Aktywność fizyczna jako element koncepcji work-life balance na przykładzie pracowników uczelni
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data nadesłania: 06-10-2022
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Edyta Bombiak   

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
JoMS 2023;50(1):258-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań była ocena poziomu aktywności fizycznej pracowników uczelni, jak też identyfikacja motywów i barier jej podejmowania

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono za pomocą metody sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety i objęto nimi 75 pracowników UPH w Siedlcach.

Wyniki:
Badania wykazały, że spośród różnych form aktywności fizycznej, pracownicy uczelni najchętniej wybierają spacery i jazdę na rowerze. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych nie realizuje podstawowego zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, rekomendującej podejmowanie co najmniej 150 minut aktywności fizycznej w tygodniu. Zidentyfikowano też szereg barier utrudniających podejmowanie aktywności fizycznej, wśród których kluczową rolę odgrywa brak czasu.

Wnioski:
Badania potwierdziły wysoką świadomość znaczenia aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej w badanej grupie. Jednoczenie ujawniły, że zasadną barierą w jej podejmowaniu jest brak czasu. Wyniki tych badań mogą stanowić postawę do intensyfikacji działań uczelni w zakresie stymulowania aktywności fizycznej pracowników. Należy bowiem podkreślić, iż pracodawca odgrywa dużą rolę w promowaniu aktywności fizycznej. Ważna jest tu niewątpliwie nie tylko motywacja pracowników ale i samego pracodawcy. Dbałość o zdrowie pracownika to także coraz częściej element budowania wizerunku firmy i przyciągania wartościowych kandydatów. Z uwagi na powyższe pracodawcy powinni dążyć do stymulowania poziomu aktywności fizycznej swych pracowników. Promowanie i wpieranie aktywności fizycznej poprzez zapewnianie pracownikom możliwość korzystania z infrastruktury i zajęć sportowych całkowicie lub częściowo współfinansowanych przez zakład pracy to długoterminowa inwestycja w rozwój firmy.

 
REFERENCJE (32)
1.
Borkowska, S. (2004). Praca a życie pozazawodowe. W: S. Borkowska (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, s. 23–45. Wydawnictwo IPiSS.
 
2.
Breaugh, J.A., Frye, N.K. (2008). Work-Family Conflict: The Importance of Family-Friendly Employment Practices and Family-Supportive Supervisors. Journal of Business and Psychology, 22, 345–353, https://doi.org/10.1007/s10869..., (dostęp: 29.08.2022).
 
3.
Brodersen, N.H., Steptoe, A., Williamson, S., Wardle, J. (2005). Sociodemographic, developmental, environmental, and psychological correlates of physical activity and sedentary behavior at age. Annals of Behavioral Medicine, 29, 2–11.
 
4.
Bryson, L., Warner-Smith, P., Brown, P., Fray, L. (2007). Managing the work–life roller-coaster: Private stress or public health issue? Social Science & Medicine, 65, 1142–1153.
 
5.
Burton, W.N., Conti, D.J., Chen, C.Y., Schultz, A.B., Edington, D.W. (1999). The role of health risk factors and disease on worker productivity, J Occup Environ Med, 41(10), 863–877.
 
6.
Chinn, D.J., White, M., Harland, J., Drinkwater, C., Raybould, S. (1999). Barriers to physical activity and socioeconomic position: implications for health promotion. Journal Epidemiology & Community Health, 53, 191–192.
 
7.
Chirkowska-Smolak, T. (2008). Równowaga między pracą a życiem osobistym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 70(1), 235–236.
 
8.
Cleland, V., Granados, A., Crawford, D., Winzenberg, T., Ball, K. (2013). Effectiveness of interventions to promote physical activity among socioeconomically disadvantaged women: a systematic review and meta – -analysis. Obesity Reviews, 14(3), 197–212.
 
9.
Czapiński, J., Panek, T. (2011). Social diagnosis 2011. Objective and subiective quality of life in Poland. Contemporary Economics Quarterly of University of Finance and Management in Warsaw, 5(3), 1–33.
 
10.
Czaplicki, Z. (2008). Aktywność ruchowa – atrybutem kultury zdrowotnej człowieka. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, 25–31.
 
11.
Darcy, C., McCarthy, A., Hill, J., Grady, G. (2012). Work-life balance: One size fits all? An exploratory analysis of the differential effects of career stage. European Management Journal, 30 (2), 111–120, https://doi.org/10.1016/j.emj...., (dostęp: 22.08.22).
 
12.
Dildt-Ciupińska, K. (2014). Wolk-life balance a wiek pracowników. Bezpieczeństwo Pracy, 10, 14–17.
 
13.
Ding, D., Lawson, K.D., Kolbe-Alexander, T.L., Finkelstein, E.A., Katzmarzyk, P.T., Van Mechelen W. (2016). The economic burden of physical inactivity: a global analysis of major non-communicable diseases. Lancet, 388(10051), 1311–1324.
 
14.
Dohrn, M., Kwak, L., Oja, P., Sjöström M, Hagströmer M. (2018). Replacing sedentary time with physical activity: a 15-year follow-up of mortality in a national cohort. Clinical Epidemiology, 10,179.
 
15.
Gacek, M. (2011). Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna w grupie lekarzy. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(2), 254–259.
 
16.
Guthold, R., Stevens, G.A., Riley, L.M., Bull, F.C. (2020). Global trends in insufficient physical activity among adolescents: a pooled analysis of 298 population-based surveys with 1.6 million participants. Lancet Child Adolesc Health, 4(1), 23–35.
 
17.
Jasik, J. (2015). Aktywność fizyczna wybranych grup zawodowych. Podobieństwa i różnice w podejściu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21(3), 254–259.
 
18.
Kirkcaldy, B.D., Shephard, R.J., Siefen, R.G. (2002). The relationship between physical activity and self-image and problem behaviour among adolescents. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology: The International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services, 37, 544–550.
 
19.
Kowalczyk, A., Kozłowska E., (2015). Motywy i ograniczenia aktywności fizycznej w grupie zawodowej pracowników biurowych. Journal of Education, Health and Sport, 5(9), 413–428.
 
20.
Laukkanen, E., Shemeikka, S., Notkola, I.L., Koivumaa-Honkanen, H., Nissinen, A., (2002). Externalizing and internalizing problems at school as signs of health-damaging behaviour and incipient marginalization. Health Promotion International, 17, 139–146.
 
21.
Malińska, M., Namysł, A., Hildt-Ciupińska, K. (2012). Promocja zdrowia w miejscu pracy – dobre praktyki (2). Bezpieczeństwo Pracy, 7, 18–21.
 
22.
Nieżurawska, J., Dziadkiewicz, A., Grażyna Kowalewska, G. (2017). Systemy work-life balance w przedsiębiorstwach w opinii generacji Z – wyniki badań empirycznych. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 5, 241–255.
 
23.
Norris, R., Carroll, D., Cochrane, R. (1992). The effects of physical activity and exercise training on psychological stress and wellbeing in an adolescent population. Journal of Psychosomatic Research, 36, 55–65.
 
24.
Nylén, L., Melin, B., Laflamme, L. (2007). Interference between work and outside-work demands relative to health: unwinding possibilities among full-time and part-time employees. 14, 229–236. International Journal of Behavioral Medicine, 14, 229–236, https://doi.org/10.1007/BF0300..., (dostęp: 2.09.2022).
 
25.
Puciato, D., Rozpara, M., Młynarski, W., Łoś, A., Królikowska, B. (2013). Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne.Medycyna Pracy, 64(5), 649–657.
 
26.
Schultz, A.B., Chen, C.Y., Edington, D.W. (2009). The cost and impact of health conditions on presenteeism to employers: a review of the literature. Pharmacoeconomics, 27(5), 365–78.
 
27.
Ważny, Z. (2010). Kilka uwag na temat aktywności fizycznej i kondycji człowieka. Kultura Fizyczna, 9–12, 1–5.
 
28.
 
29.
MultiSport Index 2022, https://www.rynekzdrowia.pl/Po..., (dostęp: 11.08.2022).
 
30.
Public Health Agency of Canada: The perceived economic & human resources benefits of active living programs: Agency 2016, http://www.phac-aspc.gc.ca/alw..., (dostęp: 05.07. 2022).
 
31.
Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 roku. GUS 2013,.
 
32.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top