Rodzina i życie intymne w procesie globalizacji
 
Więcej
Ukryj
1
 
 
Data nadesłania: 29-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
 
 
JoMS 2023;50(1):234-257
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera analizę badawczego i teoretycznego interpretowania zmian jakim podlegają rodziny i życie intymne w procesie globalizacji. Prezentuje sposoby definiowania i badania globalizacji i właściwe im problemy i sprzeczności. Współczesne dyskusje dotyczące wpływu globalizacji na transformację rodziny zawierają w sobie wiele trudności i sprzeczności obecnych w dyskursie globalizacyjnym. W tym kontekście omawia się sposoby rozumienia rodziny i intymności w procesie globalizacji, wpisujące się w model teorii modernizacji. Owocną badawczo próbą przekroczenia trudności związanych z teorią modernizacji (postmodernizacji) jest koncepcja rodzin światowych i miłości na odległość. Tak rozumiana globalizacja rodziny oraz intymności ukazuje proces tworzenia się globalnej przestrzeni życia rodzinno-intymnego i jego związki z rozwojem technologii oraz kompresji świata i intensyfikacji świadomości świata jako całości.
 
REFERENCJE (89)
1.
Acker, J. (2004). Gender, Capitalism and Globalization, 30(1), 17 – 41. Critical Sociology.
 
2.
Albrow, M. (1990). Introduction. W: M. Albrow, E. King (red.), Globalization, Knowledge and Society, 3 – 12. SAGE Publications.
 
3.
Ansari, A. (2016). Modern Romance. Miłość w czasach Internetu. Wydawnictwo Józef Częściak.
 
4.
Bartelson, J. (2000). Three Concept of Globalization, 15(2), 180 – 196. International Sociology.
 
5.
Bauman, Z. (2006). Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
6.
Beck, U. (2000). What Is Globalization? Polity Press.
 
7.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
8.
Beck, U. (2006). The Cosmopolitan Vision. Polity Press.
 
9.
Beck, U., Beck-Gernsheim E. (2001). Individualization. Individualized Individualism and its Social and Political Consequences. SAGE Publications.
 
10.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2004). Families in a Runaway World. W: J. Scott, J. Treas, M. Richards (red.), The Blackwell Companion to the Sociology of Families, 499 – 514. Blackwell Publishing.
 
11.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013). Całkiem zwyczajny chaos miłości. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
12.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013a). Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Beck-Gernsheim, E. (2002). Reinventing the Family. In Search of New Lifestyles. Polity Press.
 
14.
Bellah, R. N., Madsen, R., Sullivan, W. M., Swidler, A., Tipton, S. T. (2007). Skłonności serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
15.
Berger, P. L., Huntington, S. P. (red.). (2002). Many Globalizations. Cultural Diversity in the Contemporary World. Oxford University Press.
 
16.
Bieńko, M. (2013). Wymiary intymności w związkach nieheteronormatywnych, 8, 33 – 47. InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer.
 
17.
Borucka-Arctowa, M. (2002). Dylematy globalizacji – ujęcie socjologiczno-prawne, XL, 17 – 25. Studia Juridica.
 
18.
Bourdieu, P., Wacquant, L. (1999). On the Cunning of Imperialist Reason, 16(1), 41 – 58. Theory, Culture & Society.
 
19.
Brennan, T. (2008). Postcolonial Studies and Globalization Theory. W: R. Krishnaswamy, J. C. Hawley (red.), The Postcolonial and the Global, 37 – 53. University of Minnesota Press.
 
20.
Carnoy, M. (2002). Utrwalanie nowej gospodarki. Praca, rodzina i społeczność w wieku informacji. Wydawnictwo Dom Organizatora.
 
21.
Cherlin, A. J. (2004). The Deinstitutionalization of American Marriage, 66, 848 – 861. Journal of Marriage and the Family.
 
22.
Connell, R. (2007). The Northern Theory of Globalization, 25(4), 368 – 385. Sociological Theory.
 
23.
Connell, R. (2013). Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Connell, R. (2018). Teoria z globalnego południa. W stronę ogólnoświatowej nauki o społeczeństwie. Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
25.
DePaulo, B.M., Morris, W.L. (2005). Singles in Society and in Science, 16(2-3), 57 – 83. Psychological Inquiry.
 
26.
Ferguson, M. (1992). The Mythology About Globalization, 7, 69 – 93. European Journal of Communication.
 
27.
Furstenberg, F. (2019). Family Change in Global Perspective: How and Why Family Systems Change, 68(7), 326 – 341. Family Relations. Interdisciplinary Journal of Applied Family Science.
 
28.
Gandi, L. (2008). Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne. Wydawnictwo Poznańskie.
 
29.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Giddens, A. (2006). Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Giddens, A. (2008). Konsekwencje nowoczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
32.
Gikandi, S. (2001). Globalization and the Claims of Postcoloniality, 100(3), 627 – 657. South Atlantic Quarterly.
 
33.
Gilarek, K. (2003). Państwo narodowe a globalizacja – dynamika powstania nowego ładu. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
34.
Hannerz, U. (2006). Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
35.
Held, D., McGrew, A. (2002). Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide. Polity Press.
 
36.
Hochschild, A. R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
37.
Illouz, E. (2010). Uczucia w dobie kapitalizmu. Oficyna Naukowa.
 
38.
Illouz, E. (2016). Dlaczego miłość rani. Studium socjologiczne. Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
39.
Jamieson, L. (1999). Intimacy Transformed? A Critical Look at the ‘Pure Relationship’, 33(3), 477 – 494. Sociology.
 
40.
Jamieson, L. (2011). Intimacy as a Concept: Explaining Social Change in the Context of Globalization or Another Form of Ethnocentricism?, 16(4). Sociological Research Online. Dostęp 12.5.2020r. z www.socresonline.org.uk/16/4/15.html.
 
41.
Krauz-Mozer, B., Borowiec, P. (2008). Teorie globalizacji jako przykład braku jednoznaczności współczesnych procesów zmiany. W: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, 21 – 48. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
42.
Kunce, A. (2007). Intymność, 8 – 9, 63 – 72. Antropos.
 
43.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 
44.
Kwak, A. (2008). Rzeczywistość życia rodzinnego w dobie globalizacji. W: B. Krauz-Mozer, P. Borowiec (red.), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, 409 – 425. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
45.
Langhorne, R. (2001). The Coming of Globalization Its Evolution and Contemporary Consequences. Palgrave Macmillan.
 
46.
Layder, D. (2009). Intimacy and Power. The Dynamics of Personal Relationships in Modern Society. Palgrave Macmillan.
 
47.
Loomba, A. (2011). Kolonializm/postkolonializm. Wydawnictwo Poznańskie.
 
48.
Luhmann, N. (2003). Semantyka miłości. O kodowaniu intymności. Wydawnictwo Scholar.
 
49.
Martell, L. (2007). The Third Wave in Globalization Theory, 9, 173 – 196. International Studies Review.
 
50.
Martin, D., Metzger J.L., Pierre P. (2006). The Sociology of Globalization. Theoretical and Methodological Reflections, 21(4), 499 – 521. International Sociology.
 
51.
McMichael, P. (1996). Globalization: Myths and Realities, 61(1), 25 – 55. Rural Sociology.
 
52.
Musiał, M. (2015). Intymność i jej społeczne przemiany. Studium z filozofii kultury. Wydawnictwo Universitas.
 
53.
Niesporek, A. (2007). Czy koniec socjologii jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
54.
Niesporek, A. (2020). Globalizacja a wyzwania teorii socjologicznej. W: K. Faliszek, S. Pawlas-Czyż (red.), Socjologia bez granic. O naukowej tożsamości działań na rzecz człowieka i jego środowiska, 54 – 69. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
55.
Pollock, D. C., Van Reken, R. E. (1999). Third Culture Kids. Nicholas Brealey Publishing.
 
56.
Popenoe, D. (2009). Disturbing the Nest. Family Change and Decline in Modern Societies. Transaction Publishers.
 
57.
Przybył, I. (2012). Wokół procesu (de)instytucjonalizacji małżeństwa w Polsce. W: A. Kotlarska-Michalska (red.), Oblicza małżeństwa, t.XXII, 9 – 34. Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne.
 
58.
Risse, T. (2007). Social Constructivism Meets Globalization. W: D. Held, A. McGrew (red.), Globalization Theory. Approaches and Controversies, 126 – 147. Polity Press.
 
59.
Robertson, R. (2001). Globalization Theory 2000+: Major Problematics, W: G. Ritzer, B. Smart (red.) Handbook of Social Theory, 458 – 471. SAGE Publishing.
 
60.
Robertson, R. (1992). Globalization. Social Theory and Global Culture. SAGE Publishing.
 
61.
Robinson, W. I. (2007), Theories of Globalization. W: G. Ritzer (red.), The Blackwell Companion to Globalization, 125 – 143. Blackwell Publishing.
 
62.
Romaniszyn, K. (2001). Migracje międzynarodowe jako zapoznany aspekt procesu globalizacji, t. 22, 9 – 29. Studia Polonijne.
 
63.
Rychłowska-Niesporek, A. (2018). Seeking a life partner with the use of internet technology, 25(2), 51 – 62. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne.
 
64.
Rychłowska-Niesporek, A. (2020). Rozważni czy romantyczni? Socjologiczne studium ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań życia singli. Wydawnictwo WSPS.
 
65.
Rychłowska-Niesporek, A. (2021). Indywidualizacja a życie rodzinne, W: E. Rostańska, K. Walancik-Ryba, M. Szyszka (red.), Współczesna rodzina. Różnorodność doświadczeń i działań, 43 – 58. Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB.
 
66.
Sassen, S. (2007). Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy. Wydawnictwo Uniwersytety Jagiellońskiego.
 
67.
Schmidt, F., Mizielińska, J., Stasińska, A., Olcoń-Kubicka, M., Żadkowska, M., Jasińska, J., Halawa, M. (2018). W stronę socjologii pary: propozycja paradygmatu teoretyczno-badawczego, 3(230), 11 – 39. Studia Socjologiczne.
 
68.
Scholte, J.A. (2006). Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 
69.
Sklair, L. (1995). Sociology of the Global System. Johns Hopkins University Press London.
 
70.
Slany, K. (2001). Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie, 4/5/6, 3 – 10. Problemy Rodziny.
 
71.
Slany, K. (2006). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Zakład Wydawniczy NOMOS.
 
72.
Standing, G. (1999). Global feminization Through Flexible Labor: A Theme Revisited, 27(3), 583 – 602. World Development.
 
73.
Steger, M.B. (2005). Ideologies of globalization, 10(1), 11 – 30. Journal of Political Ideologies.
 
74.
Steger, M.B. (2007). Globalization and Ideology. W: G. Ritzer (red.), The Blackwell Companion to Globalization, 367 – 382. Blackwell Publishing.
 
75.
Such-Pyrgiel, M. (2012). System wartości osób żyjących w pojedynkę w świetle wyników badań własnych, 77-91 Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne Nr 7/2012. Wyd. UKSW.
 
76.
Such-Pyrgiel, M. (2015). Rodzina i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Zarys problematyki. W: Bezpieczeństwo i jakość życia we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium interdyscyplinarne. M. Sitek, M. Such-Pyrgiel, D. Przastek red., 13-33. Wyd. WSGE Józefów.
 
77.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne. Wyd. WSGE Józefów.
 
78.
Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
79.
Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak.
 
80.
Trask, B. S. (2010). Globalization and Families. Accelerated Systemic Social Change. Springer.
 
81.
Trąbka, A. 2014). Tożsamość rekonstruowana. Znaczenie migracji w biografiach Third Culture Kids. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
82.
Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
83.
Useem, J., Useem, R., Donoghue, J. (1963). Men in the Middle of the Third Culture: The Roles of American and Non-Western People in Cross-Cultural Administration, 22(3), 169 – 179. Human Organization. Journal of the Society for Applied Anthropology.
 
84.
Valentine, G. (2006). Globalizing Intimacy: The Role of Information and Communication Technologies in Maintaining and Creating Relationships, 34(1/2), 365 – 393. Women’s Studies Quarterly.
 
85.
Waters, M. (1995). Globalization. Routledge.
 
86.
Węgleński, J. (2012). Imigracja a globalizacja. Przykład Stanów Zjednoczonych. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
87.
Wnuk-Lipiński, E. (2003). Świat międzyepoki. Wydawnictwo Znak.
 
88.
Wosińska, W. (2008). Oblicza globalizacji. Wydawnictwo Smak Słowa.
 
89.
Young, R. J. C. (2012). Postkolonializm. Wprowadzenie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top