Spór o interpretację „Amoris Laetitia” w wybranych serwisach internetowych tygodników katolickich
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Data nadesłania: 09-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-02-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Klimski   

Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
JoMS 2023;50(1):209-233
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Tematem artykułu jest sposób prezentowania w serwisach internetowych tygodników katolickich sporu wywołanego przez adhortację papieża Franciszka „Amoris Laetitia” („Radość Miłości”). Ta adhortacja dotyczy problematyki moralności małżeńskiej i życia rodzinnego, a jej fragmenty (dotyczące zasad udzielania komunii osobom rozwiedzionym) zostały napisane w sposób niejednoznaczny. Biskupi i teolodzy opracowali, więc różne interpretacje tych zasad. Ponieważ wiele z nich wzajemnie się wykluczało, wśród liderów Kościoła katolickiego rozgorzał (istniejący do dziś) spór o zasady udzielania komunii osobom rozwiedzionym.

Materiał i metody:
W analizie została wykorzystana metoda badawcza – analiza zawartości. Przebadano 402 teksty internetowe zamieszczone w latach 2016-2018 na stronach internetowych (najstarszych w Polsce tygodników katolickich): „Przewodniku Katolickim”, „Gościu Niedzielnym”, „Niedzieli”. Kontekst interpretacyjny wyników badań stanowił rozwijający się w Polsce pluralizm społeczno-kulturowy, sekularyzacja oraz przemiany świadomości moralnej Polaków.

Wyniki:
Podstawowy wniosek zwraca uwagę, że adhortacja jest dokumentem, którego interpretacja wywołuje spór. Jednocześnie autorzy tekstów internetowych, przekonują czytelników, że jego tradycyjna interpretacja jest właściwa.

Wnioski:
Papieski dokument jest dokumentem kontrowersyjnym i może przyczyniać się do indywidualizowania moralności i religijności. Wpisuje się tym samym w procesy sekularyzacji i pluralizacji ich mentalności.

 
REFERENCJE (75)
1.
Babbie, E. (2003). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Baniak, J. (2015). Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży. Od akceptacji do kontestacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
3.
Baniak, J. (2022). Religijność i moralność młodzieży polskiej w latach 1956–2018 na tle przemian cywilizacyjnych i społecznych. Studium socjologiczne. Poznań: Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
4.
Benedykt XVI, Ratzinger, J. (2009). Formalne zasady chrześcijaństwa, Poznań: W drodze.
 
5.
Boguszewski, R. (2014). Religijność a zasady moralne. Komunikat z Badań CBOS, 15/2014, 1–16.
 
6.
Boguszewski, R. (2017). Zasady moralne a religia. Komunikat z Badań CBOS, 4/2017, 1–11.
 
7.
Boguszewski, R. (2018). Pamięć o Janie Pawle ciągle żywa. Komunikat z badań CBOS, 135, 1–8.
 
8.
Borowik, I. (1997). Procesy instytucjonalizacji i prywatyzacji religii w powojennej Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
9.
Budzyńska, E. (2012). Rząd czy nierząd? Socjologiczna refleksja nad kondycją społeczeństwa polskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socilogica, 40, 11–30.
 
10.
Goban-Klas, T. (1997). Analiza zawartości przekazów masowych. W: M. Malikowski, M. Niezgoda (oprac.), Badania empiryczne w socjologii. Wybór tekstów, t. II, Tyczyn: Wyższa Szkoła Gospodarcza w Tyczynie, 249–320.
 
11.
Gość Niedzielny 1, http://gosc.pl/doc/3552243.Kar... (dostęp: 05.07.2021).
 
12.
Gość Niedzielny 10, http://gosc.pl/doc/3558043.Ks-... (dostęp: 07.07.2021).
 
13.
Gość Niedzielny 11, http://gosc.pl/doc/3557206.Bp-... (dostęp: 07.07.2021).
 
14.
Gość Niedzielny 12, http://gosc.pl/doc/3564562.Gre... (dostęp: 07.07.2021).
 
15.
Gość Niedzielny 13, http://gosc.pl/doc/3287678.Kar... (dostęp: 07.07.2021).
 
16.
Gość Niedzielny 14, http://gosc.pl/doc/3130009.Z-A... (dostęp: 07.07.2021).
 
17.
Gość Niedzielny 15, http://gosc.pl/doc/3076177.Now... (dostęp: 09.07.2021).
 
18.
Gość Niedzielny 16, http://gosc.pl/doc/3079552.Adh... (dostęp: 09.07.2021).
 
19.
Gość Niedzielny 17, http://gosc.pl/doc/3114910.Co-... (dostęp: 09.07.2021).
 
20.
Gość Niedzielny 18, http://gosc.pl/doc/3990688.Kol... (dostęp: 09.07.2021).
 
21.
Gość Niedzielny 19, http://gosc.pl/doc/3076533.Moj... (dostęp: 09.07.2021).
 
22.
Gość Niedzielny 2, http://gosc.pl/doc/3990688.Kol... (dostęp: 05.07.2021).
 
23.
Gość Niedzielny 20, http://gosc.pl/doc/3505909.Kar... (dostęp: 10.07.2021).
 
24.
Gość Niedzielny 21, http://gosc.pl/doc/3444940.Pap... (dostęp: 10.07.2021).
 
25.
Gość Niedzielny 22, http://gosc.pl/doc/3953701.Epi... (dostęp: 10.07.2021).
 
26.
Gość Niedzielny 23, http://gosc.pl/doc/3695807.Jak... (dostęp: 10.07.2021).
 
27.
Gość Niedzielny 24, http://gosc.pl/doc/3468902.Pot... (dostęp: 10.07.2021).
 
28.
Gość Niedzielny 25, http://gosc.pl/doc/3565662.Nie... (dostęp: 10.07.2021).
 
29.
Gość Niedzielny 3, http://gosc.pl/doc/3691186.Kar...: 05.07.2021).
 
30.
Gość Niedzielny 4, http://gosc.pl/doc/3928676.Kar..., (dostęp: 05.07.2021).
 
31.
Gość Niedzielny 5, http://gosc.pl/doc/3358200.Kar..., (dostęp: 06.07.2021).
 
32.
Gość Niedzielny 6, http://lublin.gosc.pl/doc/3566... (dostęp: 06.07.2021).
 
33.
Gość Niedzielny 7, http://gosc.pl/doc/4009522.Owo... (dostęp: 06.07.2021).
 
34.
Gość Niedzielny 8, http://gosc.pl/doc/3685783.Kol... (dostęp: 06.07.2021).
 
35.
Gość Niedzielny 9, http://gosc.pl/doc/3762996.W-A... (dostęp: 06.07.2021).
 
36.
Jan Paweł II. (2016). Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła. Wrocław: Tum Wydawnictwo i Drukarnia Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 
37.
Kiciński, K. (2001). Młodzież wobec problemów polskiej demokracji. Warszawa: Wydawnictwo LTW.
 
38.
Kiciński, K. (2005). Świadomość moralna Polaków – główne tendencje. W: W. Wesołowski, J. Włodarek (red.), Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska – Europa –Świat, 341–358. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
39.
Kiciński, K. (2010). Sumienie jako instancja moralna w świetle teorii i badań. W: J. Baniak (red.), W poszukiwaniu sensu. O religii, moralności i społeczeństwie, s. 165–189. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
40.
Klimski, W. (2018). Eschatologia na ambonie. Kazania i wiara Polaków w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
41.
Klimski, W. (2021). Extra Ecclesiam nulla salus? Students’ trust in the Catholic Church on the Eve of the Women’s Strike. Przegląd Religioznawczy, 4, 49–65.
 
42.
Koryś, I., Kopeć, J., Zasacka, Z., Chymkowski R.(2017). Stan czytelnictwa w Polsce w 2016 roku. Warszawa: Biblioteka Narodowa.
 
43.
Kula, H. M. (2005). Propaganda współczesna: istota – właściwości, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
44.
Kupczak, J. (2018). Źródła sporu o Amoris laetitia. Poznań: W drodze.
 
45.
Kupczak, J. (2020). Amoris laetitia: konflikt interpretacji. Poznań: W drodze.
 
46.
Lisowska-Magdziarz, M. (2004). Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 
47.
Łysoń, T. (2020). Zmieniający się rynek polskich tygodników opinii na początku pandemii COVID-19, file:///C:/Users/ADALBE~1/AppData/Local/Temp/compress-2020.02-art5-1.pdf. (dostęp: 05.07.2021).
 
48.
Mariański, J. (2017). Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
49.
Mariański, J. (2019). Socjologia i moralność. Czym jest i dokąd zmierza socjologia moralności. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
50.
Niedziela 1, https://www.niedziela.pl/artyk...; (dostęp: 06.07.2021).
 
51.
Niedziela 2, https://www.niedziela.pl/artyk... (dostęp: 08.07.2021).
 
52.
Niedziela 3, https://www.niedziela.pl/artyk... (dostęp: 08.07.2021).
 
53.
Niedziela 4, https://www.niedziela.pl/artyk... (dostęp: 08.07.2021).
 
54.
Niedziela 5, https://www.niedziela.pl/artyk... (dostęp: 09.07.2021).
 
55.
Niedziela 6, https://www.niedziela.pl/artyk... (dostęp: 09.07.2021).
 
56.
Obirek, S., Nowak, A. (2020). Wąska ścieżka: dlaczego odszedłem z Kościoła. Stanisław Obirek w rozmowie z Arturem Nowakiem. Warszawa: Wydawnictwo Agora.
 
57.
Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.
 
58.
Pisarek, W. (2002). Nowa retoryka dziennikarska, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
 
59.
Piwowarski, W. (1996). Od „Kościoła ludu” do „Kościoła wyboru”. W: I. Borowik, W. Zdaniewicz (red.), Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce, s. 9–16. Kraków: Zakład wydawniczy Nomos.
 
60.
Potocki, A. (2017). O Kościele także socjologicznie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
61.
Przewodnik Katolicki 1, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 06.07.2021).
 
62.
Przewodnik Katolicki 2, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 06.07.2021).
 
63.
Przewodnik Katolicki 3, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 06.07.2021).
 
64.
Przewodnik Katolicki 4, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 08.07.2021).
 
65.
Przewodnik Katolicki 5, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 09.07.2021).
 
66.
Przewodnik Katolicki 6, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 09.07.2021).
 
67.
Przewodnik Katolicki 7, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 09.07.2021).
 
68.
Przewodnik Katolicki 8, https://www.przewodnik-katolic... (dostęp: 09.07.2021).
 
69.
Sierocki, R. (2021). Zróżnicowanie Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Analiza sieciowa stron na Facebooku. Przegląd Religioznawczy, 1, 77–95.
 
70.
Skrzypczak, R. (2011). Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
71.
Sorokin, P. (2009). Ruchliwość społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 
72.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Społeczny wymiar życia singli. Studium socjologiczne. Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
 
73.
Tunak, M. (2018). Kryzys w Kościele? „Spór” Prymasa Wyszyńskiego i Jerzego Turowicza o wizję przemian soborowych w Kościele oraz formy „katolicyzmu”. Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anhropology of Culture, 7, 29–40.
 
74.
Wesoły, W. (2005). Formacja i świadomość misyjna katechizowanej młodzieży. Studium socjologiczno-pastoralne. Olsztyn: Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”.
 
75.
Zaręba, S. H., Sroczyńska M., Klimski, W. (2020). Wolność wyboru czy przymus zwyczaju. Młodzież akademicka w dobie pandemii o religii, duchowości i moralności. Tom II. Poznań: Wydawnictwo Rys.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top