The “Blue Card” procedure at the base of prevention of domestic violence in opinion of social workers and police officers
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Submission date: 2022-05-16
 
 
Final revision date: 2023-02-06
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Anna Witkowska-Paleń   

Uniwersytet Rzeszowski
 
 
JoMS 2023;50(1):187-208
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The “Blue Card” procedure is an important part of the system of preventing domestic violence. The main purpose of this procedure is protection of victims and eliminate the violence. Intervention in families affected by violence is undertaken by local interdisciplinary teams and working groups, consisting of representatives of various institutions. That model of intervention has been in operation since 2010 and has been both extolled and criticized. The aim of this article is to show, how the “Blue Card” procedure is evaluated by practitioners, i.e. police officers and social workers. These institutions take the main “burden” of intervening in families with violence.

Material and methods:
The research method was expert opinion survey.

Results:
The research was carried out in the Podkarpackie Voivodship. Studies have shown that experts (police officers and social workers) negatively assessed the "Blue Card" and its possibilities of preventing of domestic violence.

Conclusions:
In their opinion, the weakness of this system is an excessive bureaucratisation of the procedure, low involvement into the interdisciplinary cooperation of other local institutions and the lack of effective "tools" to influence on perpetrators of domestic violence.

 
REFERENCES (26)
1.
Barnaś, A. (2016). Procedura interwencyjna „Niebieskie Karty” u podstaw systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W: A. Witkowska-Paleń (red.), Przemoc w rodzinie. Pomoc, interwencja wsparcie społeczne, 84–105. Maternus Media.
 
2.
Biejat, M., Rudnicki, R. (2016). Niebieskie Karty. Badanie. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, https://stocznia.org.pl/app/up.... (dostęp:29.04.2022).
 
3.
Ciepły, F. (2010). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zmiany prawne. W: J. Maciaszek (red.), Zjawisko przemocy we współczesnym świecie. Wybrane aspekty, 23–35. Wyd. WZNoS KUL.
 
4.
Franc, S. (2013). Przemoc w rodzinie a „Niebieska Karta”. W: B. Więckiewicz (red.), Rodzina polska – nowe wyzwania. Wybrane aspekty, 143–166. Wyd. WZNoS KUL,.
 
5.
Komenda Główna Policji. Przemoc w rodzinie – dane za lata 2012–2021,file:///C:/Users/Admin/Downloads/przemoc-w-rodzinie-2012-2021.pdf. (dostęp: 27.04.2022).
 
6.
Michalska, K., Jaszczak-Kuźmińska, D. (2014). ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc. Wydawnictwo Edukacyjne Remedium.
 
7.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2017). Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., file:///C:/Users/User/Downloads/Sprawozdanie%20za%202016%20r..pdf, (dostęp: 14.04.2022).
 
8.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. (2022). Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Ocena skutków regulacji, https://www.zpp.pl/storage/lib..., (dostęp: 21.12.2022).
 
9.
NIK. (2013).Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną. Informacja o wynikach kontroli, KPS-4101-04-00/2013, https://www.nik.gov.pl/plik/ id,5094,vp,6609.pdf, (dostęp: 27.04.2022).
 
10.
Kantar Polska. (2019). Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. Raport dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://static.im-g.pl/im/5/26..., (dostęp: 27.04.2022).
 
11.
OPS Portal Pomocy Społecznej. (2022). Zmiany w przeciwdziałaniu przemocy domowej, https://ops.pl/2022/11/zmiany-..., (dostęp: 04.02.2023).
 
12.
Paszkiewicz, W. (2016). Pułapki, w jakie wpadają realizatorzy procedury „Niebieskie Karty”. Świat Problemów, 4, 15–18.
 
13.
Polanowski, J. (2011).„Niebieskie Karty” jako dowód w sprawie, i nie tylko. Niebieska Linia,2, 18–19.
 
14.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, https://www.gov.pl/web/premier..., (dostęp: 03.02.2023).
 
15.
Przygoda, D. (2014). Procedura interwencji służb w sytuacji przemocy w rodzinie. Niebieska Linia, 4, 25–28.
 
16.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy Niebieska Karta. Dz.U.2011.209.1245.
 
17.
Sasal, H.D. (2005). Niebieskie karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie. Wydawnictwo Edukacyjne PARPA.
 
18.
Spurek, S. (2012). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz. Wolters Kluwer Polska SA.
 
19.
Stanek, K. (2014). Praca socjalna z osobą lub rodziną z problemem przemocy. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 
20.
Stempień, J.R., Rostocki, W.A. (2013). Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii – możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych. Przegląd Socjologiczny, 62(1), 87–100.
 
21.
Teisseyre, P. (2011). „Wraca nowe”: o zespołach interdyscyplinarnych. Polityka Społeczna, 3, 9–15.
 
22.
TNS OBOP. (2010). Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn. Część I. – Raport z badań ogólnopolskich,https://www.mpips.gov.pl/gfx/m..., (dostęp: 27.04.2022).
 
23.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dz.U.2021.1249, tekst jednolity.
 
24.
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw [projekt],http://orka.sejm.gov.pl/opinie..., (dostęp: 03.02.2023).
 
25.
Witkowska-Paleń, A. (2019). Sprawcy przemocy w rodzinie. Uwarunkowania, okoliczności i konsekwencje stosowania przemocy. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
26.
Wrona, G. (2014). Procedura „Niebieskie Karty” – zarys schematu postępowania. Niebieska Linia, 2, 24–27.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top