Pedagog specjalny w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – nowe stanowisko specjalisty w polskim systemie edukacji w opinii nauczycieli
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (University of the National Education Commission)
 
 
Data nadesłania: 20-06-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-10-2023
 
 
Data akceptacji: 12-02-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Sikorski   

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (University of the National Education Commission)
 
 
JoMS 2024;55(1):582-596
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem podjętych badań było przedstawienie roli nowego specjalisty w systemie edukacji ogólnodostępnej, czyli pedagoga specjalnego - w percepcji nauczycieli.

Materiał i metody:
Do zebrania materiału empirycznego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, w ramach którego zastosowano autorski kwestionariusz ankiety składający się z 20 pytań otwartych i zamkniętych. Badaniami objęto 127 nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnodostępnych, głównie z południa Polski. Dobór osób do badań był celowy, ale pomimo tego uzyskano rozkład zbliżony do struktury populacji.

Wyniki:
Uzyskane wyniki badań wskazują, że zdecydowana większość badanych nauczycieli placówek ogólnodostępnych, bo aż 87% dostrzega nie tylko potrzebę, ale wręcz konieczność zatrudnienia pedagoga specjalnego. Powinien on pełnić rolę lidera, koordynatora w zespole specjalistów zatrudnionych w ogólnodostępnych placówkach edukacyjnych. Badani nauczyciele, jako główne zadania pedagoga specjalnego, wskazali prowadzenie zajęć terapeutycznych, współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, dostosowanie procesu dydaktycznego do specjalnych potrzeb uczniów.

Wnioski:
Nauczyciele szkolnictwa ogólnodostępnego uważają utworzenie nowego stanowiska specjalisty-pedagoga specjalnego za konieczność w obecnej fazie rozwoju edukacji włączającej.

FINANSOWANIE
Praca sfinansowana ze środków Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
REFERENCJE (21)
1.
Bloom, S.E., Lambert, J.M., Dayton, E., Samaha, A.L. (2013). Teacher-conducted trial-based functional analyses as the basis for intervention. J Appl Behav Anal. ;46(1):208-18. doi: 10.1002/jaba.21. PMID: 24114095.
 
2.
Bronfenbrenner, U. (2000). Ecological systems theory. In A. E. Kazdin (Ed.), Encyclopedia of Psychology (Vol. 3, pp. 129–133). Oxford University Press.
 
3.
Craig, S. L., Smith, S. J., Frey, B. B. (2022). Professional development with universal design for learning: supporting teachers as learners to increase the implementation of UDL, Professional Development in Education, 48:1, 22-37, DOI: 10.1080/19415257.2019.1685563.
 
4.
Domagała-Zyśk, E. , Knopik, T. , Oszwa, U. (2018). Znaczenie diagnozy funkcjonalnej w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Roczniki Pedagogiczne 10(46), 3, s. 77-90. DOI 10.18290/rped.2018.10.3-5.
 
5.
Flood, M., Banks, J. (2021). Universal Design for Learning: Is It Gaining Momentum in Irish Education?, Education Sciences 11, no. 7: 341. https://doi.org/10.3390/educsc....
 
6.
Grenier, M., Miller, N., Black, K. (2017). Applying Universal Design for Learning and the Inclusion Spectrum for Students with Severe Disabilities in General Physical Education, Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 88:6, 51-56, DOI: 10.1080/07303084.2017.1330167.
 
7.
GUS. (2022). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2020/2021. Warszawa, Gdańsk. http://stat.gov.pl/obszary-tem....
 
8.
Knopik, T., Papuda-Dolińska, B., Wiejak, K., Krasowicz-Kupis, G. (2021). Projektowanie uniwersalne jako perspektywa metodyczna edukacji włączającej. Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, nr 42, s. 53-69.
 
9.
Majewicz, P. (2017). Psychoedukacja w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXVI. z. 2 – 2017. DOI: 10.17951/lrp. 2017.36.2.117, s.117-130.
 
10.
McAleese, A., Lavery, Ch., Dyer, K.F. W. (2014). Evaluating a Psychoeducational, Therapeutic Group for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder. Child Care in Practice, v20 n2 p162-181.
 
11.
MEN. (2017 a). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 
12.
MEN. (2017 b). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1280).
 
13.
MEN. (2022). Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594). https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
14.
Pindiprolu, S. S.; Peterson, S. M.; Bergloff, H. (2007). School Personnel’s Professional Development Needs and Skill Level with Functional Behavior Assessments in Ten Midwestern States in the United States: Analysis and Issues. Journal of the International Association of Special Education, v8 n1, p31-42.
 
15.
Rispoli, M.; Neely, L.; Healy, O.; Gregori, E. (2016). Training Public School Special Educators to Implement Two Functional Analysis Models. Journal of Behavioral Education 25/3, 249-274. DOI:10.1007/s10864-016-9247-2.
 
16.
UNESCO. (1990). World Declaration on Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs. Adopted by the World Conference on Education for All, Meeting Basic Learning Needs. Jomtien, Thailand 5-9 March 1990. https://unesdoc.unesco.org/ark....
 
17.
UNESCO. (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO. Adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and Quality Salamanca. Spain, 7 – 10 June 1994. https://unesdoc.unesco.org/ark....
 
18.
United Nations. (1993). Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities. New York, USA:UN www.un.org/development/desa/disabilities/standard-rules-on-the-equalization-of-opportunities-forpersons-with-disabilities.htm.
 
19.
United Nations. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol (2006). http://www.un.org/disabilities....
 
20.
Wilson, J.D. (2017). Reimagining Disability and Inclusive Education Through Universal Design for Learning. Disability Studies Quarterly, Vol. 37 No. 2, DOI: https://doi.org/10.18061/dsq.v....
 
21.
Wolf, P. Wolfensberger, Nirje, B., Olshansky, S., Perske, R., Roos, P. (1972). The Principle of Normalization In Human Services. Books: Wolfensberger Collection. 1. https://digitalcommons.unmc.ed....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top