Procedura „Niebieska Karta” u podstaw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w opinii pracowników socjalnych i funkcjonariuszy Policji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Data nadesłania: 16-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Anna Witkowska-Paleń   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2023;50(1):187-208
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Procedura „Niebieska Karta” stanowi istotną część systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej głównym celem jest ochrona osób krzywdzonych i zatrzymanie przemocy w rodzinie. Interwencję w rodzinach dotkniętych przemocą podejmują gminne zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze, składające się z przedstawicieli różnych lokalnych podmiotów. W tej formule, procedura interwencji funkcjonuje od 2010 r. i doczekała się zarówno głosów uznania jak i krytyki. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, jak procedurę „Niebieskich Kart” oceniają praktycy, funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni, na których spoczywa główny „ciężar” interwencji w rodzinach z przemocą.

Materiał i metody:
Jako metodę badawczą wykorzystano wywiady eksperckie, zaś badania zrealizowano na terenie województwa podkarpackiego.

Wyniki:
Badania pokazały, że eksperci (funkcjonariusze Policji i pracownicy socjalni) negatywnie oceniali możliwości przeciwdziałania przemocy domowej w ramach „Niebieskiej Karty”.

Wnioski:
W ocenie badanych ekspertów słabością tego systemu jest znaczna biurokratyzacja procedury, niewielkie zaangażowanie innych instytucji lokalnych we współpracę interdyscyplinarną oraz brak skutecznych „narzędzi” oddziaływania na sprawców przemocy domowej.

 
REFERENCJE (26)
1.
Barnaś, A. (2016). Procedura interwencyjna „Niebieskie Karty” u podstaw systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W: A. Witkowska-Paleń (red.), Przemoc w rodzinie. Pomoc, interwencja wsparcie społeczne, 84–105. Maternus Media.
 
2.
Biejat, M., Rudnicki, R. (2016). Niebieskie Karty. Badanie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, https://stocznia.org.pl/app/up.... (dostęp:29.04.2022).
 
3.
Ciepły, F. (2010). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zmiany prawne. W: J. Maciaszek (red.), Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, 23–35. Wyd. WZNoS KUL.
 
4.
Franc, S. (2013). Przemoc w rodzinie a „Niebieska Karta”. W: B. Więckiewicz (red.), Rodzina polska – nowe wyzwania. Wybrane aspekty, 143–166. Wyd. WZNoS KUL,.
 
5.
Komenda Główna Policji. Przemoc w rodzinie – dane za lata 2012–2021,file:///C:/Users/Admin/Downloads/przemoc-w-rodzinie-2012-2021.pdf. (dostęp: 27.04.2022).
 
6.
Michalska, K., Jaszczak-Kuźmińska, D. (2014). ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc. Wydawnictwo Edukacyjne Remedium.
 
7.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2017). Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., file:///C:/Users/User/Downloads/Sprawozdanie%20za%202016%20r..pdf, (dostęp: 14.04.2022).
 
8.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2022). Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ocena skutków regulacji, https://www.zpp.pl/storage/lib..., (dostęp: 21.12.2022).
 
9.
NIK. (2013).Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną. Informacja o wynikach kontroli, KPS-4101-04-00/2013, https://www.nik.gov.pl/plik/ id,5094,vp,6609.pdf, (dostęp: 27.04.2022).
 
10.
Kantar Polska. (2019). Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Raport dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://static.im-g.pl/im/5/26..., (dostęp: 27.04.2022).
 
11.
OPS Portal Pomocy Społecznej. (2022). Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej, https://ops.pl/2022/11/zmiany-..., (dostęp: 04.02.2023).
 
12.
Paszkiewicz, W. (2016). Pułapki, w jakie wpadają realizatorzy procedury „Niebieskie Karty”. Świat Problemów, 4, 15–18.
 
13.
Polanowski, J. (2011).„Niebieskie Karty” jako dowód w sprawie, i nie tylko. Niebieska Linia,2, 18–19.
 
14.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, https://www.gov.pl/web/premier..., (dostęp: 03.02.2023).
 
15.
Przygoda, D. (2014). Procedura interwencji służb w sytuacji przemocy w rodzinie. Niebieska Linia, 4, 25–28.
 
16.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Dz.U.2011.209.1245.
 
17.
Sasal, H.D. (2005). Niebieskie karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
 
18.
Spurek, S. (2012). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Wolters Kluwer Polska SA.
 
19.
Stanek, K. (2014). Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
20.
Stempień, J.R., Rostocki, W.A. (2013). Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 87–100.
 
21.
Teisseyre, P. (2011). „Wraca nowe”: o zespołach interdyscyplinarnych. Polityka Społeczna, 3, 9–15.
 
22.
TNS OBOP. (2010). Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I. – Raport z badań ogólnopolskich,https://www.mpips.gov.pl/gfx/m..., (dostęp: 27.04.2022).
 
23.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz.U.2021.1249, tekst jednolity.
 
24.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw [projekt],http://orka.sejm.gov.pl/opinie..., (dostęp: 03.02.2023).
 
25.
Witkowska-Paleń, A. (2019). Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
26.
Wrona, G. (2014). Procedura „Niebieskie Karty” – zarys schematu postępowania. Niebieska Linia, 2, 24–27.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top