Determinanty przedsiębiorczości współczesne aspekty bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 14-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-06-2018
 
 
Data akceptacji: 22-06-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Szejniuk   

WSGE, Warszawa 04 -088, ul.Majdańska 9 m 67, 04 -088 Warszawa, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):161-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przedsiębiorczość oraz innowacyjność jest kluczowym czynnikiem warunkującym sukces organizacji na rynku. Postawy innowacyjne wdrażane w sferę gospodarki przynoszą wymierne korzyści.

Materiał i metody:
Zmiany zachodzące w dzisiejszej rzeczywistości są uwarunkowane nowymi technologiami. Organizacje funkcjonujące na rynku muszą się do nich dostosować.

Wyniki:
Organizacje funkcjonujące na rynku muszą się do nich dostosować

Wnioski:
Niezwykle istotne jest dostosowanie i umiejętne wykorzystanie najcenniejszego kapitału jakim są ludzie z ich wiedzą i umiejętnościami. To pracownicy planują i wdrażają zmiany na rynku. Ludzie a przede wszystkim ich kapitał intelektualny jest gwarantem sukcesu organizacji na konkurencyjnym rynku. Przedsiębiorczość jest ważnym obszarem dla rozwoju gospodarczego. Dotyczy innowacyjności i kreatywności na tle sytuacji ekonomicznej w kraju. Niezwykle istotne jest zatem poczucie bezpieczeństwa będące motywem ludzkiego działania. Jest efektem większej świadomości wynikającej z podstawowych zasad zaspokajania potrzeb człowieka. Zapewnienie bezpieczeństwa jest warunkiem właściwego rozwoju ludzi zarówno zawodowego jak i intelektualnego. Integracja z Unią Europejską jest gwarantem bezpieczeństwa nie tylko w Europie ale także na całym świecie.

 
REFERENCJE (24)
1.
Andrew, J.P., Sirkin, H.L. (2004). Innowacyjność jako źródło dochodów, „Harvard Business Review Polska” Nr 4, s. 90.
 
2.
Bossak, J.W., Bieńkowski W., (2004). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 8373780807.
 
3.
Bratnicki, M. (2001). Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, „Organizacja i kierowanie” Nr 2, s. 21. ISSN 0137-5466.
 
4.
Bratnicki, M. (2005). W poszukiwaniu teoretycznych podstaw pomiary przedsiębiorczości organizacyjnej, „Organizacja i kierowanie” Nr 4, s. 14. ISSN 0137-5466.
 
5.
Czekaj, J. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788372525802.
 
6.
Firthirth, D. (2012). Life and work, Express Oxford Capstone Publishing . ISBN 9781515779650.
 
7.
http:/www.thefreeditionary.com/security.
 
8.
Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa.
 
9.
Księżopolski, K.M. (2011). Bezpieczeństwo ekonomiczne, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa. ISBN 9788371510373.
 
10.
Kuciński, K. (2010). Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Warszawa: Difin. ISBN 9788376412146.
 
11.
Kuźniar, R. (2005). Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”. ISBN 8373831363.
 
12.
Lisiecki, M. (2008). Zarządzanie bezpieczeństwem – wyzwanie XXI wieku, Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa. ISBN 9788386228867.
 
13.
Paczkowski, A. (2012). Strategia i taktyka obozu władzy, Wydawnictwo Literackie.
 
14.
Piasecki, B. (2001). Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Warszawa: PWN. ISBN 8301134496.
 
15.
Raczkowski, K. (2011). Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku. W: K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne: wyzwania dla zarządzania państwem, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326416873.
 
16.
Rutkowski, C. (2009). Sieć bezpieczeństwa: domeny, relacje, dylematy i szanse. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. ISBN 9788386228959.
 
17.
Rybak, M. (red.). (2003). Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo Poltext. ISBN 8388840436.
 
18.
Schumpeter, J. (1990). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: PWN. ISBN 8301109300.
 
19.
Szejniuk, A. (2014a). Potrzeba stosowania audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjach. W: M. Sitek, J. Niedziółka, A. Ukleja (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi. ISBN 9788362753451.
 
20.
Szejniuk, A. (2014b). Równowaga przez życie osobiste, „Journal of Modern Science” 2/21, s. 325. ISSN 1734-2031.
 
21.
Szejniuk, A. (2013a). Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 19. ISBN 9788362753277.
 
22.
Szejniuk, A. (2013b). Przedsiębiorczość szansą rozwoju społeczeństwa lokalnego. W: B. Barbachowska (red. nauk.), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu otwockiego, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, s. 9. ISBN 9788362753277.
 
23.
Ujda-Dyńska, B. (2004). Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teorii ekonomii. W: K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego s. 201. ISBN 9788389639660.
 
24.
Zahra, S.A. (2005). Corporate entrepreneurship. W: The Blackwell Encyclopedia of Management, t. III, Malden–Oxford–Carlton: Blackwell Publishing, s. 42. ISBN 9781405116503.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top