Zadania samorządu terytorialnego w stanach nadzwyczajnych w perspektywie ochrony praw człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data nadesłania: 04-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-02-2023
 
 
Data akceptacji: 01-03-2023
 
 
Data publikacji: 29-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Maria Mamiński   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
JoMS 2023;50(1):466-479
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Głównym celem pracy jest omówienie Konstytucyjnych aspektów zadań samorządu terytorialnego w ochronie praw człowieka w stanach nadzwyczajnych. Autor w szczególności uwzględnia praktyczne aspekty wzmiankowanej ochrony, oraz jej znaczenie w krajowym systemie prawnym. Szczególnym przedmiotem prowadzonych badań i analiz jest rozdział XI Konstytucji RP, natomiast podjęta przez autora tematyka jest szczególnie doniosła wobec obecnej sytuacji euroregionalnej, jak również konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Materiał i metody:
W celu przeprowadzenia badań wykorzystano literaturę przedmiotu zarówno polską jak i zagraniczną. Autor posłużył się przede wszystkim metodą dogmatyczno-prawną oraz pomocniczo historyczną oraz prawno-porównawczą.

Wyniki:
Regulacje rangi konstytucyjnej i ustawowej dotyczącej stanu nadzwyczajnego mają za cel zapewnienie skutecznego funkcjonowania państwa w warunkach kryzysowych w sferze wewnętrznej i doprowadzenie do jak najszybszej restytucji stanu normalnego. W przypadku wystąpienia zagrożeń kluczową role odgrywają samorządy lokalne jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego. Władze lokalne mają za zadanie zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem – a w przypadku ich wystąpienia – zminimalizowanie negatywnych skutków.

Wnioski:
Poczucie bezpieczeństwa jest ważnym elementem życia każdego człowieka. Wyrazem ochrony tego poczucia jest opracowanie i uchwalenie odpowiednich aktów .W przypadku wystąpienia zagrożeń kluczową role odgrywają samorządy lokalne jako podstawowe jednostki samorządu terytorialnego. Władze lokalne mają za zadanie zapobieganie zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem – a w przypadku ich wystąpienia – zminimalizowanie negatywnych skutków.

 
REFERENCJE (19)
1.
Banaszak, B. (2009). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, s. 967. Warszawa.
 
2.
Bryk, T. (2011). Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1, s. 230.
 
3.
Brzeziński, M. (2007). Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach, s,166. Warszawa.
 
4.
Complak, K. (2014). Stany nadzwyczajne w amerykańskiej i polskiej konstytucji, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXXI, s. 229.
 
5.
Dębski, S.S., Skalski, D., Rocławska, K. (2018). Bezpieczeństwo rolą samorządów terytorialnych, s. 57. Gdańsk – Starogard Gdański.
 
6.
Dobkowski, J. (2019). Nieopublikowane opracowanie Jerzego Stefana Langroda: Uwagi o problemie administracji rządowej i samorządowej w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 1, s. 96–98.
 
7.
Dobkowski, J. (2022). Rola „mądrej” maszyny w stosowaniu prawa przez organy administracji publicznej, „Journal of Modern Science”, nr 1, s. 75. Józefów.
 
8.
Dojwa, K. (2013). Straże gminne (miejskie) a ochrona porządku publicznego, „Samorząd Terytorialny”, nr 12, s. 26.
 
9.
Garlicki, L. 2003). Polskie prawo konstytucyjne, s. 434. Warszawa.
 
10.
Karpiuk, M., Kostrubiec, J., Paździor, M., Popik-Chorąży, K., Sikora, K. (2013). Legislacja administracyjna, s. 96-98. Warszawa.
 
11.
Karpiuk, M. (2013). Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, s. 204. Warszawa.
 
12.
Kulesza, M. (2000). Zespolenie administracji publicznej oraz zwierzchnictwo cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami, [w:] Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, (red.) Bednarek W., Pikulski S., s. 94. Olsztyn.
 
13.
Mazewski, L. (2010). Bezpieczeństwo publiczne, Stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918–2009, Wyd. Adam Marszałek, s. 230. Toruń.
 
14.
Piechowiak, M. (1999). Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, s. 122-124.
 
15.
Prokop, K. (2005). Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, s. 9. Białystok.
 
16.
Sitek, B. (2017) Interes gminy jako kategoria prawna. Studium prawno-porównawcze [w:] Ura, E., Feret, E., Pieprzny, S., Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Rzeszów-Sandomierz, ss. 91-104.
 
17.
Socha, R., Sokólska, T. (2010). Prawne uwarunkowania stanów nadzwyczajnych, s. 59. Bielsko-Biała.
 
18.
Wiśniewski, L. (1997). Stany nadzwyczajne w projekcie nowej Konstytucji RP, [w:] Jasudowicz, T. (red.), Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych, s. 156–157. Toruń.
 
19.
Wołpiuk, W.J. (2002). Państwo wobec szczególnych zagrożeń, s 93. Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top