Local government and its role in the Law of 11 March 2022 on Defence of the Homeland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 
 
Submission date: 2022-09-02
 
 
Final revision date: 2023-01-24
 
 
Acceptance date: 2023-02-22
 
 
Publication date: 2023-04-29
 
 
Corresponding author
Maciej Serowaniec   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 
 
JoMS 2023;50(1):168-186
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Military conflicts, as fundamental threats to human existence and its peaceful and harmonious development, oblige both the international community and individual state organisms to, among other things, build a legal environment, which in situations of military conflicts or other disasters will allow, if not to eliminate, then at least to minimise the effects of such events. The Republic of Poland, as one of the states being a direct neighbour of the arena of armed actions, faced the challenge of preparing legal solutions adequate to the threats occurring now or likely to occur in the future. This study aims to answer the question of what role should be played by local government in the face of threats to external security. This choice was inspired by the military conflict beyond our country's eastern border and, coincidentally, by public discussion and the passing of the Homeland Defence Act of 11 March 2022.
 
REFERENCES (15)
1.
Booth, K. (2007). Theory of World Security, Cambridge: Cambridge University Press.
 
2.
Gołębiowska, A., Zientarski P.B. (2017). Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. W: A. Gołębiowska, P.B. Zientarski (red.). Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
3.
Izdebski, H. (2006). Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 
4.
Kitler, W. (2011). Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 
5.
Kitler, W. (2007). Funkcje administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym. W: Z. Piątek, B. Wiśniewski, A. Osierd (red.). Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa, Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.
 
6.
Matwiejuk, J. (2022). Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny jako ustawa wykonawcza do konstytucyjnej regulacji problematyki bezpieczeństwa państwa. W: B. Przywora, A. Rogucka-Łukasik, K. Skotnicki (red.). Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
 
7.
Oleksiejuk M. (2022). Najważniejsze założenia Ustawy o obronie Ojczyzny, https://pulaski.pl/komentarz-p..., (dostęp?).
 
8.
Rączka, P. (1999). Nadzór nad samorządem zawodowym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 
9.
Serowaniec, M. (2016). Bezpieczeństwo jako przesłanka działania organów państwa w sytuacjach kryzysowych. W: J. Jaskiernia, K. Spryszak (red.). Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
10.
Serowaniec, M., Włoch, W (2016). Kategoria bezpieczeństwa w ujęciu prawno-filozoficznym. Studia Iuridica Toruniensia, 18. DOI:10.12775/SIT.2016.0009.[proszę o link i dostęp].
 
11.
Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2010). Rola samorządów lokalnych w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego, Samorząd Terytorialny, 7–8.
 
12.
Simon, H.A. (1976). Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Starościak, J. (1960). Decentralizacja administracji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
14.
Witkowska-Chrzczonowicz, K., Serowaniec, M. (2017). The security of the Visegrad Group countries in the light of interests of the European Union and the remaining member states, Kultura i Edukacja, 2. DOI:10.15804/kie.2017.02.05. [proszę o link i wpisanie dostępu po linku].
 
15.
Witkowski, Z., Szewczyk, M., Serowaniec, M. (2018). Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top