskonalących zarządzanie 2. wypracowanie propozycji i tematów, wzbogacających wiedzę o procesach doskonalenia ZZL, w tym procesach izomorfizmu instytucjonalnego

Materiał i metody:
Studia literatury pozwoliły określić wzory zmian doskonalących zarządzanie. Przedmiotem badań empirycznych była treść polskojęzycznych ofert, zamieszczonych na stronach WWW. firm konsultingowych, doskonalących Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Analizę prowadzono w oparciu o wytyczne analiz treści i metod jakościowych badań. Otrzymane wyniki analizy zestawiono z wzorami teoretycznymi zmian. W ten sposób zidentyfikowano cechy badanego rdzenia.

Wyniki:
Zidentyfikowany tytułowy rdzeń tworzą cztery fazy i trzy procesy o odmiennej logice. Wzajemne oddziaływanie procesów może tworzyć niespójność całego rozwiązania. Stwierdzono dominację zachowań zabezpieczających i ułatwiających operacje ZZL nad innymi typami zachowań menedżerskich. Sposobów radzenia sobie z tą asymetrią w ofertach nie podano.

Wnioski:
Stwierdzone niespójności procesów doskonalących, powinny zachęcać praktyków do określenia poziomu ich akceptacji dla heterogeniczności wzorów doskonalenia. Do tego zaś niezbędne jest rozwijania praktycznych kompetencji w zarządzaniu sprzecznościami. Przyszłe badania naukowe powinny, z kolei, przynieść pełniejsze rozpoznanie specyfiki różnych źródeł wzorców, charakteru operacji wykonywanych na wzorach przez różne podmioty, identyfikacja niespójności procesów rozpowszechniania wzorów. Wartościowe jest także zwrócenie uwagi na specyfikę sił izomorfizmu instytucjonalnego, które kształtują podobieństwo wzorów i sposobów ich rozpowszechniania. W celu ukonkretnienia przyszłych zamierzeń badawczych w pracy sformułowano trzy, konkretne propozycje badawcze

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 
REFERENCJE (32)
1.
Actimo. (2021). Management trends for 2022: All about People-First Culture. Dostęp 14.04.2023 z https://www.actimo.com/blog/pe....
 
2.
Baumeister, R. F., Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews, 1(3) , 311–320. Review of General Psychology. https://doi.org/10.1037/1089-2....
 
3.
Bowen, D.D., Nath, R. (1978). Transactional Analysis in OD: Applications within the NTL Model. 3(1), 79-89, The Academy of Management Review. https://doi.org/10.2307/257579.
 
4.
Charmaz, K. (2009) Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Chia, R. (1999). A ‘rhizomic’ model of organizational change and transformation: perspective from metaphysics of change. 10(3), 209-227, British Journal of Management. https://doi.org/10.1111/1467-8....
 
6.
Cummings, S., Bridgman, T., Brown, K. G. (2016). Unfreezing change as three steps: Rethinking Kurt Lewin’s legacy for change management. 69(1), 33–60, Human Relations. https://doi.org/10.1177/001872....
 
7.
DiMaggio, P.J., Powell W.W. (2006). Nowe spojrzenie na żelazną klatkę: instytucjonalny izomorfizm i racjonalność zbiorowa w polach organizacyjnych. Tłum. A. Lompart. w: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki i M. Ziółkowski (red.) Współczesne teorie socjologiczne. Tom 2, , 600–612, Scholar, Warszawa.
 
8.
Feldman, M., Worline M. (2016). The practicality of practice theory. 15(2), 304-324, Academy of Management Learning & Education. https:// doi.org/: 10.5465/amle.2014.0356.
 
9.
Greiner, L.E. (1972). Evolution and Revolution as Organizations Grow, 50(4), 37-46, Harvard Business Review.
 
10.
Groom, N. (2005). Pattern and meaning across genres and disciplines: An exploratory study, 4(3), 257-277, Journal of English for Academic Purposes. https://doi.org/10.1016/j.jeap....
 
11.
Gutierrez-Gutierrez, L., Antony, J. (2019). Continuous improvement initiatives for dynamic capabilities development: A systematic literature review, 11 (1), 125–149 International Journal of Lean Six Sigma. https://doi:10.1108/IJLSS-07-2....
 
12.
Hannan, M.T., Freeman, J. (1984). Structural inertia and organizational change, 49(2), 149-164, American Sociological Review. https://doi.org/10.2307/209556....
 
13.
Kanter, R. M. (1977). Some effects of proportions on group life: Skewed sex ratios and responses to token women 82(5), 965-990. American journal of Sociology. http://www.jstor.org/stable/27....
 
14.
Kotter, J. (1996). Leading change. Harvard Business School Press, Boston.
 
15.
Kubr, M. (2002). Mnagment consulting. A guide to the profession. Fourth Edition. International Labour Office, Geneva, rozdz. 1.
 
16.
Lewin, K. (1947). Group decision and social change. w: Newcomb, T.M., Hartley, E.L. (red.) Readings in social psychology. Henry Holt, New York, s. 330–344.
 
17.
May, R. (1975). The courage to create. Norton&Company, New York, Dostęp 30.03.2023 z https://archive.org/details/th....
 
18.
Oxford Learner’s Dictionary, (2023). Dostęp 01.04.2023 z https://www.oxfordlearnersdict....
 
19.
Pardo Del Val, M., Martínez Fuentes, C. (2003). Resistance to change: a literature review and empirical study, 41, 148–155, Management Decision. https://doi.org/10.1108/002517....
 
20.
Pigneur, Y., Osterwalder, A. (2021). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Onepress, Gliwice.
 
21.
Pina, E., Cunha, M., Vieira Da Cunha, J. (2003). Organizational improvisation and change: two syntheses and a filled gap, 16 (2), 169-185, Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/095348....
 
22.
Quinn, R. E., Cameron, K. (1983). Organizational life cycles and shifting criteria of effectiveness: Some preliminary evidence, 29(1), s. 33-51, Management Science. https://doi.org/10.1287/mnsc.2....
 
23.
Saldana, J. (2011). Fundamentals of qualitative data analysis. Sage, Thousand Oaks.
 
24.
Silverman., D. (2007). Analiza danych jakościowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
25.
Singh, J., Singh, H. (2015). Continuous improvement philosophy – literature review and directions, 22(1), 75-119, Benchmarking: An International Journal. https://doi.org/10.1108/BIJ-06....
 
26.
Słownik Języka Polskiego, (2023). PWN. Dostęp 03.04.2023 z https://sjp.pwn.pl/.
 
27.
Teece, D. J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management, 18(7), 509–533, Strategic Management Journal. http://www.jstor.org/stable/30....
 
28.
Thoman, D., Lloyd, R. (2018). A review of the literature on Human Resource Development: leveraging HR as strategic partner in the high performance organization, 5(9), 147-160, Journal of International & Interdisciplinary Business Research. http://doi.org/10.58809/POPQ17....
 
29.
Turner, A.N. (1982). Consulting is more than giving advice 60(5), 120-129, Harvard Business Review.
 
30.
Washington, M. and Ventresca, M. J. (2004). How organizations change: The role of institutional support mechanisms in the incorporation of higher education visibility strategies, 1874-1995. 15(1), 82–97, Organization Science. http://dx.doi.org/10.1287/orsc....
 
31.
What is Management Consulting? (b.d). Bright Network. Dostęp 13.03. 2023 z https://www.brightnetwork.co.u....
 
32.
Zhao, Z. J., Anand, J. (2013).Beyond boundary spanners: The ‘collective bridge’ as an efficient interunit structure for transferring collective knowledge. 34(13), 1513–1530, Strategic Management Journal. https://doi.org/10.1002/smj.20....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top