Ocena uwarunkowań przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University ot Technology
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 29-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Elena Mieszajkina   

Lublin University ot Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):465-487
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedsiębiorczość jest obecna we wszystkich sferach naszego życia, szczególnie w obszarach gospodarczych i społecznych. Jest uznawana za silę motoryczną rozwoju i trwałego wzrostu gospodarczego każdego kraju. By mogła spełniać swoją rolę, potrzebne są działania ze strony państwa ukierunkowane na jej wspieranie oraz stworzenie odpowiedniego środowiska przedsiębiorczego. Badania literaturowe wykazały, że uwarunkowania przedsiębiorczości analizowane są w podziale na czynniki zewnętrze i wewnętrzne z uwzględnieniem charakteru i siły ich oddziaływania. Celem badań jest analiza opinii przedsiębiorców na temat uwarunkowań przedsiębiorczości na Lubelszczyźnie.

Materiał i metody:
Badania zrealizowano na próbie 134 mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa lubelskiego. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankietowej.

Wyniki:
W ocenie respondentów, uwarunkowania wewnętrzne mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw o dość silnym oddziaływaniu. Uwarunkowania zewnętrzne mają wpływ umiarkowanie negatywny o średniej sile oddziaływania.

Wnioski:
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano propozycje wsparcia dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą.

 
REFERENCJE (30)
1.
Altinay, L., Wang, C.L. (2011). The influence of an entrepreneur’s socio-cultural characteristics on the entrepreneurial orientation of small firms, 18(4), 673-694. Journal of Small Business and Enterprise Development.
 
2.
Bhargava, S. (2007). Developmental Aspects of Entrepreneurship. Response Books.
 
3.
Bratnicki, M., Strużyna. J. (2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 
4.
Castano. M.-S., Mendez. M.-T., Galindo. M.-A. (2015). The effect of social, cultural, and economic factors on entrepreneurship, 68, 1496-1500. Journal of Business Research.
 
5.
Danielak, W., Mierzwa, D., Bartczak, K. (2017). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe. Wydawnictwo Exante.
 
6.
Eesley, D.T., Longenecker, C.O. (2006). Gateways to intrapreneurship, 48(1), 18-23. Industrial Management.
 
7.
Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista. Oficyna a Wolters Kluwer business.
 
8.
Frese, M., Gielnik, M.M. (2023). The Psychology of Entrepreneurship: Action and Process, 10, 137-164. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior.
 
9.
Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
10.
Hanlon, D., Saunders, C. (2007). Marshaling resources to form small new ventures: Toward a more holistic understanding of entrepreneurial support, 31(4), 619-641. Entrepreneurship Theory and Practice.
 
11.
Hisrich, R.D., Peters, M.P. (1992). Entrepreneurship. Starting, developing and managing a new enterprise. Irwin.
 
12.
Kola-Bezka, M. (2013). Elementy teorii przedsiębiorczości regionu. w: W. Kosiedowski (red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w procesie rozwoju regionów Europy Środkowo-Wschodniej, 52-62. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
13.
Kong, F, Zhao, L., Tsai, C.-H. (2020). The Relationship Between Entrepreneurial Intention and Action: The Effects of Fear of Failure and Role Model, 11(229). Frontiers in Psychology.
 
14.
Krezymon, M. (2018). Determinanty rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP, 2(18), 23-31. Współczesne Problemy Ekonomiczne.
 
15.
Lichtarski, J., Karaś, M. (2003). Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki. w: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 
16.
Lisowska, R., Ropęga, J. (2016). Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
17.
Majkut, R. (2021). Przedsiębiorca wobec współczesnych uwarunkowań i czynników przedsiębiorczości. Wydawnictwo CeDeWu.
 
18.
McMullen, J.S., Dimov, D. (2013). Time and the entrepreneurial journey: the problems and promise of studying entrepreneurship as a process, 50(8), 1481-1512. Journal of Management Studies.
 
19.
Mieszajkina, E. (2014). Postawy mieszkańców Lubelszczyzny wobec przedsiębiorczości indywidualnej. w: E. Bojar, E. Mieszajkina (red.), Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego, 53-61. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
20.
Mieszajkina, E. (2018). Zarządzanie przedsiębiorcze w małych firmach. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej.
 
21.
PARP. (2022). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w roku 2022. Wydawnictwo PARP.
 
22.
Piecuch, T. (2013). Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo C.H. Beck.
 
23.
Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Wydawnictwo Difin.
 
24.
Salarzehi, H., Forouharfar, A. (2011). Understanding barriers to intrapreneurship in work and social affairs governmental organization (a case study in Iran), 2(12), 490-503. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.
 
25.
Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Wpływ czynników regionalnych na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw, 17, 41-53. Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne.
 
26.
Timmons, J.A. (1990). New venture creation. Irwin.
 
27.
Vogel, P. (2017). From venture idea to venture opportunity, 41(6), 943-971. Entrepreneurship Theory and Practice.
 
28.
Wawak, S. (2018). Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 3(1), 8-15. Journal of Modern Management Process.
 
29.
Zahra, S.A., Wright, M., Abdelgawad, S.G. (2014). Contextualization and the advancement of entrepreneurship research, 32(5), 319-340. International Small Business Journal.
 
30.
Zioło, Z., Rachwał, T. (2019). Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych, 15(1), 7-18. Przedsiębiorczość – Edukacja.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top