Idea projektowania uniwersalnego w uczelni – kontekst rozwoju studentów z niepełnosprawnością.
 
Więcej
Ukryj
1
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
2
absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
 
 
Data nadesłania: 07-11-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-02-2023
 
 
Data akceptacji: 22-02-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Barłóg   

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 
 
JoMS 2023;50(1):275-291
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedstawienie idei projektowania uniwersalnego w szkolnictwie wyższym oraz wykazanie, że właściwe dostosowanie warunków nauczania do potencjału uczących się stanowi podstawowy kontekst rozwoju ich kompetencji.

Materiał i metody:
Wywiad pogłębiony, częściowo ustrukturyzowany przeprowadzony z pięcioma studentami legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności. Badanie opiera się na perspektywie fenomenologicznej, a więc potrzebie zrozumienia doświadczeń osób badanych.

Wyniki:
Studenci zwracają uwagę na konieczność modernizacji infrastruktury polskich uczelni, w tym układ sal wykładowych i przestrzeni wspólnej, stanowiącej miejsce odpoczynku pomiędzy zajęciami. Poprawy wymaga sposób weryfikacji efektów uczenia się oraz jakość nauczania i komunikacji pomiędzy studentami z niepełnosprawnością a pracownikami uczelni.

Wnioski:
Podstawową potrzebą wydaje się umiejętność projektowania rozwiązań, ponieważ część wdrażanych na uczelniach pomysłów wydaje się nietrafiona. Wnioski teoretyczne i praktyczne przedstawiono w dyskusji wyników.

 
REFERENCJE (25)
1.
Barłóg M., Stradomska M. (2020). New technologies in teaching : challenges and individual, group or educational development opportunities. in: R. Majka, M. Różalska, A. Treska-Siwoń (ed.). In/Exclusions : social responsibility of institutions, 201–222. Copernicus Center Press.
 
2.
Bowe F. (2000). Universal Design in Education: Teaching Nontraditional Students. Bergin & Garvey.
 
3.
Bronfenbrenner U. (1979). The ecology of Human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.
 
4.
Burgstahler S. (2012). Universal design in education: Principles and applications. University of Washington.
 
5.
Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Piotrowski, K., Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? 4, 67 –107, Nauka.
 
6.
Creswell J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
7.
Craig S. L., Smith S.J., Frey B.B. (2022). Professional development with universal design for learning: supporting teachers as learners to increase the implementation of UDL, Professional Development in Education, 48:1, 22 37,.
 
8.
DOI: 10.1080/19415257.2019.1685563.
 
9.
Cumming, T.M., Rose, M.C. (2022). Exploring universal design for learning as an accessibility tool in higher education: a review of the current literature. Aust. Educ. Res. 49, 1025–1043, https://doi.org/10.1007/s13384....
 
10.
Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki, 553 –568. Wydawnictwo KUL.
 
11.
Drabik L., Sobol E. (2020). Słownik Języka Polskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Ettekal A., Mahoney J.L. (2017). Ecological Systems Theory. In: K. Peppler (ed.), The SAGE Encyclopedia of Out-of-School Learning, 239 – 241. SAGE.
 
13.
Gargiulo, R. M. & Metcalf, D. (2022). Teaching in today’s inclusive classrooms: A universal design for learning approach. Cengage Learning.
 
14.
Grabarek I., Mrochen I., Panasiewicz A., Zawadzka D., Wysocki M. (2019). Moduły zajęć Projektowania Uniwersalnego w ramach wybranych obszarów kształcenia. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
15.
Kelley T., Kelley D. (2019). Twórcza odwaga. Otwórz się na Design Thinking. Wydawnictwo MT Biznes.
 
16.
Kuźnik M. (2018). Szkoła jako przestrzeń wspomagania rozwoju.18, 37–46, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika.
 
17.
Maslow A. (2018). Motywacja i osobowość. Wydawnictwo PWN.
 
18.
Michalska-Dominiak B., Grocholiński P. (2019). Poradnik design thinking – czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie. Wydawnictwo Onepress.
 
19.
Nygaard, K. M. (2018). What is Universal Design – Theories, terms and trends. IFLA WLIC 2018 – Kuala Lumpur.
 
20.
Olechowska A. (2020). Specjalne potrzeby edukacyjne. Wydawnictwo PWN.
 
21.
Orkwis R., McLane K. (1998). A Curriculum Every Student Can Use: Design Principles for Student Access. ERIC/OSEP Topical Brief. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC.
 
22.
Przetacznik-Gierowska M, Tyszkowa M. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Wydawnictwo PWN.
 
23.
Przybyszewska D. (2016). Charakterystyka systemów kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szwecji, Republice Federalnej Niemiec, Grecji i we Włoszech, 39, 271–290, Studia Edukacyjne. DOI: 10.14746/se.2016.39.16.
 
24.
Ślusarczyk C. (2016). Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce, 123, 181–189, Ekonomiczne Problemy Usług.
 
25.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dz.U.2019, poz. 1696, tekst jednolity.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top