GLOSY
GLOSA APROBUJĄCA DO WYROKU WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W OLSZTYNIE Z 20 SIERPNIA 2020 R. (SYGN. AKT II SA/Ol 426/20)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 06-06-2021
 
 
Data akceptacji: 22-06-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Stanisław Bułajewski   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;46(1):435-450
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W ramach glosy postawione zostało fundamentalne pytanie, a mianowicie czy w ramach gminnych domów kultury może być prowadzona działalność w zakresie sportu, czy też turystyki? Na tak postawione pytanie (analizując nie tylko uzasadnienie glosowanego wyroku, poglądy doktryny, ale i pozostałe orzecznictwo) udzielona została odpowiedź negatywna. Jednostki samorządu terytorialnego nie mają pełnej swobody w określaniu zakresu zadań cedowanych na własne podmioty organizacyjne. Zmiana dotychczasowego sposobu realizacji zadań wymaga uwzględnienia wielu przepisów wyznaczających granice samorządowego władztwa organizacyjnego. Tym samym samorządowa instytucja kultury nie może realizować zadań z zakresu sportu i rekreacji. Powyższa teza została zaprezentowana w glosie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 20 sierpnia 2020 r. (sygn. akt II SA/Ol 426/20). Musimy pamiętać, że prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym (art. 9 ust. 2). Art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowi, że instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Konkludując wyraziłem pogląd, że realizowanie w ramach jednego podmiotu wspólnie wyżej wymienionych zadań (z zakresu kultury, sportu, czy też turystyki) jest niedopuszczalne, bowiem finansowanie instytucji kultury, jako odrębnych podmiotów, odbywa się na innych zasadach niż zadania z zakresu sportu.
 
REFERENCJE (5)
1.
Chojnacka, I. (2014). (współpraca w wyborze i przygotowaniu). Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa, s. 58–87.
 
2.
Gajewski, S., Jakubowski, A. (2016). Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Komentarz, wyd. 2, Warszawa, s. 5–6, C.H.Beck Sp. z o.o.
 
3.
Kudra-Ostrowska, A. (2021). Kulturze ze sportem nie po drodze, czyli o problemie wielobranżowości w jst, https://prawodlasamorzadu.pl/2... (dostęp: 10.05.2021).
 
4.
Stahl, M., Kmieciak, Z. (2001). Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, „Samorząd Terytorialny”, z. 1–2. ISSN 0867-4973.
 
5.
Winkowska-Zakrzewska, U. (2021). Instytucja kultury może prowadzić działalność z zakresu sport. W: Komentarz do art. 9 ust. 1 ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, Legalis – wydanie elektroniczne.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top